Dood door schuld? VWS onthoudt coronapatiënten bewust behandeling met Hydroxychloroquine

Een nieuw, huiveringwekkend, hoofdstuk in het grote boek der coronabedrog: toenmalig minister van VWS, Hugo de Jonge, ontkende bewust de potentieel succesvolle werking van het medicijn Hydroxychloroquine (HCQ) tegen Covid-19. Hiermee maakt VWS zich schuldig aan misleiding en dood door schuld.

Zoveelste corruptieschandaal
Er komt maar geen eind aan de stroom bagger uit de beerput die de openbaar gemaakte WOB-verzoeken hebben geopend. Uit recent vrijgegeven WOB-documenten blijkt dat Hugo de Jonge en het ministerie van VWS willens en wetens de werking en de inzet van het potentieel effectieve medicijn Hydroxychloroquine hebben ontkracht en tegengehouden. Een analyse van correspondentie van het ministerie van VWS door Daniël van der Tuin, onthult een schokkende gang van zaken. Al heel vroeg in de coronacrisis zijn er gegronde aanwijzingen dat HCQ een gunstig effect heeft op het verloop van Covid-19, als het medicijn vroegtijdig wordt toegediend. Desondanks wordt artsen in Nederland al in maart 2020 verboden HCQ aan patiënten voor te schrijven. Gedurende de afgelopen twee jaar blijven er onderzoeken en aanwijzingen komen die de effectiviteit van HCQ als medicijn tegen het coronavirus laten zien. Desondanks heeft VWS deze informatie met man en macht proberen te verdoezelen. Hiervoor is op grote schaal gelogen en bedrogen, zowel door de minister zelf, als door zijn ambtenarenapparaat. Het is het zoveelste corruptieschandaal in de coronacrisis. En misschien wel het ergste tot nu toe.

Kwakzalvermotie
Wybren van Haga verzocht al in mei 2020 om onderzoek te doen naar het gebruik van HCQ tegen Corona. De daarvoor ingediende motie wordt door De Jonge echter weggezet als ‘kwakzalvermotie’ en verworpen. Wat ondertussen achtergehouden wordt is dat het RIVM wel degelijk positief oordeelt over de vroegtijdige inzet van HCQ. Als Van Haga later opnieuw vragen stelt, blijkt dat achter de schermen een voorraad HCQ-tabletten is aangekocht. Even lijkt het erop dat de behandelvoorkeur toch uit zal gaan naar HCQ, maar uiteindelijk bereikt het middel de coronapatiënten in ons land nooit. Het ministerie van VWS blijkt zich voor haar argumenten tegen het gebruik van HCQ te baseren op niet-bestaande en al snel ontkrachte studies van discutabele onderzoeksgroepen, maar blijft ijzerenheinig weigeren daadwerkelijk gedegen onderzoek te doen, ondanks herhaaldelijke verzoeken van Wybren van Haga en andere Kamerleden. Volgens De Jonge is ‘vaccinatie het enige dat helpt’. En daarmee is de kous af.

Medische misleiding
Wie de WOB-documenten over deze kwestie leest, kan tot slechts één conclusie komen: Hugo de Jonge en het ministerie van VWS hebben op ongekende wijze aan medische misleiding gedaan. Teneinde de, bovendien experimentele, vaccins koste wat het kost als ‘enige uitweg’ uit de coronacrisis te presenteren, is het Nederlandse volk een mogelijk effectief en veilig medicijn tegen Covid-19 ontzegd. De kwetsbare groep in onze samenleving had eenvoudig behandeld kunnen worden met een werkzaam en ook nog eens goedkoop middel. Desondanks heeft het ministerie van VWS er bewust voor gekozen deze behandeling niet in te zetten, wat bij sommige mensen geleid kan hebben tot ernstig ziek worden. Het gebruik van HCQ had potentieel mensenlevens kunnen redden, maar VWS nam liever willens en wetens risico’s met de gezondheid en het leven van mensen. Hier kent de rechtspraak een term voor: dood door schuld. Hoeveel ernstige misdrijven moeten er nog aan het licht komen, voor er eindelijk consequenties volgen?

Het coronabedrog dat ons de afgelopen twee jaar is aangedaan is groot en onvergeeflijk. En de onderste steen is – zo vreest BVNL – nog lang niet boven. Het is van belang dat de Nederlandse burgers zich realiseren hoezeer zij voor de gek gehouden en door de mangel gehaald zijn. Inderdaad, de volksgezondheid was en is nog steeds in groot gevaar. Maar het is niet dat virus dat ons de kop gaat kosten. Het zijn de corrupte bestuurders, die als een woekerende infectie ons leven en de samenleving verzieken.

Schriftelijke vragen van het lid Van Haga (Groep van Haga) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Langdurige Zorg en Sport over hydroxychloroquine als vroeg-behandeling tegen Covid-19 en de werkwijze van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

1. Bent u bekend met het artikel ‘Wob-documenten: Rijk wilde niets weten van vroeg-behandeling met hydroxychloroquine’?

2. Kunt u een toelichting geven op de passage in het WOB document, genummerd 626781, waarin wordt gesteld dat in landen waar hydroxychloroquine (HCQ) in combinatie met Zink in een vroeg stadium wordt gebruikt, de sterftecijfers aan Covid-19 veel lager liggen? Kunt u aangeven van wie deze tekst afkomstig is? Kunt u tevens aangeven aan welk onderzoek wordt gerefereerd? Kunt u aangeven waarom de passage is opgenomen in documenten van VWS? Kunt u tevens aangeven hoe deze informatie is gecontroleerd op juistheid en wat u beleidsmatig heeft gedaan met deze informatie?

