Statuten en reglementen

Naam en zetel

 • De vereniging draagt de naam Belang Van Nederland, bij afkorting genaamd BVNL en is gevestigd te Haarlem.
 • De vereniging is een politieke partij, hierna te noemen: partij.

Doel

 • De partij streeft naar een democratischer en vrijer Nederland.
 • Dat doet de partij onder meer door de invoering van bindende referenda, bindende volksinitiatieven en direct gekozen burgemeesters. Op deze wijze wil de partij bewerkstelligen dat de belangen van de Nederlandse bevolking bij de politieke besluitvorming weer centraal komen te staan en de politieke en economische dynamiek in Nederland structureel worden vergroot.
  Uitgangspunten hierbij zijn: het belang van Nederland en zijn burgers, een correcte en eerlijke behandeling van die burgers door de overheid, fatsoen en gezond verstand. De menselijke maat moet leidend zijn.
 • De doelstellingen van de partij worden nader uitgewerkt in het partijprogramma.
 • De vereniging heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst.
 • De vereniging kan haar doel bereiken met alle geëigende en wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

Leden

 • Lid van de partij kan zijn:
 • Iedere ingezetene van Nederland en iedere Nederlander die in het buitenland woont; en
 • die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt; en
 • die redelijkerwijs geacht kan worden in te stemmen met de doelstellingen van de partij.
 • Het lidmaatschap van de partij is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Zij die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de partij kunnen door de algemene leden vergadering worden benoemd tot erelid.

Verplichtingen van leden

 • Het lidmaatschap vangt aan na inschrijving in de ledenadministratie, tenzij het partijbestuur binnen drie maanden na aanmelding beslist dat betrokkene geen lid kan worden. In dat laatste geval wordt de betrokkene geacht nooit lid te zijn geweest van de partij.
 • Gedurende een periode van één jaar na inschrijving kan een lid niet voor vertegenwoordigende functies worden gekandideerd, behoudens ontheffing door het partijbestuur.
 • De aanvraag tot het lidmaatschap van een persoon die is geroyeerd, wiens lidmaatschap is opgezegd of wiens verzoek tot lidmaatschap is geweigerd, kan niet gehonoreerd worden gedurende twee jaren te rekenen vanaf de datum dat het royement of de opzegging van het lidmaatschap onherroepelijk is geworden, tenzij het partijbestuur anders beslist.
 • De leden zijn gehouden zich te onderwerpen aan de bepalingen van deze statuten, het huishoudelijk reglement, overige reglementen en aan andere wettige besluiten van de algemene vergadering en/of het partijbestuur.
 • Ieder lid verplicht zich tot betaling van een contributie volgens de jaarlijks door het partijbestuur vast te stellen contributieregeling. Bij de vaststelling van de contributieregeling kan het partijbestuur rekening houden met de draagkracht, leeftijd, thuissituatie of andere persoonlijke omstandigheden van de leden.
 • Een in het buitenland woonachtig lid ressorteert onder de provinciale afdeling Noord-Holland, tenzij het betrokken lid aan het partijbestuur te kennen geeft onder een andere provinciale afdeling te willen ressorteren.


Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging namens de partij;
 4. door royement.

 

 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, eindigt, blijft de jaarlijkse contributie over het lopende jaar in zijn geheel door het lid verschuldigd.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij het partijbureau. Deze procedure wordt nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
 • Opzegging van het lidmaatschap kan ook door de partij plaatsvinden. Deze procedure wordt uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. Opzegging van het lidmaatschap door de partij kan plaatsvinden in het geval het lid:
 • ophoudt te voldoen aan de eisen aan het lidmaatschap in deze statuten gesteld;
 • met betaling van de aan de partij, een afdeling of een met de partij gelieerde rechtspersoon verschuldigde gelden in gebreke is gebleven;
 • bij toelating zodanige onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt dat, naar redelijkerwijs valt aan te nemen, tot weigering zou zijn besloten indien de juiste en volledige gegevens bekend zouden zijn geweest;
 • zich zodanig gedraagt dat van de partij redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 • In de sub a, c en d genoemde gevallen wordt niet tot opzegging overgegaan dan nadat het lid in de gelegenheid is gesteld zich te verweren.
 • Royement vindt plaats door het partijbestuur wanneer een lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement, overige reglementen en/of besluiten van de partij handelt en/of de partij op onredelijke wijze benadeelt.
 • In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld over de royementsprocedure.

