STANDPUNTEN

Wat BVNL betreft voeren we, ook overdag, de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur weer in.

BVNL gelooft in het credo ‘baas in eigen buik’ en is voor het recht op zelfbeschikking. Daarvoor is geen verplichte bedenktijd nodig. Vrouwen die een zwangerschap willen beëindigen moeten zelf kunnen bepalen hoe lang zij doen over het nemen van hun beslissing. De nieuwe embryowet die in de volgende kabinetsperiode zal worden ingebracht steunt BVNL niet.

Het aantal antisemitische incidenten stijgt in Nederland. Er zijn tegen Joden gerichte incidenten, die variëren van scheldpartijen, bedreigingen, spugen tot fysiek geweld. Het is triest dat Joodse instellingen met camera’s beveiligd moeten worden.
Meer waakzaamheid is geboden om de toenemende Jodenhaat te stuiten. Ter bestrijding van antisemitisme moet onderzoek gedaan worden naar de aard en de omvang; breng de incidenten, eventueel samen met het CIDI in kaart teneinde de autoriteiten te helpen incidenten doelgerichter aan te pakken. Tenslotte wil BVNL beter samenwerken met de Joodse gemeenschap om de aangiftebereidheid te verhogen en te vergemakkelijken.

Voor sommigen is het moeten werken tot aan de pensioenleeftijd een hele opgave, anderen vinden het jammer dat zij moeten stoppen met werken. Het ‘aan het werk houden’ van iedereen tot de pensioendatum kost de samenleving veel geld. BVNL wil een flexibiliseringswring van de pensioenregeling. Mensen met een fysiek zwaar beroep verdienen het vroeg met pensioen te kunnen. BVNL wil de verhoging van de leeftijdsgrens voor de AOW terugdraaien naar 65 jaar. Voor sommige beroepen kan de AOW worden geflexibiliseerd: wil je met 65 met pensioen dan kan dat, maar dat zal wat anders inhouden dan wanneer je met 67 of later met pensioen gaat in de hoogte van je AOW. Zo werkt het bij veel pensioenfondsen ook al, alleen moet er nu voor een ieder een totaalplaatje inclusief een flexibele AOW te maken zijn. Het moet hiernaast mogelijk worden na je 65e een deeltijd-AOW te krijgen tot het moment dat je volledig met pensioen wilt. Op deze manier blijven gemotiveerde en ervaren werknemers langer, mogelijk in deeltijd, behouden voor het arbeidsproces. Een win-win voor de Nederlandse economie.

De Nederlandse bevolking zal bij ongewijzigd beleid in 2070 bestaan uit 22,5 miljoen inwoners. Deze ongebreidelde bevolkingsgroei ten gevolge van migratie ontwricht Nederland en heeft grote gevolgen op o.a. de al overspannen woningmarkt (jaagt woningnood aan), onze al onder druk staande verzorgingsstaat, op ons landschap (o.a. het uitkopen boeren), de sociale cohesie, op agenten, zorgpersoneel en leraren (waar we al een tekort aan hebben) en op vele andere aspecten. BVNL wil een rem op bevolkingsgroei door immigratiebeperkende maatregelen en daarom zetten wij in op het opvangen van migranten in de eigen regio alsmede, naar Deens en Brits model, in het buitenland. Bijvoorbeeld in Rwanda. Ook zijn wij tegen het EU-plan ter bevordering van arbeidsmigratie uit Noord-Afrika. Dit omdat onze beroepsbevolking meer dan genoeg arbeidspotentieel heeft, in de vorm van de werkloze migrant die hier al woont, de werkloze 55-plusser die wel wil werken, maar geen kans krijgt en de parttimer die graag meer uren kan werken. Er staan in totaal 1,2 miljoen mensen aan de kant, die wel kunnen werken. BVNL wil deze groep gaan activeren. Daartoe willen we de armoedeval oplossen, zodat werken weer loont. BVNL wil het Vluchtelingenverdrag opzeggen en zelf bepalen wie we willen helpen en wie niet. Zodra het Vluchtelingenverdrag is opgezegd, voeren we een asielstop in voor mensen die naar Nederland willen komen.

Vanaf het studiejaar 2023-2024 wil het kabinet de basisbeurs weer invoeren voor alle studenten in het hoger onderwijs. Dat betekent dat je als student elke maand geld krijgt van de overheid. Als je op kamers woont is dat bedrag hoger dan wanneer je thuis woont. Je hoeft dat geld niet terug te betalen, op de terechte voorwaarde dat de studie wel binnen tien jaar wordt afgerond. De basisbeurs komt er óók voor studenten die al studeren. BVNL is blij met de terugkeer van de basisbeurs, maar vindt de bedragen (255 euro voor uitwonende studenten en 91 euro voor studenten die thuis wonen) te laag. Deze bedragen moeten verhoogd worden. Hiernaast is de compensatieregeling voor de studenten die in het leenstelsel hebben gezeten te weinig in relatie tot de opgebouwde schulden. Hierdoor wordt het voor deze groep vrijwel onmogelijk gemaakt om een huis te kunnen kopen. Er moet een fatsoenlijke compensatieregeling komen, waarmee tegen een sterk gereduceerd tarief schulden kunnen worden afgelost. En het meenemen van de studieschuld in de hoogte van de hypotheek moet van tafel. De basisbeurs moet voor alle studenten gelijk zijn, dus onafhankelijk van het inkomen van de ouders. Tevens moet de OV-jaarkaart voor iedere student gratis beschikbaar zijn en wel voor zeven dagen per week.

Jonge kinderen hebben een stevig fundament nodig. De kwaliteit van het basisonderwijs in Nederland holt al jaren achteruit. Steeds meer kinderen komen van de basisschool af met een achterstand. Het basisonderwijs moet daarom weer terug naar de essentie. De focus moet liggen op het aanleren van basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, spellen, rekenen. Op school moet de focus liggen op onderwijzen, minder op opvoeden. Dat is aan de ouders. Wel zetten we in op het bevorderen van zelfredzaamheid. BVNL is van mening dat we veel kunnen leren van onderwijssystemen in het buitenland, zoals Scandinavië. Het aantal (dure) managers en managementlagen moet omlaag, het aantal leraren moet omhoog. Leraren verdienen een structureel hoger salaris. Dit zal tevens helpen het lerarentekort in te perken. Verder is BVNL wars van woke-gekte en het doordrammen van andersoortige maatschappelijke ideologieën op scholen. Digitaal onderwijs mag nooit in de plaats komen voor fysiek onderwijs.

Een sterke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. BVNL vindt het belangrijk dat een kleine overheid ons belastinggeld sober, efficiënt en verstandig uitgeeft. Wij pleiten voor afschaffing van het fiscaal toeslagenstelsel om het zinloos rondpompen van belastinggeld te beperken, de armoedeval op te lossen en te stoppen met nivelleren. Belastingheffing moet eerlijker en eenvoudiger worden. Werken moet weer lonend zijn. Daarom willen wij de marginale belastingdruk nergens hoger hebben dan het toptarief van 49,5%. BVNL wil geen belasting op spaargeld dat op een spaarrekening staat, zolang de rente nog lager is dan de heffing op vermogen. Dit geldt bijvoorbeeld als je in box 3 spaart voor je pensioen of voor spaargeld tot een bepaald maximum. We vergroten de weerbaarheid van bedrijven door de fiscale prikkel om zoveel mogelijk te lenen af te bouwen. Tenslotte wil BVNL het aanhouden van eigen vermogen in de onderneming stimuleren via een aftrekmogelijkheid voor eigen vermogen.

