ICT, digitalisering, sociale media en Artificial Intelligence

De overheid heeft een slechte reputatie als het gaat om interne ICT-projecten. De ICT bij de Belastingdienst is een chaos en ook bij andere overheidsinstellingen, zoals het UWV, gaat het niet goed. Daarnaast heeft de overheid in de afgelopen jaren laten zien dat de toegenomen digitalisering ook meer staatscontrole oplevert. Zo richtte de overheid de Denktank Desinformatie op om mensen met afwijkende meningen over de coronacrisis te monitoren en te ‘sensibiliseren’. Tevens werd er actief werk van gemaakt om andersdenkenden op sociale media te cancelen. Het ging zelfs zo ver dat er een onwettige organisatie binnen de krijgsmacht werd opgetuigd, het LIMC, die burgers met een kritische mening ten aanzien van het overheidsbeleid actief ging volgen.

De digitale wereld evolueert snel en de overheid speelt hierin een cruciale rol. We geloven dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om haar digitale dienstverlening op orde te hebben zodat ze optimaal kan bijdragen aan het welzijn van de burgers. Ook moet de overheid haar ICT-projecten efficiënt en effectief uitvoeren om belastinggeld optimaal te besteden.

Een bloeiende digitale samenleving is niet alleen afhankelijk van technologische vooruitgang, maar ook van de bescherming van fundamentele rechten. Wij hechten grote waarde aan privacy voor de burger, ook ten opzichte van de overheid.

We geloven dat iedereen het recht heeft om vrijelijk zijn of haar mening te uiten, zowel offline als online. We streven naar een open en inclusieve digitale ruimte waarin diverse perspectieven worden gehoord en gerespecteerd. We zetten ons in voor wetgeving en beleid om de vrijheid van meningsuiting op internet, met name op sociale media, te waarborgen.

Privacy is een fundamenteel recht dat we koesteren en beschermen. BVNL erkent het belang van privacy in het digitale tijdperk en zal doen wat nodig is om de privacy van burgers te waarborgen. Wij willen strengere controles op en criteria voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens en ervoor zorgen dat digitale systemen veilig en betrouwbaar zijn. Dit alles moet worden ondersteund door transparantie en verantwoordingsmechanismen, zodat burgers erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn.

BVNL staat voor een digitale toekomst waarin burgers zich vrij voelen om hun mening te uiten, waarin encryptie beschermd wordt en waarin technologie de privacy en veiligheid van mensen versterkt. Wij streven naar een overheid die haar digitale dienstverlening op orde heeft, burgers helpt om mee te doen met nieuwe digitale ontwikkelingen, onderzoek en innovatie in kunstmatige intelligentie stimuleert en de privacy van burgers waarborgt. BVNL streeft naar een digitale toekomst waarin rechten en vrijheden worden gerespecteerd, zowel online als offline!

BVNL wil het volgende:

  • De overheid en de EU mogen geen censuur plegen.
  • De overheid en de EU mogen geen contacten onderhouden met en invloed uitoefenen op sociale media en techbedrijven over het dwarszitten van Nederlanders met afwijkende meningen en over welke opvattingen wel of niet mogen worden geventileerd.
  • Er komt geen identificatieplicht voor het gebruik van sociale media.
  • De overheid gaat zo spoedig mogelijk haar eigen ICT-systemen op orde brengen, zodat de Belastingdienst en het UWV weer naar behoren kunnen functioneren.
  • Er komt geen “Ministerie van Waarheid”. Alternatieve media en onwelgevallige meningen zijn geen ‘desinformatie’ en mogen niet worden verwijderd.
  • Artificial Intelligence (AI) is een welkome innovatie, mits er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Het is een taak voor de overheid om na te gaan hoe AI bijvoorbeeld kan worden geïncorporeerd in het onderwijs. Privacy is een groot goed en AI mag daarvoor geen gevaar vormen.
  • De overheid zal geen medewerking verlenen aan het invoeren van programmeerbaar geld. 
  • Er wordt een nationale strategie ontwikkeld om de digitale veiligheid te waarborgen.
  • De overheid gaat samenwerken met internationale organisaties en de private sector om kennis en middelen te bundelen en gezamenlijk op te treden tegen cyberdreigingen.
  • De bescherming van kinderen online is een belangrijke prioriteit. De grootschalige hosting van kinderporno vanuit Europa moet worden opgespoord en streng bestraft.

We gaan investeren in onderzoek naar nieuwe technologieën en methodologieën op het gebied van cybersecurity.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.