 

Geldmiddelen

 • De geldmiddelen van de partij bestaan uit:
  1. de jaarlijkse contributie van de leden, die centraal wordt geïnd;
  2. rente van belegde gelden;
  3. donaties, schenkingen, legaten en erfstellingen;
  4. subsidies van overheidswege;
  5. inkomsten uit vermogen van de vereniging;
  6. andere inkomsten.
  7. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 • De vereniging is verplicht haar financiële middelen steeds zodanig te besteden dat slechts en gezien de werkzaamheden van de vereniging verantwoord percentage daarvan wordt aangewend ter dekking van de kosten van haar ei- gen organisatie, terwijl die kosten en de kosten van werving van gelden in redelijke verhouding dienen te staan tot de bestedingen ten behoeve van de doelstelling van de vereniging.
 • Het bestuur draagt zorg voor dat het vermogen van de vereniging niet meer bedraagt dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de vereniging.
 • Noch een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de vereniging beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

  Organen
   
 • Organen van de partij zijn: de algemene vergadering en het partijbestuur.
 • Organisatie en werkwijze, alsmede taken en bevoegdheden van de organen kan nader worden geregeld in een reglement.

  Partijbestuur
   
 • Het partijbestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering vast te stellen oneven aantal personen van ten minste drie (3) stemhebbende leden.
 • De leden van het partijbestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht van één of meer kandidaten, die wordt opgesteld door het partijbestuur. De algemene vergadering kan aan die voor- dracht het bindend karakter ontnemen door een besluit, genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 • Indien en zolang het aantal leden van het bestuur minder dan drie bedraagt, vormen de in functie zijnde leden of vormt het enig in functie zijnde lid niette- min een rechtsgeldig bestuur. Zodra het aantal leden van het bestuur minder dan drie bedraagt zal ten spoedigste worden overgegaan tot de vereiste benoeming(en).
 • Voor ieder lid van het partijbestuur geldt als eis dat er met één of meerdere bestuurders:
 • geen bloedverwantschap of aanverwantschap bestaat binnen de vierde graad; en
 • geen huwelijkse relatie bestaat.
 • Bloedverwantschap of aanverwantschap wordt te dezen geacht te ontstaan door een huwelijk, geregistreerd partnerschap of door een samenwoningsrelatie.
 • Het partijbestuur kan te allen tijde op ad hoc basis adviseurs uitnodigen die het bestuur met raad en daad bijstaat.
 • Een lid van het partijbestuur kan te allen tijde, onder opgaaf van redenen, worden geschorst en ontslagen door het orgaan dat hem benoemd heeft. De algemene vergadering kan slechts tot schorsing of ontslag van een bestuurs- lid besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De schorsing eindigt wanneer de algemene leden vergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten.
 • Het partijbestuur ontvangt voor zijn werkzaamheden geen beloning, behoudens vacatiegeld. Slechts een niet bovenmatige onkostenvergoeding is toegestaan, mits dit zichtbaar in de jaarrekening staat vermeld.

