Richard de Mos pleit op Wereld Water Dag voor meer ruimte voor water. Stop verstedelijking

De Mos: “Wij spelen in de Champions League van de verstedelijking van Europa.”

Richard de Mos pleit als nieuwbakken lid van het Hoogheemraadschap Delfland voor meer ruimte voor water. “We moeten ervoor zorgen dat Nederland optimaal is voorbereid op overstromingen, wateroverlast, hittestress, droogte, verdroging, bodemdaling en verzilting. Daarom moet het waterschap vanaf het eerste begin worden betrokken bij keuzes in de ruimtelijke omgeving.

“Elk woningbouwproject en ieder infrastructureel werk moet voldoen aan het uitgangspunt van waterbestendigheid, ook voor toekomstige generaties”, aldus De Mos, die in toenemende verstedelijking een groot gevaar ziet. “Om de immigratie, de grootste aanjager van de huidige woningnood, te faciliteren, bouwen we r├╝cksichtslos alles vol. En dat is niet zonder gevaar.”

Natte voeten
De Mos wijst erop dat de Europese Unie wil dat er in 2050 geen onbebouwd land meer wordt omgezet in bebouwing. ‘No net land take’ heet het beleid en alle lidstaten moeten zich daar nu alvast op voorbereiden. “Bij veel partijen is het Europa voor en Europa na, maar als er Europees beleid wordt ontwikkeld om verstedelijking tegen te gaan, dan wordt dat advies r├╝cksichtslos terzijde geschoven”, zegt De Mos, die namens BVNL vorige week woensdag een zetel wist te bemachtigen in het Hoogheemraadschap Delfland. “Het gevolg van deze verstedelijking is dat het grondwater op sommige plaatsen hoger komt te staan. Verstedelijking zorgt voor meer bebouwing en bestrating. Hierdoor is er minder grond beschikbaar, waardoor water weg kan zakken. Overtollig water kan niet meer wegstromen door rioleringen en gemalen. Hierdoor neemt de kans op natte voeten en (aanzienlijke) waterschade fors toe en dat is volstrekt onwenselijk.”

We moeten ons ervan bewust zijn dat Nederland in de Champions League van verstedelijking in Europa speelt, vindt De Mos. “Hier wordt dagelijks acht hectare weiland omgezet in bebouwd gebied. Dat zijn zestien voetbalvelden per dag. Dat is (procentueel gezien) een topprestatie: Nederland is Europees kampioen ‘landjepik’. Boeren worden van hun land verjaagd om immigratie te blijven faciliteren.”

Als Haags raadslid strijdt De Mos namens Hart voor Den Haag al langer tegen de gevolgen van de aanhoudende bevolkingsgroei. “Ons absorptievermogen is bereikt en de grote druk op de zo schaarse ruimte is een zwaarwegend motief om ook in Nederland beleid te ontwikkelen tegen verstedelijking en verharding, zodat we overstromingen, voorkomen. Zeker nu we steeds vaker met extreme hoosbuien worden geconfronteerd. De woningnood voor de eigen mensen ledigen we door binnenstedelijk te bouwen. Daarna is Nederland een keer uitgegroeid. Onze waardevolle leefomgeving verdient het om beschermd te worden.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.