Geen voorrang voor statushouders. BVNL steunt voorstel wijzigen huisvestingswet

Het kabinet wil gemeenten gaan dwingen statushouders met voorrang te huisvesten. BVNL is hier pertinent op tegen en steunt een voorstel voor het wijzigen van de huisvestingswet. Als we nu niks doen, leven we straks in een onherkenbaar Nederland.

Taboe doorbreken
Elk dossier dat minister Hugo de Jonge oppakt, veroorzaakt een maatschappelijke nachtmerrie. Opnieuw bedient hij zich van drang en dwang en zijn we volgens hem ‘de vrijblijvendheid voorbij’. Exact dezelfde dreigende woorden die hij gebruikte in de coronacrisis. Gemeenten moeten zich volgens De Jonge houden aan hun ‘taakstelling’ om asielzoekers te huisvesten. Doen zij dat niet, dan moeten zij daartoe gedwongen worden. Ondertussen staan vele Nederlanders al jaren op de wachtlijst voor een huis, kunnen jongeren geen gezin stichten omdat zij noodgedwongen bij pa en ma op zolder wonen en worden er als het aan De Jonge ligt straks alleen maar meer huizen voor de eigen bevolking aan de markt onttrokken, door de huur in de vrije sector aan banden te leggen. Het is een onhoudbare situatie, die gaat leiden tot grote sociale onrust en problemen. Er moet nu, per direct, een einde komen aan het verlenen van voorrang aan statushouders op de woningmarkt. De enige echte oplossing voor de woningnood en de overvolle AZC’s is het stoppen van de migratie. Het is tijd dat dit taboe doorbroken wordt.

Subsidie en een gratis yogacursus
In het regeerakkoord staat dat de coalitie wil voldoen aan de voorwaarden van het VN vluchtelingenverdrag om migratiestromen te beheersen en terugkeer te realiseren. Maar dat gebeurt geenszins. Sterker nog, als het verdrag daadwerkelijk zou worden nageleefd, zou er helemaal geen vluchtelingencrisis zijn. Maar in Nederland wordt het verdrag altijd alleen maar uitgelegd in het voordeel van de vluchteling, om het even welke vluchteling, waardoor er nooit iemand wordt teruggestuurd, ook niet als asielzoekers de openbare orde verstoren, crimineel gedrag vertonen, ernstige misdaden hebben gepleegd, of eigenlijk ├╝berhaupt niet aan de criteria voor echte vluchtelingen voldoen. Het merendeel van de vluchtelingen die in Nederland binnenkomen zouden volgens de richtlijnen van het VN verdrag helemaal niet als zodanig gezien mogen worden en dus geen recht hebben op verblijf in ons land. Maar er wordt niet gecontroleerd en ben je eenmaal binnen, dan hoef je nooit meer weg. Uitgeprocedeerd? Maakt niet uit, daar krijg je subsidie en een gratis yogacursus bij. En ondertussen moet half Nederland onder een brug wonen.

Linea recta uitgezet
BVNL wil een fundamenteel debat voeren over het VN vluchtelingenverdrag en de interpretatie en de naleving ervan. Als de coalitie er op deze manier mee om blijft gaan, dan vinden wij dat Nederland zich uit dit verdrag moet terugtrekken. Tenslotte is het dan weinig anders dan een wassen neus. Als het wetsvoorstel voor het wijzigen van de huisvestingswet verworpen wordt, wat helaas te verwachten is, dan dienen wij drie moties in: asielzoekers die een ernstig misdrijf plegen worden linea recta uitgezet. Hetzelfde geldt voor asielzoekers die de openbare orde verstoren. En de definitie van vluchteling zoals die in het VN verdrag staat beschreven moet worden nageleefd. Dat betekent dus dat alleen mensen waarbij sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in het eigen land wegens ras, nationaliteit, godsdienst, het behoren tot een bepaalde sociale groep en/of politieke overtuiging aangemerkt kunnen worden als vluchteling die potentieel recht heeft op asiel. Als wij ons namelijk houden aan onze eigen afspraken, hebben we helemaal geen wetswijziging meer nodig.

Kloof tussen bestuurder en kiezer
BVNL is met name benieuwd hoe de VVD zich zal verhouden tot deze voorgestelde wetswijziging. Het beperken van de migratie was voor deze partij een speerpunt bij de verkiezingen. In hun verkiezingsprogramma staat dat de VVD migratiestromen wil bedwingen, indammen, beheersen en voorkomen. Een letterlijk citaat uit het programma willen wij u dan ook niet onthouden: ‘Er komt een verbod voor gemeenten om vergunninghouders voorrang te geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen.’ Hoe zal de VVD hier een draai aan geven? Zal het kiezersbedrog – opnieuw – hoogtij vieren? BVNL denkt het antwoord wel te weten. De migrantenkwestie illustreert de enorme kloof tussen de mensen die Nederland besturen en de kiezers. Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de Nederlandse bevolking de ongebreidelde migratie beschouwt als een bedreiging voor de huisvesting. En terecht. BVNL zou hier dan ook graag een referendum over zien. Want nergens kunnen wonen ontwricht niet alleen individuele levens, maar de samenleving als geheel.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.