 

Bestuurstaken en -bevoegdheden

 1. Het partijbestuur heeft tot taak het besturen van de vereniging. Daartoe wordt onder meer mede verstaan de bevoegdheid tot:
 2. het leiding geven aan alle politieke en organisatorische activiteiten van en binnen de partij;
 3. het opmaken van de agenda, de voorbereiding van de besluitvorming en uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering;
 4. de handhaving van deze statuten en de bijbehorende reglementen;
 5. de bespreking van het politieke beleid van de fracties in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de BVNL-delegatie of fractie in het Europees Parlement en democratische decentrale overheden;
 6. de voorbereiding en organisatie van de verkiezing der leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de verkiezing der leden van het Europees Parlement en democratische decentrale overheden;
 7. het uitgeven van publicaties;
 8. de zorg voor het beheer van de geldmiddelen en eigendommen van de partij;
 9. het nemen van beslissingen in spoedeisende gevallen en in alle gevallen waarin door deze statuten en de bijbehorende reglementen niet is voorzien;
 10. het instellen en opheffen van tijdelijke of permanente commissies, alsmede de benoeming van de leden hiervan;
 11. de vaststelling van reglementen en/of richtlijnen, óók voor de in onder i. bedoelde tijdelijke of permanente commissies;
 12. de vaststelling van een voordracht voor de verkiezing van de voorzitter, de penningmeester en de secretaris van het partijbestuur;
 • Het partijbestuur is bevoegd tot vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement, met inachtneming van de bepalingen daaromtrent in deze sta tuten.
 • Het partijbestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de partij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt.
 • Het partijbestuur vertegenwoordigt de partij. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het partijbestuur.

Partij organisatie

 • De partij is een organisatie die op landelijk niveau organen kent en op landelijk niveau bijzondere organen en bijzondere organisaties kan hebben en die ook op gemeentelijk en provinciaal niveau afdelingen kan hebben.
 • Afdelingen van de partij kunnen zijn: de gemeentelijke afdeling en de provinciale afdeling. Een afdeling komt tot stand na erkenning door het partijbestuur.
 • Het partijbestuur heeft de bevoegdheid een afdeling geheel of gedeeltelijk haar rechten te ontnemen, indien de afdeling deze statuten, enig reglement of besluit van het partijbestuur overtreedt of de afdeling de partij op andere wijze onredelijk benadeelt.
 • Op de in het vorige lid genoemde gronden kan een afdeling van zijn bevoegdheden worden ontheven.
 • In geval van ontheffing draagt het bestuur zorg voor de vervulling van de taken. Het partijbestuur kan daartoe één of meer commissarissen benoemen.

Gemeentelijke afdeling

 • Indien het partijbestuur besluit om een gemeentelijke afdeling in te stellen, vormen de leden woonachtig binnen de grenzen van de gemeente tezamen een gemeentelijke afdeling. Een afdeling telt ten minste tien (10) leden. Be- palingen omtrent de gemeentelijke afdeling worden nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
 • Indien in een gemeente geen afdeling (meer) bestaat, wijst het bestuur van de betreffende provinciale afdeling, in overleg met het partijbestuur, aan onder welke nabij gevestigde afdeling de leden in die gemeente vallen.
 • De in het vorige lid bedoelde leden hebben voor de behandeling van landelijke en/of provinciale aangelegenheden toegang tot de vergaderingen van de gemeentelijke afdeling waar zij onder vallen. Zij hebben dezelfde rechten als de oorspronkelijk tot de gemeentelijke afdeling behorende leden.

Provinciale afdeling

 • Indien het partijbestuur besluit om een provinciale afdeling in te stellen, vormen de leden binnen de grenzen van een provincie tezamen provinciale afdeling. Bepalingen omtrent de provinciale afdeling worden nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Algemene vergadering

