Immigratie en integratie

De EU faalt in het bewaken van haar buitengrenzen waardoor er sprake is van een ongecontroleerde instroom van mensen uit de hele wereld. Dit moet per direct stoppen. Opvang van vluchtelingen zou altijd plaats moeten vinden in de eigen regio.

BVNL wil het volgende: 

 • Per direct een asielstop invoeren.
 • Strenge grensbewaking aan de buitengrenzen van de EU.
 • Grenscontroles tussen de landen van de EU.
 • Asielzoekers die via een veilig land de EU binnen zijn gekomen worden teruggestuurd.
 • Arbeidsmigratie beperken, en inzetten op eigen onbenut arbeidspotentieel. Lagere belastingen en loskoppeling van lonen en uitkeringen helpen daarbij. Werken moet weer lonen!
 • Buitenlandse studenten zijn welkom, maar slechts in kleine getalen.
 • We zeggen het vluchtelingenverdrag uit 1951 op. Dit verdrag is ooit gesloten voor een ander type vluchteling en voor andere aantallen, maar past niet meer bij de huidige tijd.
 • De Dublin-afspraken worden in ere hersteld, waardoor vluchtelingen in het eerste land van aankomst asiel moeten aanvragen. Iedereen die Nederland binnenkomt via Duitsland of België kan dus geen asiel aanvragen. 
 • Illegaliteit moet strafbaar gemaakt worden én illegalen moeten actief worden uitgezet, in plaats van aangemoedigd om opnieuw een asielaanvraag in te dienen.
 • Regelgeving gaat op de schop, waarbij procedures worden versneld en mogelijkheden om in beroep te gaan worden geschrapt.  Dwangsommen worden afgeschaft.
 • Binnen de huidige internationale wetgeving zijn ook tal van immigratiebeperkende maatregelen mogelijk, zoals asielopvang in partnerlanden zoals Rwanda. Eventuele vluchtelingen die asiel aanvragen in Rwanda kunnen de procedure daar afwachten.
 • Asielzoekers moeten hun asielaanvraag indienen in landen buiten de EU en daar hun procedure afwachten.
 • De EU moet afspraken met landen zoals Turkije en Tunesië om asielzoekers tegen te houden.
 • Eventuele immigranten krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning van 6 maanden en daarna niet automatisch een permanente. Criteria voor permanente verblijfsvergunningen worden aangescherpt.
 • Eventuele opvang is sober. Dit bespaart geld en heeft een afschrikkende werking voor gelukszoekers/economische migranten. Zodra de reguliere opvang vol zit wordt een 100% asielstop uitgevoerd. Dus geen opvang meer in dure hotels. 
 • We intensiveren grenstoezicht en werken daarvoor samen met omliggende landen zoals Duitsland, België en Luxemburg.
 • We zetten actief in op remigratie door terugkeer financieel te stimuleren.
 • Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. Gemeenten of andere instanties die illegalen ondersteunen zullen worden beboet. De Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (voormalig ‘bed, bad, brood’) heffen we op.
 • Mensensmokkelaars en ngo’s die illegale migratie faciliteren worden streng gestraft.
 • Tegen landen die niet meewerken aan terugkeer van illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers wordt keihard opgetreden. Gedacht kan worden aan het opzeggen van de diplomatieke betrekkingen, het stoppen van ontwikkelingshulp en/of het stoppen van betalingsverkeer. Uitkeringen aan landen die niet meewerken aan terugkeer van hun inwoners worden stopgezet.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.