ANBI

Belang van Nederland, BVNL, heeft de erkenning van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Conform de ANBI regels worden hier een aantal verplichte gegevens gepubliceerd. Het RSIN of fiscaal nummer ANBI van BVNL is momenteel in aanvraag.

Naam en zetel
Belang van Nederland (BVNL)
Postbus 9663
2003 LR Haarlem
KVK 83051619
RSIN 862706713
E-mailadres: info@bvnl.nl
Telefoon: 088-5575500

Doelstelling BVNL

BVNL streeft naar een democratischer en vrijer Nederland.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

BVNL wil haar doelstelling realiseren door, onder meer, de invoering van bindende referenda, bindende volksinitiatieven en direct gekozen burgemeesters. Op deze wijze wil BVNL bewerkstelligen dat de belangen van de Nederlandse bevolking bij de politieke besluitvorming weer centraal komen te staan en de politieke en economische dynamiek in Nederland structureel worden vergroot. Uitgangspunten hierbij zijn: het belang van Nederland en zijn burgers, een correcte en eerlijke behandeling van die burgers door de overheid, fatsoen en gezond verstand. De menselijke maat moet hierbij leidend zijn.

Voor de onderbouwing, verdieping en training hebben wij ons wetenschappelijk bureau opgericht. Vanuit dit bureau zullen cursussen en lezingen  worden aangeboden, naast activiteiten als onderzoek en het verzamelen van feiten en statistieken.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van BVNL bestaat uit:

  • Wybren van Haga, voorzitter
  • Eric de Bie, penningmeester
  • Arjan de Kok, secretaris
  • Ennio Senese, algemeen bestuurslid

De statuten zijn onder het kopje ‘Statuten’ gepubliceerd.

Beloningsbeleid

De salariëring van de medewerkers is gebaseerd op de salarisschalen van rijksambtenaren (BBRA). Bestuursleden ontvangen geen vergoeding, anders dan een eventueel vacatiegeld en een vergoeding voor gemaakte onkosten. Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving. BNVL werkt met vrijwilligers die belangeloos werken of een onkostenvergoeding ontvangen. Als jonge partij hebben wij niet de financiële middelen om veel betaalde krachten in dienst te nemen. Gelukkig melden velen zich belangeloos aan om een inspanning en bijdrage te leveren.

Contributie en donaties door particulieren

De ANBI status maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk jouw (leden)contributie en/of donatie(s) als aftrekpost in uw belastingaangifte op te voeren. De bedragen worden dan door de Belastingdienst beschouwd als gewone gift. Dit betekent dat de contributie en/of donatie(s) deels aftrekbaar zijn in de Aangifte Inkomstenbelasting (let op: er is een drempel en een maximum).
Wanneer jij je contributies en/of donaties voor minimaal 5 jaar vastlegt in een zogenaamde periodieke schenkingsovereenkomst, worden deze bedragen door de Belastingdienst aangemerkt als periodieke gift en zijn daarmee volledig aftrekbaar.
Je kunt hiervoor een formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ van de website van de Belastingdienst downloaden. De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren. Vul beide exemplaren (schenker en ontvanger) in, maar laat de rubriek ‘Gegevens Instelling of Vereniging’ leeg. Stuur beide formulieren ingevuld en ondertekend naar ons op (niet naar de Belastingdienst). Wij vullen dan de ‘Gegevens Instelling of Vereniging’ in en sturen je het ‘exemplaar voor de schenker’ ondertekend terug. Bewaar jouw exemplaar bij je belastingaangifte.

Donaties door bedrijven

Donaties van een bedrijf zijn onder voorwaarden als gift aftrekbaar in de Aangifte Vennootschapsbelasting. De aftrek van donaties is gemaximaliseerd op 50% van de winst met een maximum van 100.000 Euro. Je moet de gift(en) schriftelijk kunnen bewijzen.

Fiscaal advies

De aftrek van donaties en/of contributies is mogelijk afhankelijk van uw persoonlijke- of bedrijfsomstandigheden. De bovenstaande informatie is enkel bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als bindend advies. Het is daarom belangrijk dat jij je laat adviseren over de fiscale mogelijkheden in jouw specifieke situatie. Neem bij vragen contact met de Belastingdienst, je fiscaal adviseur, of ons op voor meer informatie.

Beginselmanifest

De inhoud van het beginselmanifest is gepubliceerd onder de kopjes ‘Over BVNL’ en ‘Standpunten’.

Verantwoording en jaarverslag

De bijbehorende verantwoording en een verslag van de uitgeoefende activiteiten vindt u te zijner tijd hieronder:

  1. Financiële verantwoording
  2. Jaarverslag eerste en volgende boekjaren

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.