 • De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de partij. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet, deze statuten of bij huishoudelijk reglement aan andere organen zijn opgedragen.
 • De algemene vergadering heeft tot taak en is bevoegd tot:
 • de bespreking van het politieke beleid, met name van de fracties in de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal , van de delegatie in het Europees Parlement en democratische decentrale overheden;
  1. het aannemen van resoluties en het doen van uitspraken, zowel over vraagstukken van politiek beleid als over organisatorische zaken. Een voorstel voor een resolutie of uitspraak moet ten minste vier weken voor de dag van aanvang van de algemene vergadering schriftelijk worden ingediend bij het partijbestuur;
  2. de algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen inzake onderwerpen, die in de agenda voor de betreffende algemene vergadering zijn vermeld;
  3. de behandeling en vaststelling van de jaarverslagen van de (bijzondere) organen en de behandeling van de jaarverslagen van de bijzondere organisaties van de partij;
  4. de behandeling en vaststelling van de balans en de rekening van baten en lasten, alsmede de begroting van de instanties die ten behoeve van de in het vorige lid bedoelde partijorganen en bijzondere organen de geldmiddelen of eigendommen beheren, met inachtneming van de bepaling daaromtrent in deze statuten. Na goedkeuring van de balans en rekening van baten en lasten van de desbetreffende instantie wordt de- charge verleend aan het partijbestuur en de besturen van de bedoelde bijzondere organen;
  5. de behandeling van de balans en rekening van baten en lasten, alsmede de begroting van de bijzondere organisaties, indien deze organisaties financiële ondersteuning van de partij ontvangen;
  6. de vaststelling en wijziging van statuten en reglementen van instanties die voor bijzondere organen in het leven worden geroepen ten behoeve van het beheer van geldmiddelen en/of eigendommen, met inachtneming van de bepalingen in deze statuten;
  7. de goedkeuring van de statuten en reglementen van de bijzondere organisaties en de wijziging van hun statuten en reglementen;
  8. de vaststelling van programma’s ten behoeve van de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van de leden van het Europees Parlement;
  9. de vaststelling en wijziging van het partijprogramma;
  10. De verkiezing van de voorzitter, de penningmeester en secretaris van het partijbestuur door de leden;
  11. de verkiezing dan wel aanwijzing van de lijsttrekker(s) voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal respectievelijk het Europees Parlement, voor de verkiezingen der leden van het desbetreffende vertegenwoordigende lichaam en democratische decentrale overheden;
  12. de vaststelling en wijziging van de statuten, waartoe een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering is vereist;
  13. de benoeming van ereleden op voorstel van het partijbestuur;
  14. de vaststelling van de in te dienen kandidatenlijst voor de verkiezing der leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal respectievelijk voor de verkiezing der leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal respectievelijk voor de verkiezing der leden van het Europees Parlement en voor leden van democratische decentrale overheden. Nadere procedure voor de kandidaatstelling wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
 • De algemene vergadering van de partij is toegankelijk voor alle leden.
 • Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuurders.
 • Het bestuur kan een lid dat niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, de toegang tot de ledenvergadering ontzeggen.

Oproeping

 • Het partijbestuur roept de algemene vergadering bijeen zo dikwijls het dit wenselijk vindt, of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is.
 • De bijeenroeping geschiedt op een termijn van tenminste vier weken door toezending aan de leden van de partij van een uitnodiging die tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen vermeldt. De oproeping aan ieder lid, die daarmee instemt, kan ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de partij bekend is gemaakt.
 • Het partijbestuur is verplicht tot het bijeen roepen van de algemene vergadering op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering op een termijn van vier weken na indiening van het verzoek.

