BVNL en Hart voor Den Haag na toenemen jeugdig (messen)geweld: “Maak werk van bestrijden politietekort.”

De lokale partij Hart voor Den Haag en de Tweede Kamerfractie van BVNL maken zich al langer grote zorgen over het toenemende geweld op straat en het messenbezit onder jongeren. Zij stellen raads- en Kamervragen.

“Straatterreur schijnt met de dag toe te nemen en daadkrachtig optreden om dit met wortel en tak uit te roeien blijft uit”, aldus Hart voor Den Haag raadslid Richard de Mos en BVNL-Kamerlid Wybren van Haga, die wijzen op de bevindingen van de Haagse teamchef districtsrecherche Ronald van der Sman. Die maakt zich grote zorgen over straatroven die door jonge tieners worden gepleegd. Ook bij overvallen op bedrijven en woningen, steekincidenten en levensdelicten is verjonging en verharding te zien. 

Hart voor Den Haag en BVNL willen dat er eindelijk werk gemaakt wordt met het uitvoeren van hun plannen om het messengeweld onder jongeren te bestrijden. Daarnaast roepen beide politici het kabinet op om het langslepende tekort aan agenten eindelijk eens op te lossen. “De opkomende harde straatcultuur kan welig tieren door het gigantische tekort aan politieagenten. Aan dat tekort moet nu eindelijk paal en perk worden gesteld.” 

Roeien met de riemen die we hebben
Van Haga en De Mos willen verder stadsbesturen in staat stellen capaciteit vrij te spelen om veiligheid en leefbaarheid blijvend te kunnen waarborgen. “In Den Haag ligt al een aantal jaar de Hart voor Den Haag discussienota ‘Roeien met de riemen die we hebben’ stof te happen. Deze nota, met tien voorstellen om meer politiecapaciteit vrij spelen en ervoor te zorgen dat deze capaciteit effectiever wordt benut is ook in Amsterdam besproken. Helaas zijn geen van de voorstellen omgezet in beleid.” De Mos en Van Haga bieden daarom de discussienota opnieuw ter bespreking aan. Eén van de voorstellen is om handhavers bepaalde politietaken te laten overnemen. Om de capaciteitsproblemen het hoofd te bieden moet er ook gekeken worden in hoeverre agenten én handhavers (tijdelijk) verschoven kunnen worden van rustige- naar risicogebieden (zoals Den Haag Zuidwest), waarbij politie- en handhavingsinzet prioriteit hebben.

De Mos: “We komen in Den Haag honderden agenten tekort. Dit tekort leidt ertoe dat er te weinig toezicht op straat is, dat de aanrijtijden van de politie onaanvaardbaar toenemen en dat wijkagenten hun werk in de wijken niet kunnen doen, omdat zij worden ingezet bij het afhandelen van meldingen.” Wat Van Haga betreft kan het plan van De Mos ook in andere steden ingezet worden. “Daar speelt het politietekort ook.” 

Out of the box oplossingen
Een kleine greep uit de voorstellen: het efficiënter doen van aangifte, het aantrekken van agenten door bijvoorbeeld voorrang op een woning te geven, het vaker gebruiken van cameratoezicht en drones, het werven van politievrijwilligers door middel van campagnes en het enthousiast maken van scholieren voor doorstroming van het middelbaar onderwijs naar de politieacademie. “De noodsituatie vraagt ons om out of the box of ongebruikelijke oplossingen aan te dragen die partijpolitiek overstijgen”, vinden beide volksvertegenwoordigers.

Verkeerscontroles
Gemeenten zouden in plaats van politie eigen handhavers kunnen inzetten bij het uitvoeren van controles op verkeersovertredingen in de VARAS-categorie: Veelgepleegde hufterfeiten, Afleiding, Rood licht, Alcohol en drugs én Snelheid. De gespecialiseerde politieteams voor verkeer zijn daardoor minder capaciteit kwijt, die kan worden ingezet bij de basisteams. Daarnaast zou Rijkswaterstaat toezichthoudende taken op de wegen kunnen uitvoeren, want die zijn toch al veelvuldig aanwezig op de wegen om deze te inspecteren en te beheren.

Oud-agenten en militairen
Een ander voorstel is oud-agenten in dienst nemen, voor patrouilles en preventie van woninginbraak. De gemeente Amstelveen heeft een dergelijk anti-inbraakteam in dienst genomen en sindsdien is het aantal woninginbraken en auto-inbraken met respectievelijk 35 procent en 46 procent gedaald. Het plan om militairen in te zetten ter compensatie van de tekorten bij de politie werd een aantal jaar geleden al ingediend door de burgemeesters van Veenendaal, Utrechtse Heuvelrug en De Bilt, tijdens de VNG-ledenvergadering, maar de minister zag geen heil in deze noodmaatregel. “Een principiële afwijzing van de minister ontbreekt echter. Wij zetten de oproep van de burgemeesters uit de provincie Utrecht kracht bij door in G4-verband te pleiten voor de inzet van de Koninklijke Marechaussee en/of militairen voor politietaken”, aldus De Mos en Van Haga, die ook onderzocht willen hebben hoe buurtinterventie- en buurtpreventieteams ter ontlasting van de politiecapaciteit bevoegdheden in handhavingstaken kunnen krijgen.

Ook willen De Mos en Van Haga in grote steden een psycholance inzetten, waardoor de politie wordt ontlast doordat zorgprofessionals zich bezighouden met de opvang van verwarde personen. Met een psycholance worden verwarde personen namelijk direct opgevangen door gespecialiseerde mensen en niet afgevoerd door de politie.

Kamervragen van BVNL aan de minister van Justitie en Veiligheid inzake de  toenemende verharde straatcultuur:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Tiener met mes vanzelfsprekend’? 

2) Wat is de status van het bestrijden van het politietekort? Graag in uw antwoord hoeveel agenten er nu te weinig zijn, met een tijdspad richting gewenste oplossing. 

3) Hoe staat het met het uitvoeren van de aangenomen BVNL-motie om jongeren te ontwapenen

4) Bent u bekend met de discussienota van Hart voor Den Haag waarin voorstellen worden gedaan om meer politiecapaciteit vrij te spelen en ervoor te zorgen dat deze capaciteit effectiever wordt benut (3)? Zo ja, wilt u bezien of u deze nota ten uitvoer kan brengen in steden waar dit nodig wordt geacht, o.a. vanwege het tekort aan agenten. Graag een gedetailleerd antwoord.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Tiener met mes vanzelfsprekend’? 

2) Wat is de status van het bestrijden van het politietekort? Graag in uw antwoord hoeveel agenten er nu te weinig zijn, met een tijdspad richting gewenste oplossing. 

3) Bent u bekend met de discussienota van Hart voor Den Haag waarin voorstellen worden gedaan om meer politiecapaciteit vrij te spelen en ervoor te zorgen dat deze capaciteit effectiever wordt benut? Zo ja, waarom is hier nooit concreet iets mee gedaan en zou u willen bezien of u deze nota (ge-update) ten uitvoer kan brengen vanwege het tekort aan agenten en vanwege de opkomende harde straatcultuur? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.