Economie

De kernwaarden van de EU, het behoud en de bevordering van vrijheid en democratie binnen Europa kunnen alleen worden gewaarborgd door het respecteren van de autonomie van individuele landen. Echter, wordt steeds meer macht overgeheveld van nationaal niveau naar EU-niveau en groeit de EU naar een Federale Unie toe. Dat leidt tot EU-belastingen, omdat de Euro anders niet levensvatbaar is. Het inperken van nationale soevereiniteit om economische, monetaire, of geopolitieke redenen vormt een bedreiging voor onze nationale vrijheid en ons zelfbeschikkingsrecht.

Voorafgaand aan de invoering van de Euro was al duidelijk dat een muntunie niet levensvatbaar is zonder Europese belastingen. De voortdurende centralisatie van macht naar Brussel en de tendens van de EU richting een federale unie wordt alsmaar duidelijker. BVNL vindt dat de Europese Unie terug moet naar hoe het ooit bedoeld was: een constructief economisch samenwerkingsverband van soevereine landen. De EU in de huidige vorm vormt een restrictie voor de vrijheid en democratie binnen Europa. De autonomie van lidstaten moet weer gewaarborgd worden. Het idee achter de muntunie was op zichzelf al een economische dwaling: zuidelijke landen die door hoge uitgaven een zwakke munt en hogere schulden moesten hebben, hadden opeens een harde munt en goedkope leningen, die de export van die landen te duur maakte en het vereenvoudigt om grote schulden aan te gaan. In de noordelijke landen was de munt te zacht en schulden te hoog, waardoor import te duur werd en wij de schuldenlasten van zuidelijke landen subsidieerden. In de afgelopen 25 jaar is de Europese Centrale Bank (ECB) afgedwaald van haar kerntaak: het waarborgen van prijsstabiliteit. In plaats daarvan is zij veranderd in een kredietverstrekker in noodsituaties en financier van de EU, met ongeveer 450 miljoen Europeanen als onderpand. De onafhankelijkheid van de ECB bestaat alleen nog op papier. Het aangaan van gezamenlijke schulden zonder democratische verantwoording en controle  – veelal verstopt buiten de balans van lidstaten – door de Europese Unie moet stoppen. Tenslotte resulteert dit in Europese belastingen, leidt het onherroepelijk tot een federaal Europa en legitimeert het de transferunie. Een Nexit wordt hierdoor vrijwel onmogelijk. Het is zaak dat Nederland zich ontworstelt aan deze Europese wurggreep.

De ECB en de Euro kunnen in de huidige vorm niet voortbestaan. Lidstaten zoals Nederland moeten kunnen overstappen op een parallel systeem van valuta waarbij de euro alleen nog een internationale reis- en handelsfunctie dient, met een harde eigen decentrale munt, zoals Bitcoin. Daarnaast moet het destructieve monetair beleid van de ECB drastisch worden herzien. Nederland is een van de grootste nettobetalers van de EU, terwijl andere lidstaten op de pof leven. De vele ideologische fondsen, bijvoorbeeld voor klimaatbeleid, verstoren de markt en zorgen voor duurdere producten en structurele problemen in de economie. Het rondpompen van geld voor prestigieuze infrastructuurprojecten in minder bedeelde lidstaten leidt tot enorme verspilling. BVNL ziet investeringen in de EU als een bilaterale, of private aangelegenheid en wil stoppen met de ideologisch gedreven en oneconomische transfer van projecten uit de EU. De landbouwsubsidies moeten op een gefaseerde en verantwoorde manier worden afgebouwd, waarbij rekening wordt gehouden met het in de hand houden van onvermijdelijke, tijdelijke prijsstijgingen, onze voedselzekerheid gewaarborgd wordt en agrarische ondernemers worden gefaciliteerd in het toekomstbestendig en duurzaam maken van hun bedrijven.

De recente stijging van Europese schulden, veroorzaakt door onverantwoordelijk beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft onze economie kwetsbaarder gemaakt voor financiële crises en voor nog grotere monetaire instabiliteit. Het beleid van kwantitatieve versoepeling (quantitative easing) waardoor ongebreideld geld kan worden bijgedrukt en lage rentetarieven heeft de weg geëffend voor financiële speculatie en de vorming van zeepbellen op de markt. Deze zeepbellen kunnen leiden tot verwoestende financiële crashes en drijft de inflatie op, waarvan de negatieve gevolgen de gewone burgers het hardst treffen. De verliezen op de geldreserves van de centrale banken mogen niet worden afgewend op de Nederlandse overheid, want het is de burger die daarvoor de rekening betaalt. Ons geld wordt minder waard en steeds meer mensen krijgen het huishoudboekje niet meer rond. Dat is een direct gevolg van de Europese geldcreatie. De steeds lager wordende, centraal bepaalde, rentevoet zorgt bovendien voor een wildgroei aan investeringsproducten, die in de toekomst nieuwe bail-outs noodzakelijk zullen maken. Het is duidelijk dat de ECB en de euro in hun huidige vorm op een dood spoor zitten en funest zijn voor de economie van lidstaten als Nederland. De lidstaten zouden over moeten kunnen stappen op een systeem met een onafhankelijk monetair beleid, met parallelle valuta in de vorm van een harde eigen munt (zoals Bitcoin). De euro zou alleen nog maar voor internationale reis- en handelsfuncties moeten dienen. Tot die tijd dient de ECB te stoppen met haar destructieve monetaire beleid. Digitaal betalen is makkelijk, maar ook erg kwetsbaar. BVNL vindt het belangrijk dat burgers altijd zelf een keuze kunnen maken voor de betaalwijze van hun voorkeur; pin/digitaal, cash of met Bitcoin/crypto. Contante betalingen moeten overal mogelijk blijven. 