De binnenvaart is een belangrijk onderdeel van onze transportsector en voor Nederland van groot belang. Via de Rijn en andere grote rivieren worden vanuit Rotterdam dagelijks vele ladingen per schip naar Europese landen vervoerd. De binnenvaart verzorgt maar liefst 25% van ons binnenlandse transport. Deze wijze van vervoer is veilig en zorgt voor minder files op de weg. Een bijkomend voordeel is dat de laadcapaciteit van een binnenvaartschip vele malen groter is dan die van een vrachtwagen. Daarom vindt BVNL dat ondernemers in de binnenvaart volop de ruimte moeten krijgen. Wij pleiten voor een transparantere marktordening met meer onderhandelingskracht voor de schipper en hogere tarieven die meer in verhouding staan tot de investeringen die schippers doen.

Zeker zolang de Erf- en Schenkbelasting bestaat, moet de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) worden verbeterd om voor familiebedrijven een gelijker speelveld te creëren ten opzichte van andere Europese landen. Dat is van belang voor de continuïteit van deze bedrijven, voor de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van Nederland. BVNL wil de Erf- en Schenkbelasting afschaffen.

BVNL vindt dat geld in Box 3, waarover al talloze malen belasting is betaald, ontzien moet worden. Als er al belasting geheven moet worden in Box 3, alleen tegen forfaitaire rendementen, die aansluiten bij de werkelijke marktcondities. Dit is eerlijk en uitvoerbaar.

BVNL ziet burgerschap als één van de belangrijkste voorwaarden voor een sterke samenleving. We kunnen niet samenleven zonder een gedeeld besef van rechten en plichten en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen om je heen. Burgerschap wordt gevoed door een sterke verbinding met de Nederlandse kernwaarden, zoals gedefinieerd in onze Grondwet. Historisch besef, de beleving van onze Nederlandse tradities en het respect voor hetgeen onze voorouders met elkaar hebben opgebouwd, bevorderen saamhorigheid en Nationale identiteit. Symbolen als de Nederlandse vlag en het volkslied verbinden. In het onderwijs treden we streng op tegen scholen die via het onderwijs onverdraagzaamheid, antidemocratische ideeën of een afkeer van de Nederlandse samenleving doorgeven. Burgerschap, democratie en rechtsstaat worden voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een apart onderdeel van het eindexamen. Dat vraagt ook om extra aandacht voor dit thema in de opleiding en bijscholing van leraren.

De bijstand moet een vangnet zijn voor wie het echt nodig heeft. Het is belangrijk dat onze samenleving dat vangnet biedt. BVNL wil wel dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en zo weer op eigen benen staan. Nu blijven nog te veel mensen langdurig in de bijstand. Door werk te laten lonen, willen we ook hen weer aan de slag helpen. Een belastingvrije som van 20.000 euro gaat voor een grote toename van het aantal werkenden zorgen. BVNL wil dat alle uitkeringsgerechtigden actief worden benaderd voor een persoonlijk plan. Wie stelselmatig werk weigert, moet gekort kunnen worden op zijn / haar uitkering. Wie vanuit een uitkering begint met werken, moet er wat ons betreft veel meer op vooruitgaan. Daarom zorgen we dat meer bijverdienen zonder de bijstand te verliezen wordt gefaciliteerd. De armoedeval moet opgelost worden. BVNL wil de bijstand voorlopig niet meer indexeren, maar juist het minimumloon verhogen naar 14 euro per uur om het verschil tussen werken en bijstand te vergroten.

Coffeeshops zitten al decennialang in een vreemde spagaat. Softdrugs verkopen mag, softdrugs inkopen of telen mag niet. Hiermee leveren we coffeeshophouders over aan het criminele circuit. Dat kan zo niet langer. BVNL vindt dat alle coffeeshops in Nederland legaal moeten kunnen inkopen, leveren en verkopen, waarbij de softdrugs op kwaliteit wordt getest. Regulering van de productie en verkoop door een stelsel van vergunningen met controles haalt de coffeeshops uit de gedoogzone en neemt het criminele circuit de wind uit de zeilen. Hiernaast wordt het justitieel apparaat ontlast van de vele softdrugs gerelateerde vergrijpen die het systeem verstoppen.

Met het coronabeleid werden onze grondrechten keer op keer geschonden. Na de lockdown kwam de QR-code, die in strijd is met onze grondrechten. De QR-code vraagt om een vaccinatie- en / of testbewijs en grijpt daarmee ongerechtvaardigd in de lichamelijke integriteit van een persoon en dat mag niet. Net zoals het onrechtmatig is om iemand op zijn of haar lichamelijke situatie de toegang tot een restaurant, bioscoop of theater te weigeren. BVNL wil af van alle coronamaatregelen en wil de tijdelijke wet maatregelen Covid-19 van tafel hebben. Bovendien moet er een plan komen om alle schade die de overheid heeft aangericht aan bedrijven te compenseren. Grondrechten mogen nooit meer zo eenvoudig aan de kant worden geschoven op grond van een virus waarvan al snel duidelijk was dat het dezelfde risico’s met zich meebrengt als de seizoensgriep.

Veel mensen hebben het gevoel dat de samenleving het steeds vaker verliest van de georganiseerde criminaliteit, internetcriminelen en jonge veelplegers. Dat is ook het geval en wel als gevolg van het feit dat er jaren is bezuinigd op politie, justitie en de rechterlijke macht. Burgemeesters waarschuwen voor ondermijning van het lokaal bestuur. BVNL wil een daadkrachtige aanpak van misdaad, maar tegelijk stevig opkomen voor de rechtsstaat en voor slachtoffers. Wij willen crimineel geld afpakken en inzetten voor een intensivering van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. BVNL zet ook in op het voorkomen dat jongeren het verkeerde pad kiezen. Daarom hechten wij een groot belang aan de terugkeer van de wijkagent in de wijken en criminaliteitspreventie. Bij overlast of wangedrag moeten de ouders eerder worden geconfronteerd met het gedrag van hun kinderen.

Cultuur is van en voor de samenleving. De overheid is er alleen om cultuur te stimuleren, niet door subsidies waar allerlei woke-voorwaarden aan worden verbonden, maar door belastingaftrek (binnen het vlakstelsel) en dus op initiatief van de mensen of bedrijven, zodat het aanbod ook op de vraag gaat aansluiten. BVNL vindt dat kunst en cultuur bijdraagt aan ons welzijn en daarom toegankelijk moet zijn voor iedereen. Kunst moet tentoongesteld worden en niet worden verstopt in stoffige depots. Als iets het niet waard is om te laten zien, dan is het tijd voor een museum om er afscheid van te nemen. Dat zorgt ook voor budget om nieuwe werken aan te kopen.

De cultuursector mag nooit meer door de overheid dichtgegooid worden zonder zeer zwaarwegende redenen.

Ondanks dat het kabinet zegt dat het van plan is de defensie-uitgaven fors te verhogen en de NAVO-norm van 2 procent te halen, houdt BVNL een vinger aan de pols of er bij de afgelopen decennia compleet uitgeholde krijgsmacht orde op zaken wordt gesteld. Wij zijn voor samenwerking met andere EU-landen, maar willen geen Europees leger en Europese bemoeienis bij onze krijgsmacht. Militairen moeten fors meer salaris krijgen en de Nederlandse defensie moet op alle fronten in staat zijn om Nederland zelfstandig te verdedigen. De NAVO-norm van 2 procent is de ondergrens en Nederland moet zo spoedig mogelijk weer een autonome krijgsmacht hebben.

BVNL wil dat er beleid komt aangaande het remmen van de bevolkingsgroei. Deze demografische ontwikkeling, vooral veroorzaakt door migratie, ontwricht Nederland.