Stemrecht

 • In de algemene vergadering, de vergaderingen van de afdelingen, organen, (bijzondere) organen en bijzondere organisaties wordt het stemrecht uitgeoefend door leden die daartoe krachtens de bepalingen van deze statuten, het huishoudelijk reglement en de desbetreffende statuten of reglementen bevoegd zijn.
 • Het stemrecht kan slechts worden uitgeoefend wanneer aan de financiële verplichtingen jegens de partij is voldaan.
 • Elk lid kan niet meer dan één stem uitbrengen.
 • Besluiten van organen en bijzondere organen worden genomen met gewone meerderheid, tenzij anders is bepaald in statuten en/of reglementen. Onder gewone meerderheid wordt verstaan de helft plus één van de uitgebrachte stemmen. De blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee bij de vaststelling van het aantal uitgebrachte stemmen.
 • Ongeacht het aantal aanwezigen kunnen de in het vorige lid bedoelde besturen en algemene vergaderingen altijd beraadslagen, hun agenda vaststellen en de notulen goedkeuren.
 • Elke stemming is geldig, ongeacht het aantal stemmen, tenzij de voorzitter op een tevoren door ten minste vijfentwintig procent van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden ingediend verzoek bij de stemming vaststelt dat niet vijftig procent van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, of in het geval dat de algemene vergadering vaststelt dat niet meer dan vijfenzeventig stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Bij het niet halen van het quorum wordt het besluit ter stemming op de agenda van de volgende vergadering geplaatst.
 • De leden die hebben verzocht om vaststelling van het quorum, worden bij het tellen van de aanwezigen als bedoeld in het tweede lid meegerekend, ook als zij niet in de vergaderzaal aanwezig zijn.
 • Wanneer minder dan vijf procent van het aantal leden aanwezig is, of in het geval dat in de algemene vergadering minder dan vijfenzeventig stemgerechtigde leden aanwezig zijn, kan de voorzitter naar eigen inzicht oordelen dat het quorum niet is bereikt en dat een nieuwe vergadering dient te worden uitgeschreven.
 • Indien vastgesteld is dat het vereiste quorum ontbreekt, wordt een nieuwe vergadering belegd, waarin hetzelfde voorstel opnieuw aan de orde is. Inzake de oproep voor een nieuwe vergadering, dient een termijn van ten minste veertien dagen in acht genomen te worden.
 • Indien het onderwerp waaromtrent besloten moet worden, zodanig spoedeisend is dat de in het vijfde lid genoemde oproepingstermijn niet in acht kan worden genomen, is het betreffende bestuur bevoegd de termijn zoveel te bekorten als noodzakelijk is.
 • Ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden worden in de nieuwe vergadering geldige besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij anders is bepaald.
 • Over personen wordt schriftelijk gestemd. Is er sprake van een enkelvoudige kandidaatstelling, dan wordt voorgesteld die persoon bij acclamatie te benoemen.
 • Bij stemmingen over personen zijn de eerste twee stemmingen vormvrij. Is een derde stemming noodzakelijk, omdat niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen, dan kan bij de derde stemming slechts gekozen worden tussen de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben gekregen.
 • Is niet duidelijk welke twee personen bij de tweede stemming de meest stemmen hebben gekregen, dan vindt eerst een tussenstemming plaats. Staken bij deze. tussenstemming, of bij de derde stemming, de stemmen, dan beslist het lot.
 • Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij door de meerderheid van de stemhebbende leden van de vergadering een schriftelijke stemming wordt verlangd. Bij staken van stemmen bij besluiten over zaken wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn verworpen.
 • Het partijbestuur kan, in afwijking van artikel 15.12, besluiten om voor bepaalde vergaderingen of voor bepaalde stemmingen toe te staan dat het stemrecht wordt uitgeoefend door middel van elektronische communicatiemiddelen.
 • Het partijbestuur neemt een besluit als bedoeld in het eerste lid uitsluitend als gewaarborgd is dat de stemgerechtigde leden via het elektronisch com- municatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd, rechtstreeks kunnen kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kunnen uitoefenen.
 • Indien een bestuur een voordracht doet zoals bedoeld in de statuten of reglementen van de partij, motiveert het voordragende bestuur zijn keuze voor het doen van een enkelvoudige of meervoudige voordracht.

Bijzondere organen

 • Op voorstel van het partijbestuur kan de algemene vergadering bijzondere organen instellen.
 • Organisatie en werkwijze, alsmede taken en bevoegdheden van bijzondere organen worden geregeld in door het bestuur vast te stellen reglementen, die geen bepalingen mogen bevatten strijdig met deze statuten en/of het huishoudelijk reglement.
 • De algemene ledenvergadering kan voor een doelmatig en juist beheer van de geldmiddelen van een bijzonder orgaan een beheer instantie instellen. De algemene leden vergadering stelt de eventuele rechtsvorm, statuten en reglementen van een dergelijke instantie na overleg met het desbetreffende bijzondere orgaan vast.

