Standpunten

Vrijheid

Vrijheid is een van de absolute verworvenheden in het vrije en democratische deel van de wereld. Sinds de verlichting staat de vrijheid van het individu centraal. De laatste jaren zien we dat deze vrijheid steeds verder wordt ingeperkt, vooral door een overheid die steeds dwingender en machtiger wordt. BVNL pleit voor het verminderen van bemoeienis met het leven van de burger door de overheid. Het is aan het individu zelf om in hoge mate te bepalen hoe het leven eruitziet. Dit betekent:

 • Hervorming en verkleining van de ambtelijke organisatie;
 • Bescherming van de individuele vrijheid;
 • Nadruk op vrijheid en eigenheid in onderwijs;
 • Nadruk op zelfredzaamheid in plaats van afhankelijkheid van de overheid;
 • De integriteit van het lichaam moet worden gerespecteerd.

Soevereiniteit

Het gaat niet alleen om de vrijheid van het individu, maar ook om de vrijheid van Nederland als land. Hier hoort bij dat de steeds verdergaande invloed van supra- en internationale instanties moet worden ingeperkt. Daarom willen wij:

 • Stoppen met het overdragen van macht aan de EU;
 • Referenda over een andere relatie met de EU, met name op het gebied van overdracht van soevereiniteit met als ultieme consequentie een federaal Europa;
 • Een Nexit kan slechts plaatsvinden na raadpleging van de Nederlandse burgers. Zij zijn immers de collectieve eigenaren van de Nederlandse soevereiniteit;
 • Internationale verdragen mogen geen directe invloed hebben op de Nederlandse wetgeving en rechtsorde;
 • De invloed van Big Tech bedrijven moet kritisch tegen het licht worden gehouden;
 • Wetten en verdragen kritisch toetsen aan de Nederlandse Grondwet.

Gezond verstand

Door buitenlandse invloeden, zoals onder meer de zogenaamde identity politics, is de nadruk steeds meer komen te liggen op een afkeer van gezond verstand.

In plaats van het propageren van individualisme, zelfredzaamheid, onafhankelijkheid en vrijheid voor het individu is een tendens ontstaan van meer overheidsingrijpen. In het onderwijs moet de nadruk liggen op gezond verstand en moet de vergaring van kennis en vaardigheden terugkeren en moeten leerlingen leren weer trots te zijn op Nederland. Voor ons betekent dat:

 • Eigenheid en traditie vormen de basis van het onderwijsprogramma;
 • Onderwijsstandaarden over de gehele linie omhoog;
 • Nadruk op belang van zowel praktisch als theoretisch onderwijs;
 • Academische vrijheid op onze universiteiten zonder afhankelijkheid van externe geldstromen of politiek;
 • Altijd het belang van Nederland en haar burgers vooropstellen, ook met betrekking tot buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking;
 • De menselijke maat moet terug, zodat de onwenselijke schaalvergroting in de zorg, onderwijs en de ambtelijke diensten worden tegengegaan en teruggedrongen;
 • Er moet een nationale politieke discussie worden gevoerd over bevolkingspolitiek. Nederland kan immers, gezien zijn kleine oppervlakte en hoge bevolkingsdichtheid, qua inwoners niet onbeperkt blijven groeien, gezien de druk op ruimte, milieu, woningen, maatschappij en sociale voorzieningen.

Verant­woordelijkheid

Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid. Iedere inwoner van Nederland moet vrij zijn, maar heeft een grote verantwoordelijkheid voor het eigen leven, het eigen gezin, de eigen baan, de gevolgen van interactie met anderen en tevens voor die mensen die minder makkelijk mee kunnen komen. Onder invloed van een uitdijende overheid en een steeds uitgebreider sociaal vangnet zijn grote groepen mensen te afhankelijk geworden van de overheid. Bovendien is dit sociaal vangnet overbelast geraakt door een ongeremde migratiestroom van mensen die te weinig bijdragen aan de samenleving. De nadruk moet weer komen te liggen op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

 • De sociale voorzieningen moeten herijkt worden en de
  nadruk moet liggen op zelfredzaamheid;
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen en niet de overheid;
 • Migratiestop om sociale voorzieningen betaalbaar te houden.
Barmhartigheid

Barmhartigheid

Hoewel de nadruk dient te liggen op verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn er omstandigheden denkbaar waaronder de burger een beroep dient te doen op de overheid. Eigen initiatieven van barmhartigheid van burger tot burger of van religieuze of maatschappelijke instelling tot burger zouden meer gepromoot moeten worden.