De samenleving vindt het welzijn van dieren terecht belangrijk. BVNL wil daarom hogere straffen voor dierenmishandeling, met daarbij een levenslang verbod op het houden van dieren. Daarnaast wil BVNL dat er haast wordt gemaakt bij het afronden van de lijst met dieren die geschikt zijn als huisdier. Dieren die niet op die lijst staan mogen dan niet als huisdier gehouden, vervoerd of verhandeld worden. Om misstanden in slachthuizen sneller aan te kunnen pakken, wil BVNL cameratoezicht.

We leven in een digitale wereld. Enerzijds maakt de digitale revolutie veel zaken makkelijker, anderzijds zijn er ook gevaren. BVNL is tegen een opgelegde (Europese) digitale identiteit en het verplichte gebruik van QR-codes en digitale wallets, waarin uw hele doopceel wordt gelicht. Dat gaat immers onherroepelijk leiden tot een controlemaatschappij naar Chinees voorbeeld waar wij pertinent tegen zijn. Cybercrime moet streng worden aangepakt en de bescherming van de privacy van burgers online is van groot belang. Ook de overheid dient deze in acht te nemen. Monitoring van (kritische) burgers zonder aanleiding is uit den boze. Tenslotte zetten we in op het verbeteren van de ICT bij de overheid.

Discriminatie op basis van afkomst, geloof, geslacht, gender, seksuele voorkeur, medische status, of wat voor ander kenmerk dan ook is ontoelaatbaar. Nederland is een tolerant land, met ruimte en respect voor iedereen. Tegelijkertijd moet iedereen elkaar in zijn of haar waarde laten en elkaar niets opdringen. BVNL verzet zich tegen de doorgeslagen diversiteitscultus en de steeds verdergaande cancelcultuur. Voor BVNL is discriminatie / onderscheid geen obsessie. Er is plaats voor elke minderheid, maar we hoeven niet met minderheden te dwepen. Positieve discriminatie is ook discriminatie en moet op grond van dezelfde wet worden voorkomen.

Druggerelateerde criminaliteit zoals productie en handel moeten we hard bestrijden. Maar alleen inzetten op repressie is een weinig realistisch drugsbeleid. BVNL wil de markt voor softdrugs zoveel mogelijk reguleren. Uiteindelijk willen we legalisering van softdrugs. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is hierbij absoluut nodig. We willen de gezondheidsrisico’s van drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving vergroten. Ook moet het voorkomen van de schade voor het milieu meer aandacht krijgen. BVNL wil de knellende internationale drugsverdragen moderniseren.

De economie is de kurk waar onze samenleving op drijft. Om belangrijke zaken als zorg en veiligheid te kunnen betalen, is een sterke economie cruciaal. Ondernemers moeten dan ook alle vrijheid krijgen om hun zaak op te bouwen en uit te breiden. Niet alleen om hun eigen geld te verdienen, maar ook om iets terug te doen voor de samenleving en banen te creëren. Deze banen zorgen er voor zorgen dat mensen zichzelf kunnen bedruipen. BVNL wil dat de overheid de economie ondersteunt door minder regels en lagere lasten Ook hameren wij erop dat middeninkomens erop vooruitgaan, teneinde de koopkracht te bevorderen. Ondernemers moeten weer kunnen ondernemen, zonder dat alle risico’s van zieke werknemers op hun schouders wordt afgewenteld. Daartoe willen wij een revolutionaire wijziging van het belastingstelsel (vlaktax) invoeren, gecombineerd met een vereenvoudiging van het arbeidsrecht en een herwaardering van ons sociaal vangnet. Twee jaar doorbetalen bij ziekte wordt teruggebracht naar maximaal een jaar en bij voorkeur helemaal afgeschaft.

BVNL wil het eigenwoningforfait afschaffen voor mensen die geen hypotheek hebben. Vroeger stond dit bekend als de Wet Hillen en wij willen dat deze wet weer wordt ingevoerd. De eigen woning moet een veilige haven zijn in plaats van een melkkoe voor de overheid. BVNL wil een eigen woningbezit stimuleren.

BVNL gelooft in een verstandige energiemix waarmee we altijd kunnen vertrouwen op schone energie. BVNL is er niet van overtuigd dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering. Klimaatverandering vindt immers plaats zolang de aarde bestaat. BVNL ziet de voordelen van een energietransitie in: duurzame energie is schoner, het stinkt niet, er is geen uitstoot van fijnstof en we worden minder afhankelijk van dubieuze regimes. Daarbij zijn we tegen grootschalige wind- en zonneparken en het verwijderen van onze gasleidingen. Door die leidingen moet weer Gronings gas gaan als de gasproductie aldaar weer is opgestart en de toekomst wellicht waterstof. BVNL wil de plaats van zonnepanelen beperken tot op daken. Kernenergie is een onmisbaar onderdeel van de energiemix. De markt voor duurzame energie is volop in ontwikkeling. Ondernemers en onderzoekers verdienen alle ruimte om hun bijdrage te leveren. Daarom wil BVNL meer aandacht voor innovatie, zodat we nog betere technieken kunnen ontwikkelen. Voor de huidige opzet van de energietransitie is onvoldoende gekeken naar ons energiestelsel. De huidige plannen leiden er onherroepelijk toe dat ons energiestelsel vastloopt.

BVNL wil de erf- en schenkbelasting afschaffen.

Wij vinden het namelijk oneerlijk dat mensen die iets erven daarover nog een keer belasting moeten betalen, want er is over dat geld al zo vaak en veel belasting betaald. Daarnaast ziet BVNL het afschaffen van de erf- en schenkbelasting als een tegemoetkoming voor mensen met hogere inkomens, die waarschijnlijk te maken krijgen met hogere belasting in box 1.

De EU dient zich per direct om te vormen tot een democratische bestuurslaag. BVNL is tegen het afgeven van nationale bevoegdheden aan Brussel. De soevereiniteit ligt bij de Nederlandse burgers. BVNL maakt alleen afspraken met andere landen als dit nuttig is en zolang dit aansluit bij de democratische wensen van onze inwoners. Het al of niet uittreden uit de EU (‘Nexit’) en onder welke voorwaarden is een vraag die onze bevolking per referendum beantwoordt. BVNL staat open voor de invoering van een Noord- en Zuid-Europese munt (met ruimte voor regionale of lokale munteenheden daarnaast). Nederland hoeft niet het beste jongetje van de klas te zijn. Zolang wij in de EU zitten moet Nederland maximaal gebruik maken van uitzonderingen die voor elke lidstaat beschikbaar zijn. Het Nederlands belang dien te allen tijde voorop te staan bij ons buitenlandbeleid.

BVNL is voor de euthanasiewet. Dankzij deze wet kunnen mensen die ondragelijk lijden zelf het einde van het leven bepalen. Zo zorgen we ervoor dat het laatste moment van het leven voor heel veel mensen waardig is.

BVNL pleit ervoor dat elke Bevrijdingsdag (5 mei) een wettelijke jaarlijkse vrije dag wordt en dit in alle CAO’s geregeld wordt. Stilstaan bij onze zwaar bevochten vrijheid moet weer een vanzelfsprekendheid worden.

Jaarlijks vinden er in Nederland tienduizenden gevallen van uitkeringsfraude plaats. Dat is onverteerbaar voor alle mensen die zich wel aan de regels houden en zij die met de premies de uitkeringen bij elkaar sparen. Fraude is diefstal van de gemeenschap. BVNL wil misbruik van sociale voorzieningen keihard aanpakken.