3. Is er internationaal vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de effecten van HCQ als vroeg behandeling? Klopt het dat metastudies naar het effect van HCQ waarover onder andere de SWAB en Nature publiceren, methodologische beperkingen kennen? Klopt het dat deze onderzoeken deels betrekking hebben op de werking van HCQ in een later stadium van de ziekte, onder meer na ziekenhuisopname?

4. Klopt het dat al op 17 maart 2020 de Inspectie HCQ in de eerste lijn verbood als vroeg behandeling tegen Covid-19? Op welke informatie en/of onderzoeken over de effecten van HCQ bij vroeg behandeling (eerste lijn) werd dit besluit gebaseerd? Klopt het dat de SWAB het middel op dat moment nog veelbelovend noemde? Klopt het dat het ministerie in april 2020 nog grote hoeveelheden aankocht en bestempelde als kritisch geneesmiddel? Waarom kocht het ministerie het middel op dat moment in? Kunt u uw antwoorden in een overzichtelijke tijdlijn zetten?

5. Zijn er bij de Inspectie gevallen bekend waarin HCQ in de eerste lijn een positief resultaat gaf? Zo ja, heeft de Inspectie deze gevallen grondig onderzocht? Wilt u de betreffende documenten daarover naar de Kamer sturen? Kon uit het onderzoek worden afgeleid dat in bepaalde gevallen, HCQ een positief verloop had op de ziekte? In welke gevallen? Hoe zijn de positieve resultaten door de Inspectie meegewogen bij het besluit om het middel te verbieden? Indien er geen grondig onderzoek is gedaan, waarom niet?

6. Hoeveel (ernstige) bijwerkingen als myocardschade (schade aan hartspierweefsel) en aritmie (hartritmestoornissen) had/heeft de Inspectie in de praktijk geconstateerd of als melding binnengekregen als gevolg van het gebruik van HCQ bij Covid-19 in de eerste lijn?

7. Heeft niet elk medicijn en vaccin bijwerkingen? Wat was er anders aan de bijwerkingen van HCQ bij het off-label gebruik voor Covid-19 dat het verboden werd op 17 maart 2020?

8. Zijn er andere voorbeelden waarbij de Inspectie of het ministerie van VWS besloot tot een verbod van een medicijn (of het off-label gebruik ervan) in de eerste lijn? Waarom werden deze medicijnen (of het off-line gebruik ervan) verboden? Kunt u die gevallen uitgebreid toelichten en tevens een vergelijking maken met het verbod op HCQ? 

9. Aan welke regels of voorwaarden moet de Inspectie voldoen om over te gaan tot een verbod van een medicijn, of een verbod op het off-label gebruik ervan? Zijn er richtlijnen voor het verbieden van medicatie in de eerste lijn? Zo ja, hoe luiden die? Zijn die regels nageleefd bij het verbod op HCQ? Zo nee, waarom niet?

10. Zijn er instructies opgesteld voor de handhaving van het verbod op HCQ? Zo ja, kunt u die instructies naar de Kamer sturen? Kunt u tevens een overzicht geven van alle activiteiten die de Inspectie ondernam om het verbod te handhaven? Hoeveel fte werd hierop ingezet? Met welke instanties werd samengewerkt om het verbod te handhaven?

11. Hoeveel boetes heeft de Inspectie uitgeschreven? Kunt u de Kamer een (geanonimiseerd) overzicht toesturen van eventuele waarschuwingen en uitgeschreven boetes in verband met het verbod op HCQ (aantallen, soort overtreding, datum, hoogte bestuurlijke boetes, beroepszaken, etc.)? Kunt u een toelichting geven op de hoogte van de uitgeschreven boetes en de proportionaliteit ervan?

12. Hoeveel tuchtrechtzaken en hoeveel strafrechtelijke zaken over het voorschrijven van HCQ zijn er gestart, al dan niet op voordracht van de Inspectie? Zijn artsen daadwerkelijk voor een tucht- of strafrechter verschenen? Zijn er artsen veroordeeld of vrijgesproken door de tucht- of strafrechter? Kunt u een toelichting geven op de eventuele uitspraken van de tucht- of strafrechter?

13. Klopt het dat een belangrijke voorwaarde om experimentele vaccins versneld op de markt te brengen, is dat er geen alternatief is? Klopt het dat als er een medicijn is, dat een vaccin dat nog in de experimentele fase zit, niet op de markt mag worden gebracht? Zo ja, hoe luiden die richtlijnen precies?

14. Kunt u de Kamer een overzicht sturen van Covid-19 medicijnen die momenteel (al dan niet voorlopig) nationaal of internationaal zijn goedgekeurd? Kunt u tevens per medicijn aangeven op welk moment (voorlopige) goedkeuring werd verkregen?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.