Door Bitcoin als wettig betaalmiddel te erkennen, bevorderen we de geleidelijke overstap naar een stabieler financieel systeem. Bitcoin wordt niet beheerd door centrale banken en is immuun voor het soort beleidsmaatregelen dat tot financiële excessen en crashes kan leiden. Het biedt een alternatief dat kan helpen om het risico van financiële instabiliteit te verminderen en de economie te beschermen tegen onverantwoordelijk beleid van centrale banken.

De EU is naïef waar het gaat om de concurrentie met landen als China, India en de VS. Vrijhandel is goed, maar wel met een gelijk speelveld. Bilaterale afspraken met landen buiten de EU moeten mogelijk zijn, zodat Nederland zich kan beschermen tegen de invloed van buitenlandse staatsbedrijven en oneerlijke concurrentie.

De verregaande regulering en sturing van bedrijven door de EU brengt Nederlandse ondernemers in een lastig parket. Hoge kosten, bureaucratische regeldruk en oplopende productiekosten benadelen Nederlandse ondernemers ten opzichte van ondernemers buiten de EU. Deze oneerlijke concurrentie moet een halt toegeroepen worden. Voor consumenten betekent de selectieve protectionistische houding van de EU dat producten en diensten onnodig duur worden. Daarnaast zorgt de verplichte instroom van migranten, zowel van binnen als buiten de EU, ook voor een restrictie van de soevereiniteit van landen, die ervoor zorgt dat belangrijke economische keuzes niet gemaakt kunnen worden en geld niet op een andere manier besteed kan worden. 

De EU in haar huidige vorm is ontstaan als ingewikkeld compromis, dat tot vele economische problemen heeft geleid. De financiële geschiedenis van de EU laat zien dat centralisatie altijd leidt tot nog meer centralisatie. Daarom staan wij nu voor een fundamentele keuze: worden wij een Europese superstaat, met alle economische gevolgen van dien, sturen we aan op een Nexit, of keren wij terug naar het originele doel van Europese samenwerking: een handelsunie van soevereine lidstaten. BVNL is voorstander van het laatste, waarbij er maximale vrijheid is voor het individu, met zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Mocht dat niet mogelijk zijn door onverenigbare standpunten, bijvoorbeeld op het gebied van een opt-in en opt-out mogelijkheid voor EU-wetten en regelgeving en massa-immigratie, dan moet een Nexit serieus worden overwogen om de economische toekomst van ons land veilig te stellen. Hierover moeten de inwoners van Nederland kunnen beslissen middels een bindend referendum. 

BVNL wil het volgende:

 • Geen EU-belastingen. 
 • Er komt geen CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Het is te complex, te bureaucratisch, het leidt tot handelsbelemmeringen en noch het milieu, noch het klimaat wordt er beter van. Maar het leidt wel tot collectieve verarming binnen Europa.
 • Tegengaan van oneerlijke concurrentie tussen lidstaten, en zorg dragen voor een gelijk economisch speelveld.
 • Drastische vermindering van EU-regelgeving voor het MKB.
 • Nederland moet niet meer een van de grootste netto-betalers van de EU zijn.
 • De EU-bureaucratie moet drastisch worden verminderd en de regels die er zijn moeten concreet en eenvoudig zijn.
 • Schiphol gaat niet krimpen tbv Europese klimaatdoelstellingen.
 • Productie en uitvoering van goederen en diensten moeten zoveel mogelijk op nationaal niveau gebeuren.
 • Boeren en vissers moeten worden gekoesterd, in plaats van verjaagd. EU-regelgeving op het gebied van landbouw en natuur wordt drastisch teruggeschroefd en gebaseerd op wetenschappelijk aantoonbare feiten en effectiviteit. We gaan werken aan een geleidelijke stelselverandering waarbij de subsidies worden afgebouwd en boeren niet meer afhankelijk zijn van de grillen van de overheid.
 • Pulsvissen wordt weer toegestaan.
 • Bitcoin wordt een wettig betaalmiddel.
 • Er komt geen CBDC.
 • Stimuleren van contante betalingen.
 • We stoppen met het verplicht Europees aanbesteden van projecten. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.