De overheid heeft de morele plicht om energie betaalbaar te houden, maar ook om de Groningers ruimhartig te compenseren voor geleden schade. Omdat de energieprijs voor grote groepen Nederlanders onbetaalbaar wordt, moet de gaswinning in Groningen doorgaan op een veilige manier. Dit houdt in dat we aardgas blijven produceren op een verantwoord productieniveau van bijvoorbeeld 12 miljard m3 per jaar, gecombineerd met water- of stikstofinjectie zodat het risico op trillingen wordt geminimaliseerd. Om Groningen te compenseren dient er een Gronings Gasfonds ingesteld te worden. Bovendien delen de Groningers mee in de opbrengsten en worden de opbrengsten die toevallen aan het Rijk niet meer verjubeld, maar komen ook in een Gasfonds terecht naar Noors model zodat de komende generaties ook profiteren van deze inkomsten.

Door keiharde bezuinigingen staat de geestelijke gezondheidszorg ernstig onder druk. Dat leidt tot schrijnende situaties voor cliënten en meer personen met verward gedrag op straat. Het terugdraaien van de bezuinigen, betere samenwerking tussen instellingen en maatschappelijke partners, meer aandacht voor de financiering van patiënten die complexe zorg nodig hebben en meer opleidingsplaatsen kunnen de druk verlichten. BVNL wil de wachtlijsten in de GGZ-zorg verkorten.

De afgelopen jaren hebben ons laten zien dat het met de collectieve gezondheid slecht gesteld is. De druk op zorg door welvaartsziekten is enorm en Corona heeft ons laten zien dat de marges voor het opvangen van een gezondheidscrisis nihil zijn. BVNL wil daarom stevig inzetten op preventie en leefstijlverbetering. Het BTW-tarief op gezond voedsel moeten omlaag, sportscholen mogen nooit meer dicht en kinderen moeten meer bewegingsonderwijs krijgen. Voorkomen is beter dan genezen.

Eén van de redenen dat Nederland zo in trek is bij asielzoekers is het feit dat vrijwel iedereen na verloop van tijd een Nederlands paspoort ontvangt. Hiermee wordt toegang verkregen tot alle voorzieningen die ons land rijk is. Niet alleen asielzoekers weten dit, ook de mensenhandelaren die bijhouden in welk land een economisch vluchteling de grootste kans van slagen heeft. Nederland moet niet alleen restrictief worden in haar asielbeleid, maar ook stoppen met het uitdelen van paspoorten aan wie daar nog geen recht op hebben. BVNL wil de invoering van een green card systeem. Hiermee krijgen statushouders niet meer na de verblijfsvergunning een paspoort, maar een green card. Met deze green card kan worden gewerkt en geleefd, maar heeft men nog geen recht op allerlei voorzieningen, zoals een uitkering. Pas wanneer iemand 10 jaar in Nederland werkzaam is, goed is geïntegreerd en de taal spreekt, kan een Nederlands paspoort worden aangevraagd, waarmee men tevens recht krijgt op bepaalde voorzieningen.

BVNL wil het hoger onderwijs toegankelijker maken door gelijke kansen voor iedereen te creëren die zijn of haar talenten wil benutten. Daarom wil BVNL de drempel om een opleiding te volgen verlagen door meer opleidingsplaatsen te creëren en de numerus fixus voor veel studies af te schaffen. We kiezen voor terugkeer van de basisbeurs voor de nominale duur van de bachelor- en masterfase. De invoering mag niet ten koste gaan van de extra onderwijsmiddelen voor het hoger onderwijs en de OV- studentenkaart blijft behouden, maar dan gratis op elke dag van de week.

BVNL wil dat de hypotheekrenteaftrek behouden blijft. Dit omdat het bezitsvorming bevordert. De huizenmarkt vormt een belangrijke driver voor onze economie: het geeft werk aan aannemers, installateurs, inrichting, keuken- en badkamerzaken enzovoort. De spin-off van een gezonde huizenmarkt door het stimuleren van woningbezit is daarmee enorm. De EU wil via coronasubsidies Nederland overhalen, en liefst dwingen, de hypotheekrente af te schaffen. Het economisch verlies is echter veel groter dan de subsidie. Niet doen dus!

We willen minder files. Mede daarom zetten we in op het remmen van de bevolkingsgroei ten gevolge van migratie. Voor onze economie is het heel belangrijk dat Nederland in beweging blijft. Daarom blijven we nieuwe wegen aanleggen. Dat zorgt niet alleen voor minder files, maar levert ook meer banen op in de bouwsector. Daarnaast zijn er voorstander van het aanjagen van het openbaar vervoer. We willen daarbij meer overstappunten waar allerlei vormen van vervoer samenkomen. En waar zouden we zijn zonder de trein? BVNL zet daarom in op meer betaalbare internationale treinverbindingen, waarbij we de reistijden en het reiscomfort verbeteren en zorgen dat deze treinen vaker rijden.

Creativiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden van de Nederlandse economie. Dat geldt voor de traditionele maakindustrie, als zeker ook voor de creatieve industrie. BVNL vindt het daarom onverkwikkelijk dat investeringen in innovatie al jarenlang achterloopt bij landen als Zweden, Denemarken en Duitsland. We willen investeren in fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek en publiek-private samenwerking bij universiteiten en hogescholen, met focus op bèta en techniek. We ook een sterkere focus op het topsectorenbeleid en het MKB.

BVNL verwacht van nieuwkomers dat ze meedoen, de taal leren en aan het werk gaan. We verwachten bovendien dat ze de Nederlandse waarden en vrijheden respecteren. Wie niet zijn best doet om in te burgeren krijgt een boete en wordt, indien van toepassing, gekort op hun uitkering. Een baan is de beste manier om te integreren. Daarom geven wij asielzoekers geen uitkering, maar sober leefgeld. Recht op uitkering krijgen ze pas na tenminste 10 gewerkte arbeidsjaren. Ook maken we een einde aan de voorkeursbehandeling die asielstatushouders krijgen bij het toekennen van sociale huurwoningen, terwijl Nederlanders geen kans meer maken op zo’n woning. Asielstatushouders gaan daarom eerst naar een kleinschalige integratielocatie. Pas als ze succesvol integreren, kunnen ze verhuizen. Zo wordt inspanning beloond. Migranten die een eigen inkomen verdienen kunnen na 10 jaar een permanente verblijfsvergunning krijgen. Pas als ze ook goed Nederlands spreken, is het mogelijk om Nederlander te worden.

Er wordt in Nederland een hoop arbeidspotentieel verspild. Jongeren moeten veel beter worden voorbereid op het werkende leven en een sterkere stimulans krijgen om te gaan werken. Economische kennis en een grote mate van zelfstandigheid zijn daarvoor van groot belang. Werken moet lonen, dus BVNL pleit voor een verhoging van het minimumloon. Dit zal jonge mensen stimuleren te gaan werken en zorgt voor een hogere en consistente arbeidsparticipatie in het algemeen. De door ons gewenste maatschappelijke dienstplicht biedt ter voorkoming van jeugdwerkloosheid ook perspectief.

De problemen in de Jeugdzorg zijn groot. Al jaren worstelt deze sector met personeelstekorten en steeds schrijnender gevallen van jongeren met complexe problemen. Ouders en kinderen komen in de kou te staan, zorgprofessionals raken opgebrand en gedesillusioneerd door de stroperige en rigide bureaucratische protocollen. De wantoestanden door protocollaire fouten moeten een halt worden toegeroepen. Een radicale herziening van deze sector is nodig, zowel voor de zorgvragers, als voor de zorgverleners. De te ver doorgeschoten decentralisering draaien we terug, want sinds de decentralisering is het aantal zorginstellingen verdubbeld. De perverse financiële prikkels moeten verdwijnen.