Auditcommissie

 • Het bestuur kan een auditcommissie instellen.
 • De Auditcommissie is belast met het jaarlijks onderzoek van de balans en de rekeningen van baten en lasten van de instanties die ten behoeve van het partijbestuur en/of algemene vergadering en/of bijzondere organen en/of bijzondere organisaties de geldmiddelen en/of eigendommen beheren en daar- van verslag uit brengen aan de algemene vergadering. Zij adviseert het partijbestuur over belangrijke financiële aangelegenheden.
 • De Auditcommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, die geen lid mogen zijn van het partijbestuur en/of besturen van de bijzondere organen en/of bijzondere organisaties. Zij worden op voordracht van het partijbestuur door de algemene vergadering verkozen. De Auditcommissie kan zich laten bijstaan door adviserende leden. Bepalingen omtrent de Auditcommissie worden nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Bijzondere organisaties

 • Bijzondere organisaties van de partij kunnen zijn: het Wetenschappelijk Instituut en andere bijzondere organisaties.
 • De bijzondere organisaties dienen een bij notariële akte opgerichte rechtspersoon te zijn.
 • De samenstelling, organisatie en werkwijze van bijzondere organisaties worden geregeld in door deze bijzondere organisaties vastgestelde statuten en eventuele reglementen.
 • De bijzondere organisaties dienen tijdig hun jaarverslag, de balans, de rekening van baten en lasten van de begroting van het komende jaar aan het partijbestuur ter beschikking te stellen.

Wetenschappelijk Instituut

 • Het Wetenschappelijk Instituut is belast met de uitvoering van alle taken ter verwezenlijking van het doel, omschreven in zijn statuten op basis van het doel van de partij en in aansluiting op het partijprogramma.
 • De voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut wordt op voordracht van het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut door het partijbestuur benoemd.

Jongerenorganisatie

 • De partij kan een jongerenorganisatie oprichten die is belast met alle taken ter verwezenlijking van het doel omschreven in haar statuten.

Boekjaar, Jaarverslag en Verantwoording

 • Het boekjaar van de partij is gelijk aan het kalenderjaar.
 • De regelmatige controle op de wijze waarop de financiële administratie wordt gevoerd, alsmede de controle ter zake van de rekening en verantwoording van het afgelopen boekjaar, wordt opgedragen aan een registeraccountant. Een registeraccountant controleert regelmatig de wijze waarop de financiële administratie wordt gevoerd, alsmede de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar.
 • Jaarrekeningen worden uiterlijk op de in de eerste helft van het jaar te houden vergadering van de algemene vergadering behandeld en vastgesteld, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene leden vergadering.
 • Het partijbestuur kan het beheer van de geldmiddelen van de partij geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer stichtingen in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke stichting een met de vereniging vergelijkbare doelstelling kent.

Verkiezingen

 • Het partijbestuur heeft de leiding bij de voorbereiding van en de te voeren activiteiten voor de verkiezingen voor de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.
 • De kandidaatstellingsprocedure wordt geregeld in een Reglement voor de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.
 • Kandidaat voor het lidmaatschap van de Eerste Kamer, respectievelijk de Tweede Kamer der Staten-Generaal, respectievelijk het Europees Parlement kunnen worden gesteld zij die bij verkiezing voldoen aan de eisen van de wet, lid zijn van de partij en bereid zijn schriftelijk te verklaren dat zij instemmen met het partijprogramma en het vigerende verkiezingsprogramma van de par
 • De kandidaatstellingsprocedure wordt geregeld in het reglement voor de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten.
 • De kandidaatstellingsprocedure wordt geregeld in het reglement voor de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van het Waterschap.
 • De kandidaatstellingsprocedure wordt geregeld in het reglement voor de voorbereiding van de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Gemeenteraad.

