BVNL dient Woo-verzoek in voor vrijgeven OMT-opnamen

Wybren van Haga: “Het is ongehoord dat de Kamer hier een beroep op moet doen.”

BVNL probeert, middels de Wet open overheid (Woo), de geluidsopnamen van vergaderingen van het Outbreak Management Team (OMT) openbaar te krijgen. Het is uitzonderlijk dat een lid van de Tweede Kamer hiertoe moet overgaan, aangezien de regering verplicht is om ieder individueel Kamerlid de inlichtingen te geven waar hij of zij om vraagt.

In oktober moest minister Ernst Kuipers van VWS erkennen dat ongeveer dertig fragmenten uit de periode van juni 2020 tot en met maart 2021, in strijd met het protocol, bewaard waren door het RIVM en het Centrum Infectieziektenbestrijding (CIB). Zij zijn verantwoordelijk voor de tijdige verwijdering van de opnamen. Toen dit niet is gebeurd, heeft het RIVM de opnamen ‘onbedoeld en onterecht’ meegestuurd naar VWS in de stroom documenten over Covid-19. De overdracht van honderdduizenden documenten gebeurt automatisch en is nodig omdat het ministerie informatie openbaar moet kunnen maken als daar om wordt gevraagd op basis van de Wet open overheid (Woo). Daar doet BVNL nu een beroep op. 

Minister weigert
Alleen als het ‘belang van de staat’ in het geding is, mag de regering weigeren om de gevraagde informatie te verschaffen. “Die vlieger gaat in dit geval niet op. De opnamen zijn juist bewust gearchiveerd met het oog op eventuele Woo-verzoeken”, aldus Wybren van Haga, die stelt dat de Tweede Kamer kennis moet kunnen nemen van de tapes om zo haar controlerende rol te vervullen. “Nederland heeft er recht op om te weten hoe het OMT gesproken heeft over het coronabeleid, vaccinatiebeleid en het inperken van grondrechten en vrijheden. Dat ik hiervoor een Woo-verzoek moet doen is te gek voor woorden, maar mijn controlerende taak wordt onmogelijk gemaakt door een weigerachtige minister, die de gelegenheidsargumenten er opzichtig bijsleept om de doofpot dicht te houden. Dat moet afgelopen zijn en daarom neem ik deze stap: in het belang van Nederland.”

Woo-verzoek van BVNL inzake geluidsopnamen OMT vergaderingen:
Het kabinet weigert geluidsopnamen van vergaderingen over corona van het Outbreak Management Team openbaar te maken. Het gaat om ongeveer dertig fragmenten, uit de periode van juni 2020 tot en met maart 2021. De regering is verplicht om ieder individueel Kamerlid de inlichtingen te geven waar hij of zij om vraagt. Alleen als het belang van de staat in het geding is, mag de regering weigeren om de gevraagde informatie te verschaffen. 

  • Is het juist dat het RIVM de opnamen ‘onbedoeld en onterecht’ meegestuurd heeft naar VWS in de stroom documenten over Covid-19?
  • Is het juist dat de overdracht van de documenten en opnames automatisch gebeurde omdat het ministerie informatie openbaar moet kunnen maken als daar om wordt gevraagd op basis van de Wet open overheid (Woo)? 
  • Bent u met ons van mening dat Nederland er recht op heeft om te weten hoe het OMT gesproken heeft over het coronabeleid, vaccinatiebeleid en het inperken van grondrechten en vrijheden? Zo nee, waarom niet?

Op grond van de Wet open overheid doet BVNL het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de onderstaande verzoeken tot informatie, welke wij ten spoedigste wensen te ontvangen: 

  • De geluidsopnamen van vergaderingen over corona van het Outbreak Management Team (OMT). Het gaat hierbij om ongeveer dertig fragmenten uit de periode van juni 2020 tot en met maart 2021.
  • Transcripties van de geluidsopnamen van vergaderingen over corona van het Outbreak Management Team (OMT). Het gaat hierbij om ongeveer dertig fragmenten uit de periode van juni 2020 tot en met maart 2021.
  • Eventuele overige geluidsopnamen van vergaderingen over corona van het Outbreak Management Team (OMT), anders dan de fragmenten uit de periode van juni 2020 tot en met maart 2021.
  • Transcripties van eventuele overige geluidsopnamen van vergaderingen over corona van het Outbreak Management Team (OMT), anders dan de fragmenten uit de periode van juni 2020 tot en met maart 2021.

BVNL verzoekt de minister om de verzochte informatie binnen vier weken aan te leveren en – wanneer dat niet lukt – BVNL hierover met redenen omkleed te berichten.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.