BVNL vindt dat schone kernenergie een prominente plek in het energiebeleid moet krijgen. De centrale in Borssele moet langer openblijven en er moet vaart gemaakt worden met de bouw van tenminste twee nieuwe kerncentrales.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een bijdrage leveren aan de economie. Werkende ouders moet daarom gefaciliteerd worden en de arbeidsparticipatie van vrouwen moet worden gestimuleerd. Goede, allround kinderopvang is hierbij een belangrijke factor. Ouders moeten met een gerust hart hun kinderen op de opvang kunnen achterlaten, tegen betaalbare tarieven. We houden dan ook een vinger aan de pols bij het kabinet-Rutte IV, dat ons heeft beloofd om de kinderopvang nagenoeg gratis te maken voor alle werkende ouders en de toeslag direct uit te keren aan de kinderopvanginstellingen en gastouderbureaus. Kinderopvang moet flexibel kunnen worden ingezet en aangepast aan het moderne werken.

BVNL wil graag goed zorgen voor het leefmilieu. Wij zijn voor een schone, toekomstbestendige energievoorziening, met gebruik van de juiste technieken. Aan hysterische hoaxes zonder kennis van zaken doen wij niet mee. Nederland moet niet koste wat het kost van het gas af, maar inzetten op veilige en verantwoorde gaswinning uit eigen bodem en werk maken van kernenergie. Er worden geen boeren van hun eigen land gejaagd voor een stikstofcrisis die niet bestaat en van een CO2 budget, een vlieg- en vleestaks willen wij niets weten. BVNL is wars van paniekzaaierij van klimaatbureaucraten. Wij zijn namelijk niet overtuigd dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering, die er is immers al is zolang de aarde bestaat.

BVNL is tegen de Klimaatwet en wil deze terugdraaien.

Het leven wordt alsmaar duurder. Vele Nederlanders voelen de stijgende energieprijzen en de inflatie in hun portemonnee. Huishoudens komen steeds vaker in financieel zwaar weer. BVNL pleit in deze moeilijke tijden voor ruime koopkrachtcompensatie door permanente belasting- en accijnsverlagingen. Werken moet lonen en burger mag niet opdraaien voor financieel wanbeleid van het kabinet. Daarom zijn wij voor de vlaktax.

BVNL vindt het onaanvaardbaar dat 2,5 miljoen mensen in ons land laaggeletterd zijn. Het zet mensen op achterstand, bijvoorbeeld bij het vinden van werk, en leidt tot een tweedeling in de samenleving. BVNL wil dit probleem terugdringen met taalprogramma’s en laagdrempelige hulpverlening via gemeenten en op de werkvloer. De dalende leesvaardigheid onder scholieren is een van de grootste opgaven voor het onderwijs in de komende jaren. BVNL wil het leesonderwijs versterken, o.a. door een onderwijs breed leesoffensief.

Dit kabinet wil hardwerkende boeren en tuinders van hun gronden verjagen. Dat is onaanvaardbaar voor BVNL. Wij zijn tegen onteigening en het alsmaar verder uitkopen van boeren. Wij willen een beschermde status voor vitale landbouwgronden om de toekomst van het platteland en de voedselzekerheid veilig te stellen. Ook moeten we af van de door de overheid gecreëerde stikstofhoax door de aanwijzing tot Natura2000-gebieden ongedaan te maken. Hiermee vervallen meteen alle juridische stikstof belemmeringen. BVNL zet zich in voor een betere en eerlijke prijs voor de boer. Wij willen kortere ketens van het land naar het bord. Daarom stimuleren wij lokale coöperaties van boeren, winkeliers en consumenten om regionale producten op de markt te brengen en zo bij te dragen aan een sterke lokale economie. De opheffing van de productschappen draaien wij terug, omdat dit de de positie van boeren en tuinders heeft verzwakt. Water, droogte en het voorkomen van verzilting van landbouwgronden vormen, net als bodemdaling, grote strategische uitdagingen voor de komende jaren. BVNL wil dat het boerenbelang daarbij, bijvoorbeeld via de Waterschappen, goed wordt behartigd.

De Nederlandse luchtvaart zorgt voor honderdduizenden banen. Als toegangspoort naar West-Europa is Schiphol cruciaal voor onze economie. Zeker de hubfunctie lokt verschillende bedrijven naar ons land. Stoppen dus met het voornemen voor een vliegtaks. BVNL vindt dat Schiphol en de rest van de luchtvaartsector moeten kunnen blijven groeien. We vinden dan ook dat de luchthavens in Eindhoven, Rotterdam-Den Haag en Lelystad moeten kunnen uitbreiden.

BVNL wil de maatschappelijke dienstplicht verder ontwikkelen tot een landelijk dekkend netwerk voor alle jongeren tussen de 16 en 20 jaar. Jongeren gaan met elkaar aan de slag en leren hoe mooi en belangrijk het is om je in te zetten voor een ander en de samenleving. Dat kan bij Defensie maar ook bij maatschappelijke projecten op het terrein van zorg, welzijn, veiligheid, sport, natuur en klimaat. Voor voortijdige schoolverlaters of probleemjongeren kan de diensttijd een impuls zijn om een nieuwe weg in te slaan.

Maar liefst 3,5 miljoen mensen in Nederland zijn mantelzorger, waarvan driekwart dit dagelijks, langdurig en intensief doet. BVNL vindt dat er betere ondersteuning voor mantelzorgers moet komen via cao’s, meer en eenvoudiger aanbod van respijtzorg en meer aandacht voor scholieren en studenten die mantelzorg bieden.  

BVNL vindt het vakmanschap en de technische vaardigheden die jongeren leren op het MBO onmisbaar. Het grote tekort aan stageplaatsen vraagt om gerichte samenwerking van het onderwijs, brancheorganisaties en het MKB. Aandachtspunt voor het MBO is ook dat het onderwijsaanbod passend is bij de behoefte in de regio, waarbij het opleidingsaanbod goed aansluit bij de vraag.

De kracht van onze economie is het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De MKB bedrijven zijn goed voor maar liefst 70% van de werkgelegenheid en is de belangrijkste speler op het gebied van innovatie. Momenteel wordt het MKB niet op de juiste waarde geschat en gaat de aandacht uit naar de grote belangen bij multinationals. BVNL steunt het MKB en wil het aantrekkelijker maken voor het MKB om te groeien. Dat kan door te snijden in de werkgeverslasten op arbeid: dit maakt het aantrekkelijker om personeel aan te nemen, maar ook om salarisverhogingen van vertrouwde werknemers te realiseren. BVNL wil ook de regeldruk verminderen. Onnodige regels belemmeren ondernemers in hun ondernemerschap, terwijl zij juist ruimte nodig hebben.

BVNL pleit voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Dit zal jonge mensen stimuleren te gaan werken en zorgt voor een hogere en consistente arbeidsparticipatie in het algemeen. BVNL wil de bijstand voorlopig niet meer indexeren, maar kiest er dus voor om het minimumloon te verhogen om het verschil tussen werken en bijstand te vergroten.

Nu onze natuurgebieden, mede door bevolkingsgroei, onder druk komen te staan, is het belangrijk om in te zetten op het beschermen van belangrijke open ruimtes zoals het Groene Hart, de Waddenzee en de Veluwe. BVNL spant zich in voor herstel en behoud van de Nederlandse natuur. De aanwijzing van een gebied tot Natura2000-gebied is daarvoor echter niet nodig. Bij de uitvoering van het Deltaprogramma zal BVNL de nadruk leggen op het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland.

BVNL is voor de natuur, maar wil Natura 2000-gebieden schrappen zodat boeren kunnen blijven boeren en er weer snel vergunningen voor bijvoorbeeld woningbouw kunnen worden afgegeven. Deze Natura 2000-gebieden zijn opgelegd door de Europese Commissie en zijn slecht voor Nederland.