Statuten en Reglementen

 • Het partijbestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin deze statuten nader worden uitgewerkt. De inhoud van dat reglement mag niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten.
 • Het partijbestuur stelt het reglement vast als bedoeld in de artikelen 22.2, 22.4 en 22.6, hierna te noemen: ‘kandidaatstellingsreglementen’, waarin de bepalingen van deze statuten en het huishoudelijk reglement nader worden uitgewerkt. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten en/of het huishoudelijk reglement.
 • Het partijbestuur kan één of meer reglementen vaststellen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten, het huishoudelijk reglement en de overige reglementen niet of niet volledig wordt voorzien. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten, het huishoudelijk reglement en/of de overige reglementen.

Statutenwijziging

 • Wijziging van deze statuten is slechts mogelijk indien de algemene vergadering daartoe besluit.
 • Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij in de agenda voor de algemene vergadering zijn ver- meld en de woordelijke tekst van elke voorgestelde wijziging voor leden beschikbaar is. Voor wijziging van de statuten is een twee/derde meerderheid vereist van de geldig uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering, on- geacht het aantal aanwezige leden; voor aanvaarding van een amendement op een voorstel tot wijziging is een gewone meerderheid vereist.
 • Een statutenwijziging komt niet tot stand dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het partijbestuur of een ander door de algemene vergadering daartoe gemachtigd persoon bevoegd, onder overlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering.
 • Het huishoudelijk reglement omschrijft het recht van initiatief tot wijziging van de statuten, respectievelijk van het huishoudelijk reglement, de statuten en/of reglementen van bijzondere organen en de overige reglementen.

Ontbinding en vereffening vermogen

 • Ontbinding van de partij geschiedt uitsluitend door een besluit van de algemene vergadering in een daartoe bijeengeroepen vergadering, die ten minste vier weken tevoren moet worden uitgeschreven. Voor een besluit tot ontbinding van de partij is een vier/vijfde meerderheid vereist van de geldig uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden. De stemming over dit besluit dient schriftelijk te geschieden.
 • Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt toegekend aan een door de algemene vergadering te bepalen lichaam in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welk lichaam een met de vereniging vergelijkbare doelstelling kent of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 • Ontbinding van afdelingen geschiedt door een besluit van de betreffende algemene vergadering dan wel door een besluit van het partijbestuur. De stemming over dit besluit dient schriftelijk te geschieden. Indien ontbinding plaatsvindt door besluit van de desbetreffende algemene vergadering is tevens vereist dat partijbestuur toestemming verleent tot ontbinding van de desbetreffende afdeling.
 • De ontbinding van bijzondere organisaties geschiedt door besluit van de desbetreffende algemene vergadering. De stemming over dit besluit dient schriftelijk te geschieden. Tevens is vereist dat het partijbestuur toestemming verleent tot ontbinding van de desbetreffende bijzondere organisatie.
 • In geval van ontbinding van een afdeling of bijzondere organisatie wijst de desbetreffende algemene vergadering dan wel het partijbestuur, de bestemming van de bezittingen van de afdeling of de bijzondere organisatie aan, met dien verstande dat zij worden aangewend binnen de vereniging of een aan te wijzen lichaam in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welk lichaam een met de vereniging vergelijkbare doelstelling kent of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 • In geval van ontbinding van een afdeling of bijzondere organisatie wijst de desbetreffende algemene vergadering dan wel het partijbestuur, de bestemming van de bezittingen van de afdeling of de bijzondere organisatie aan, met dien verstande dat zij worden aangewend binnen de vereniging of een aan te wijzen lichaam in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welk lichaam een met de vereniging vergelijkbare doelstelling kent of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
 • Voor besluiten tot het aangaan van een federatie dan wel tot fusie is artikel 25.1, van overeenkomstige toepassing.

Eerste boekjaar

 • Het eerste boekjaar van de partij eindigt op eenendertig december tweeduizend twee en twintig. Deze bepaling, alsmede de titel daarvan, komt te vervallen na ommekomst van het eerste boekjaar van de partij.