 • Sociale voorzieningen moeten meer lokaal en tussen burgers zelf georganiseerd worden binnen de eigen gemeenschap;
 • Uitstekende zorg als basisvoorwaarde voor een efficiënte en slagvaardige samenleving;
 • Steun voor initiatieven van barmhartigheid van burgers en van religieuze of maatschappelijke instellingen.

Fatsoen

Fatsoen is de afgelopen decennia steeds meer onder druk komen te staan. Geweld tegen politiemensen, leraren, ambulancepersoneel en andere dienstbare beroepen is toegenomen. Tevens is het gevoel van onveiligheid gegroeid.

 • Onderwijs (of beter “orderwijs”): leren en opvoeden in de geest van fatsoen;
 • Hervorming strafrechtsysteem: minimumstraffen voor enkele zware delicten, waaronder zedendelicten;
 • Migratiestop en consequent uitzetten van criminele migranten;
 • Investeren in ”leefbaarheid” van wijken. De wijkagent weer terug in de wijk;
 • Respect voor onze vaderlandse geschiedenis en onze culturele identiteit.
Ambitie

Ambitie

Ambitie lijkt een scheldwoord te zijn geworden en hard werken mag niet meer. Voor succes moet je je inmiddels schamen en een goede afkomst moet je verloochenen.

BVNL wil dat mensen weer mogen dromen, aspireren en ambitieus mogen zijn. Succes moet beloond worden met applaus en we moeten weer trots kunnen zijn op mensen die hard werken en een grote bijdrage leveren aan de samenleving.

 • Werken moet lonen;
 • Succes en hard werken moet veel meer opleveren dan niets doen;
 • Geen boete op succes;
 • Ambitie moet worden toegejuicht;
 • Risico nemen moet worden beloond;
 • Geen belastingen die averechts werken, die onze concurrentiepositie schaden of waarvan de inningskosten hoger zijn dan de opbrengsten;
 • Erf- en schenkbelasting afschaffen. De Wet Hillen moet weer worden ingevoerd;
 • Het eigen huizenbezit stimuleren. Het eigen huis moet een veilige basis zijn. Geen ozb-verhoging meer, afschaf eigen woningforfait, en geen villatax;
 • Essentiële beroepen moeten structureel meer betaald krijgen. Politie, militairen, docenten en zorgmedewerkers worden nu onderbetaald en dat moet veranderen.

Technologische vooruitgang

We streven naar een schoner milieu met duurzame energieopwekking. Daarbij worden nieuwe technologieën omarmd, zodat we een steeds schonere en meer duurzame omgeving hebben zonder dat dit een quasi-religieuze obsessie wordt.

De overheid moet geen miljarden verkwisten aan milieuonvriendelijke keuzes zoals biomassacentrales en het van het aardgas halen van woningen.
 • De overheid moet innovatie faciliteren en waar nodig stimuleren zonder zelf voor bepaalde technologieën te kiezen;
 • Voor de middellange termijn is aardgas een schone brandstof;
 • Voor de lange termijn is kernenergie een belangrijke energievorm in de energiemix;
 • We moeten onmiddellijk stoppen met windmolens op land, zonne-akkers, biomassacentrale en andere niet-duurzame energievormen;
 • De voedselproductie is kwetsbaar en staat wereldwijd onder druk. De
  Nederlandse landbouw is de meest duurzame ter wereld. Wij moeten trots zijn op onze boeren en onze vruchtbare gronden koesteren.

Eenvoud

Politici en ambtenaren in de gemeentes, provincies en Den Haag hebben de neiging om regelingen te bedenken die gecompliceerd en onduidelijk zijn. Vaak zijn deze hierdoor onwerkbaar voor de uitvoeringsinstanties met alle gevolgen van dien. Regelingen veranderen voortdurend en er worden continu uitzonderingen bedacht en aanpassingen gedaan. Hier moet een einde aan komen: regels vanuit de overheid moeten zo simpel mogelijk zijn en niet op meerdere manieren te interpreteren. De overheid moet betrouwbaar en stabiel zijn en zaken voor de lange termijn veilig stellen, zodat bedrijven en particulieren daar op kunnen bouwen.

 • Overheidsregelingen moeten simpel, eenduidig en duidelijk zijn;
 • Belastingen moeten geherstructureerd en versimpeld worden;
 • Hervorming van inkomstenbelasting tot een systeem met slechts één marginaal tarief;
 • Minder regels voor ondernemers;
 • Betrouwbare overheid die mensen niet op basis van wantrouwen behandelt.