Wij veroordelen de Russische inval scherp. Maar zowel het Russische, als het Oekraïense volk wil deze oorlog niet. De ingestelde sancties treffen, naast onze eigen economie, vooral de Russische burgers. BVNL is voor de-escaleren en tegen militaire inmenging en wil inzetten op diplomatie richting vrede. Op de lange termijn verzwakken de sancties bovendien de positie van Europa ten opzichte van andere mogendheden.

De ondermijning van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit vormt een ernstige en directe bedreiging voor de openbare orde en de rechtsstaat. Met een Deltaplan Ondermijning gaan we die strijd aan. We versterken de strafrechtketen van politie, justitie en de rechterlijke macht en verbeteren de samenwerking tussen diensten, overheden en bedrijven.

Onderwijs is ontzettend belangrijk. Daarom is het van groot belang dat er voldoende onderwijzers en docenten zijn, zodat leerlingen goed onderwijs kunnen krijgen. De klassen moeten kleiner worden, bij voorkeur niet groter dan 25 leerlingen. De leerkrachten moeten veel beter betaald worden en de administratieve lasten moeten omlaag. Bedreigingen en intimidatie van mensen die werkzaam zijn in het onderwijs moeten keihard worden aangepakt.

Op het punt van ontwikkelingssamenwerking is BVNL van mening dat we al enige tijd kunnen spreken van een achterhaald concept (‘wij weten wat goed voor u is’). BVNL kiest voor samenwerking met andere landen op basis van gelijkwaardigheid. Het wegnemen van handelsbarrières en het inzetten op eerlijke beprijzing is daar de praktische vertaling van. Naast het opbouwen en voortzetten van vriendschappelijke banden met ieder land dat het concept van vrijheid omhelst. We stoppen met ontwikkelingshulp.

BVNL is voorstander van het aanjagen van het openbaar vervoer. We willen daarbij meer overstappunten waar allerlei vormen van vervoer samenkomen. En waar zouden we zijn zonder de trein? BVNL zet daarom in op meer betaalbare internationale treinverbindingen, waarbij we de reistijden en het reiscomfort verbeteren en zorgen dat deze treinen vaker rijden. Notoire zwartrijders en overlastgevers krijgen een OV-verbod.

De vergrijzing van de bevolking heeft grote gevolgen voor onze samenleving. BVNL vindt het onbegrijpelijk dat daar geen rekening mee gehouden is. Bejaardencentra zijn gesloten en er is snoeihard bezuinigd op (thuis)zorg. Wij willen bejaardenhuizen heropenen, pensioenen indexeren en goede zorg garanderen. Voor ons is eenzaamheidsbestrijding een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid. Voorlichting en vroegtijdige signalering van dementie vindt BVNL belangrijk, maar ook een goed aanbod van dagbesteding. BVNL vindt dat er meer variatie nodig is in het aanbod van woonvormen voor ouderen: hofjes en kleinschalige appartementencomplexen.

Goede ouderenzorg is voor BVNL een kwestie van beschaving. Daarom moeten de bezuinigingen op ouderenzorg worden teruggedraaid, o.a. door gesloten bejaardencentra, met goed opgeleid personeel, te heropenen.

De overheid moet klein en dienstbaar zijn, in plaats van bepalend en controlerend.

De Ov-jaarkaart moet voor iedere student gratis beschikbaar zijn en wel voor zeven dagen per week.

Kinderen die speciale zorg nodig hebben op onderwijsgebied zijn geen speelbal van bestuurders die graag over hun kwetsbare ruggen willen bezuinigen. Het Passend onderwijs is een faliekante mislukking gebleken en heeft meer kwaad dan goed gedaan. Kinderen met speciale behoeften en hun ouders moeten onderwijs op maat krijgen. Dit zorgt voor betere maatschappelijke integratie en participatie op de langere termijn.

BVNL kiest voor een pensioenstelsel met meer keuzevrijheid voor de deelnemer, waardoor de deelnemer zelf beslist in welke branches de pensioenpremie wordt belegd. Pensioenen zijn (ook in een eventueel nieuw stelsel) welvaartsvast. De rekenrente wordt aangepast en het in de loop der jaren opgelopen koopkrachtverlies wordt gecompenseerd.

Jarenlang is er bezuinigd op het politieapparaat. Gevolg: een gigantisch tekort aan agenten. Daarom wil BVNL de  opleidingscapaciteit uitbreiden, met een tweede politieacademie. Wij willen daarnaast de wijkagent terug op straat, zodat er snel kan worden optreden bij inbraken, ruzies en andere vormen van overlast en criminaliteit die de leefbaarheid verstoren.

De publieke omroep wordt betaald van belastinggeld. BVNL wil stoppen met deze subsidie. Dat betekent dat de publieke omroep zich richt op programma’s die passen bij de kerntaken: nieuws en educatie en bij nationale gelegenheden ook sport en cultuur. De NPO zorgt zelf voor budget via reclameinkomsten. Er behoeven niet meer dan twee publieke TV-zenders te zijn en drie radiozenders. Publieke omroepen dienen immers niet te concurreren met commerciële media. 

Onze petitie tegen het discriminatoire coronabeleid behaalde bijna 267.000 handtekeningen. Na de lockdown kwam de QR-code, welke in strijd was met onze grondwet. De QR-code vroeg om een vaccinatie- en/of testbewijs en greep daarmee in de lichamelijke integriteit van een persoon en dat mag niet. Net zoals het onrechtmatig is om iemand op zijn of haar lichamelijke situatie de toegang tot een restaurant, bioscoop of theater te weigeren. Het moge duidelijk zijn, BVNL is mordicus tegen de QR-code.

BVNL wil de democratische rechtsstaat beschermen en weerbaar maken tegen radicale antidemocratische organisaties. Wat ons betreft worden de verbodsbepalingen voor radicale organisaties die als doel hebben om de democratische rechtsstaat omver te werpen uitgebreid.

Haatpredikers zetten we uit. Onze inzet zal zijn om geradicaliseerde terugkeerders te weren. Mocht dat niet lukken, worden ze vastgezet. Uitreizen en in vreemde krijgsdienst treden moet weer automatisch leiden tot het verliezen van het Nederlanderschap.

BVNL wil iedereen toegang tot goede en betaalbare rechtshulp bieden. De stap naar de rechter moet voor iedereen mogelijk zijn, door de drempels van eigen bijdragen en griffierechten op een acceptabel niveau te houden. Er mag geen prikkel zijn om vrijwel gratis te procederen. De opgelegde straf wordt direct ten uitvoer gelegd in plaats van na jaren. BVNL wil de rechtelijke procedures verkorten en de doorloopsnelheid van zaken aanzienlijk verhogen.

De macht ligt bij het volk. Zo zou dat althans moeten zijn in een goed functionerende democratie. Op dit moment heeft de burger veel te weinig inspraak in de besluitvorming en het bestuur van Nederland. BVNL wil daar verandering in brengen door middel van een veel directere democratie. Het correctief referendum moet worden ingevoerd en dan zonder opkomstdrempel. De burger heeft een noodrem nodig en is zelf heel goed in staat om te beslissen wat goed voor hem / haar is. Ook moet de burger kunnen stemmen voor de burgemeester van zijn of haar gemeente en de Commissaris van de Koning in zijn of haar provincie.

Schiphol en de luchtvaartsector vormen een belangrijke banenmotor. De sector brengt naast miljarden aan inkomsten een internationaal netwerk met zich mee waar Nederland als handelsland van profiteert. BVNL vindt dat Schiphol en de rest van de luchtvaartsector moeten kunnen blijven groeien. De KLM moet niet in de hoek worden gezet, maar losgemaakt worden van Air France en weer onze eigen nationale vliegtuigmaatschappij worden.

De polarisatie in de maatschappij is de laatste jaren steeds groter geworden. Burgers komen steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar te staan en geweldincidenten nemen toe. Vooral in de steden is er steeds minder sociale cohesie. BVNL vindt een harmonieuze samenleving belangrijk. Daarvoor is het essentieel dat burgers zich gehoord, gezien en serieus genomen voelen. Door elkaar, maar zeker ook door de overheid. BVNL luistert naar de burger en maakt werk van onderling begrip en respect.

Vrijheid is de allergrootste verworvenheid in de democratische wereld. Deze moet met hand en tand verdedigd worden. Burgers moeten zoveel mogelijk autonoom kunnen beslissen over hun eigen leven en hebben daarin een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. De overheid moet klein en dienstbaar zijn, in plaats van bepalend en controlerend.

Waar zouden we zijn zonder de trein? BVNL zet daarom in op meer betaalbare internationale treinverbindingen, waarbij we de reistijden en het reiscomfort verbeteren en zorgen dat deze treinen vaker rijden.

BVNL vindt het een goede zaak dat er in ons land een behoorlijk budget wordt uitgegeven voor het stimuleren van sport, sportverenigingen en de sport voor mensen met een beperking. Ook steunt BVNL het versterken van het Nederlandse topsportklimaat en het binnenhalen van grote internationale sportevenementen. Ook het sporten op scholen verdient extra uren en aandacht.

BVNL is voor het schrappen van de voorrangspositie van statushouders op een sociale huurwoning. Alle woningzoekenden moeten, zeker gezien de enorm lange wachtlijsten, gelijk worden behandeld.

Nederland heeft zichzelf volledig op slot gezet door een absurd stikstofbeleid dat gebaseerd is op de strengste normen binnen Europa en op een rekenmodel dat een bewezen onbetrouwbaarheid van 100% heeft. De stikstofcrisis is een op papier gecreëerde crisis, waarvoor het kabinet een exorbitante 25 miljard heeft uitgetrokken. In werkelijkheid is er in veel gebieden een stikstoftekort. Het gevolg van dit beleid is dat er geen huizen en wegen gebouwd kunnen worden. Om ‘stikstofruimte’ te creëren ziet het kabinet maar één oplossong: het – al dan niet gedwongen – uitkopen van boeren. Hierdoor verdwijnt er werkgelegenheid en wordt Nederland in haar voedselvoorziening afhankelijk van het buitenland. Een slechte zaak in een tijd van toenemende schaarste, waar de voedselvoorziening precair wordt. Hiernaast is de Nederlandse agrarische sector het meest geavanceerd in de wereld, ook qua stikstofbeheersing. BVNL wil een direct einde aan de stikstofhoax. De stikstofnorm moeten worden verhoogd en het opkopen van boerenbedrijven moet per direct stoppen.

BVNL blijft alert op de risico’s van aanslagen en terrorisme. Dat vraagt om een integrale aanpak van strafrechtelijke vervolging, bestuursrechtelijke maatregelen en vroegtijdige signalering van radicalisering in jihadi-gezinnen of extreme groeperingen. Terroristen die zijn uitgereisd voor terreurdaden verliezen automatisch hun Nederlanderschap en mogen niet meer terugkeren. Haatzaaien en groepsbeledigingen worden sneller en strenger bestraft. Ook het verheerlijken van geweld en terrorisme wordt strafbaar.

Onze Nederlandse tradities zijn belangrijk en moeten behouden blijven. Helaas komen deze steeds meer in het gedrang. BVNL heeft respect voor de normen en waarden van andere culturen in onze samenleving, maar is van mening dat de Nederlandse gebruiken en tradities daar niet voor hoeven te wijken. Dit is en blijft Nederland. Met alles wat daar bij hoort. De Nederlandse cultuur moet niet verloochend worden.

Van de veertigduizend kinderen die niet thuis opgroeien is een deel gedwongen uithuisgeplaatst. Daar is veel kritiek op, zeker nu blijkt dat de toeslagenaffaire tot 1.650 uithuisplaatsingen heeft geleid. In reactie daarop dringt BVNL aan op het herbeoordelen van uithuisplaatsingen. Daarnaast blijkt Nederland kampioen in het uithuisplaatsen van kinderen. Het percentage uithuisgeplaatste kinderen ligt in Nederland ver boven het Europees gemiddelde. Dit is het gevolg van perverse (financiële) prikkels in het systeem, waardoor er een verdienmodel is ontstaan rond deze kinderen. De focus moet weer komen te liggen op het bij de ouders houden van de kinderen en de perverse financiële prikkels moeten verdwijnen. 

Het Rijksvaccinatieprogramma heeft in hoge mate bijgedragen aan het verbeteren van de volksgezondheid. BVNL is voorstander van vaccineren, mits dit medisch zinvol en vrijwillig is. De integriteit van het lichaam moet te allen tijde gewaarborgd worden. Ouders moeten zelf kunnen beslissen over het vaccineren van hun kinderen en de overheid mag zich nooit bedienen van drang en dwang om burgers tot vaccinatie te doen overgaan. Wel of niet gevaccineerd zijn, tegen welk virus dan ook, zou nooit voorwaarde mogen zijn voor deelname aan de maatschappij en / of toegang tot publieke voorzieningen. Dit uitgangspunt wordt vastgelegd in de Grondwet. Daarnaast moet de overheid open en transparant zijn over de nevenschade die nieuwe vaccins aanrichten.

BVNL vindt het ongehoord dat Neerlands trots, de veehouderij, steeds verder in een hoek wordt gedreven. Inkrimpen van de veestapel, het onteigenen van gronden een steeds meer beklemmende regelgeving jagen onze boeren de vernieling in. BVNL staat wel voor de veehouderij en komt op op voor de belangen van gezins- en familiebedrijven. Daarom gaan wij landbouwgronden beschermen door de aanwijzing tot Natura2000-gebieden ongedaan te maken en geven we de boer een eerlijke prijs voor zijn product. De aanval, zoals die wordt uitgevoerd op onze boeren, veroordelen wij scherp. De Nederlandse boeren zijn al decennia de meest duurzame boeren van de wereld en wij moeten onze boeren juist koesteren. Het stikstofprobleem is een Kafkaësk bureaucratisch probleem dat zo snel mogelijk van tafel moet.

De veiligheid in Nederland staat onder druk. De moord op een advocaat en een misdaadverslaggever, Nederland narcostaat en de toename van het aantal steekincidenten onder jongeren laten dat ook zien. De ondermijning van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit vormt een ernstige en directe bedreiging voor de openbare orde en de rechtsstaat. BVNL wil orde op zaken stellen door de strafrechtketen van politie, justitie en de rechterlijke macht te versterken en de samenwerking tussen diensten, overheden en bedrijven te verbeteren. De straffen willen we verder verhogen. Criminele vermogens en bezittingen worden consequent en zichtbaar afgepakt, waarbij een deel van de opbrengsten wordt geïnvesteerd in de wijken waar de criminelen hun vermogen hebben verdiend of slachtoffers hebben gemaakt. Vanzelfsprekend alles binnen de grenzen van de rechtsstaat. Voor een deel van de jongeren is de straat een harde leerschool. Door problemen thuis of op school belanden ze al jong op het verkeerde pad. Voor deze groep is straf alleen niet genoeg, maar is heropvoeding en vroeg ingrijpen nodig om verdere problemen te voorkomen.

BVNL maakt zich zorgen over het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren toe. BVNL wil dat het aantal slachtoffers omlaag gaat. Het wordt hoog tijd dat er stevig wordt ingezet op handhaving en het vergroten van de pakkans van verkeershufters door meer staandehoudingen te verrichten. Wij willen een strengere handhaving op hufterig verkeersgedrag en onveilige knelpunten waar veel ongelukken gebeuren aanpakken.

Als we onze welvaart ook in de toekomst willen behouden, moeten we zorgen dat iedereen mee kan blijven doen: de mensen met veel vermogen en de mensen die minder hebben. Maak werken daarom lonend. De vermogensongelijkheid is in Nederland niet groot als je de pensioenen meerekent. We moeten stoppen met de jaloerse stigmatisering van mensen die hun hele leven hard gewerkt hebben en daardoor vermogen hebben opgebouwd. Nederlanders hebben de behoefte aan een stabiel fiscaal regime en een betrouwbare overheid. Daar ontbreekt het op dit moment geheel aan.

Met de uitbreiding van windmolenparken en natuurgebieden neemt het aantal gebruikers op de Noordzee steeds verder toe. De belangen van de Nederlandse vissersvloot worden, ook in het Noordzeeakkoord, nauwelijks nog behartigd. Zowel in het behoud van voldoende visgronden als in het stimuleren van innovatie en verduurzaming (pulsvisserij genekt) worden de vissers vergeten. BVNL vindt het wél belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector heeft, en dat die voldoende bestaansmogelijkheden heeft. Weg dus met de steeds strengere eisen, zeker die vanuit Europa! 

BVNL wil het Vluchtelingenverdrag opzeggen en zelf bepalen wie we kunnen helpen en wie niet.

Mensen die tot de conclusie komen dat hun leven voltooid is, moeten zelf kunnen bepalen hoe en wanneer ze willen sterven. In eerste instantie moet worden ingezet op bestrijding van eenzaamheid en andere oorzaken van een doodswens. BVNL vindt dat het verstrekken van een ‘laatstewilpil’ onder strikte voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid in die situatie mogelijk moet worden. Er moet in ieder geval worden getoetst of het verzoek van hulp bij zelfdoding vrijwillig, weloverwogen en duurzaam is.

Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. De opwekking van waterstof met elektriciteit kost veel energie, maar bij 700 graden is het mogelijk waterstof direct uit water te maken met behulp van een katalytische reactie. De combinatie van een kerncentrale met een waterstoffabriek is daarmee een efficiënte oplossing voor de productie van waterstof. Ons gasleidingnet, het beste en meest vertakte gasnet ter wereld, is met een aantal aanpassingen geschikt te maken voor de transport van waterstof. Er kan begonnen worden met het aansluiten van de industrie de grootste energiegebruiker, maar er zijn ook al CV ketels die op waterstof draaien. 

We willen minder files. Files kosten tijd, geld en zorgen voor heel veel frustratie. Mede daarom zet BVNL in op het remmen van de bevolkingsgroei ten gevolge van migratie. Voor onze economie is het heel belangrijk dat Nederland in beweging blijft. Daarom blijven we nieuwe wegen aanleggen. Dat zorgt niet alleen voor minder files, maar levert ook meer banen op in de bouwsector. Nederland moet weer gaan doorstromen.

BVNL is van mening dat een volkslied verbindt, het markeert belangrijke momenten waarop we samen vieren, samen gedenken of samen rouwen. Als kinderen het Wilhelmus niet meer leren op school, verliest het volkslied aan betekenis. Dat zou ontzettend zonde zijn. Daarom wil BVNL dat kinderen op school het Wilhelmus leren.

BVNL is tegen grote windmolen- en zonneparken. Op zee zijn windmolenparken een bedreiging voor de al in zwaar weer verkerende visserij. Op land veroorzaken windmolens (geluids)overlast. Naast vervuiling van het landschap leggen windmolen- en zonneparken een extra claim op de al schaarse ruimte in ons land. Zonnepanelen op daken zijn prima. Dan produceer je lokaal, je consumeert lokaal en de elektrische infrastructuur hoeft niet te worden aangepast. Bovendien wordt er dan geen kostbare landbouwgrond opgeofferd.

Openheid is belangrijk voor het vertrouwen tussen de overheid en de burger. Via de Wet open overheid (WOO) – de oude WOB – moet de overheid desgevraagd openheid van zaken geven. BVNL vindt het onaanvaardbaar dat zulke verzoeken niet worden ingewilligd en dat er hele stukken ‘op zwart gaan’. Desnoods dient wetgeving op dit punt zodanig te worden gewijzigd dat weigering om openheid van zaken te geven een crimineel strafbaar feit is. Het opschorten van de WOO tijdens de corona-episode was onnodig en getuigt van machtsmisbruik door de overheid. Het betalen van boetes in plaats van het uitvoeren van een gerechtelijk vonnis dat bepaalt dat de overheid openheid van zaken moet geven (zie de Sywert-affaire) is onacceptabel en moet leiden tot het vertrek van de verantwoordelijke bewindspersonen.

Voor veel mensen wordt het steeds moeilijker om een geschikt en betaalbaar huis te vinden. Daar heeft BVNL een aantal duidelijke oplossingen voor: ten eerste nemen we immigratiebeperkende maatregelen om de ongebreidelde bevolkingsgroei ten gevolge van migratie te stoppen. Daarnaast moeten we bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Om dat te bewerkstelligen stoppen we met stikstofbeleid. BVNL wil daartoe af van de aanwijzing als Natura2000-gebied omdat geen juridische beperkingen ten aanzien van stikstof meer zal zijn. Er moet gebouwd worden waar dat binnenstedelijk kan en in snippergroen rondom de grote steden. Tenslotte willen we dat er woningen vrijkomen door een betere doorstroming, o.a. het heropenen van bejaardencentra, waardoor senioren goede zorg krijgen en er woningen vrijkomen. Daarnaast moeten we obstakels wegnemen die ervoor zorgen dar er minder woonruimte is. Zo moet spitsen van woningen mogelijk zijn als het de leefbaarheid niet aantast en zou woningdelen moeten worden toegejuicht. Als de bestemmingsplannen worden aangepast zodat er hoger gebouwd kan worden, dan hoeven er ook geen boeren meer onteigend te worden op oneigenlijke gronden.   

Het Rijk moet structurele financiële middelen ter beschikking stellen aan gemeenten, onder meer voor het uitvoeren van de gedecentraliseerde taken als de WMO en de jeugdzorg. Gemeenten dienen te worden gestimuleerd te leren van andere gemeenten die WMO en jeugdzorg wél op orde hebben. BVNL vindt hulp bij het huishouden bij hen die dat niet zelf meer kunnen doen, dagbesteding voor ouderen met dementie of voor mensen met een verstandelijke beperking een vanzelfsprekendheid. 

BVNL wil de positie van zzp’ers versterken. Zij worden daarom het eerste jaar vrijgesteld van de vermogenstoets als zij een beroep doen op de bijstand. Ook komt er een betaalbare basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid, waarbij verzekeraars verplicht zijn iedere zzp’er te accepteren.

De zorg in Nederland is de afgelopen jaren stelselmatig uitgekleed. Dit heeft geresulteerd in een verschraling van de sector, die in geval van calamiteiten geen slagkracht meer heeft. De afgelopen twee jaar hebben wij gezien tot welke problemen en wantoestanden dat leidt. BVNL wil een herziening in het zorgstelsel. Zorgprofessionals moeten beter beloond en opgeleid worden, de administratieve last moet drastisch worden verminderd en de capaciteit moet permanent worden opgeschaald. Niet de zorgverzekeraars en het winstoogmerk, maar het waarborgen en verbeteren van de volksgezondheid moeten leidend zijn.