Motie Richard de Mos voor BVNL zet Erasmusvaart weer op politieke agenda

Vandaag kreeg Richard de Mos, waterschapsbestuurder in het Hoogheemraadschap van Delfland, bij de begrotingsbehandeling het plan voor de aanleg van de Erasmusvaart weer op de politieke agenda. De Mos wil dat het Hoogheemraadschap samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Westland, de gemeente Den Haag en waar mogelijk ook het Rijk gaat lobby’en om de Erasmusvaart te realiseren.

“De meerwaarde van de Erasmusvaart is veel breder dan enkel waterberging, afvoer en het vasthouden van water. Recreatie, natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit, economie en een aantrekkelijker Den Haag Zuidwest, zijn gigantische kansen die de vier kilometer lange waterverbinding tussen Westland en Den Haag biedt.” De Mos wil dat het college gaat kijken welke gelden gehaald kunnen worden uit Rijksgelden voor klimaatadaptatie, het Nationaal Park Hollandse Duinen en het Nationaal Programma Zuidwest.

“De aanleg van de Erasmusvaart kan nog meeliften met de reconstructie van het kruispunt tussen de Wippolderlaan, Lozerlaan, Poeldijkseweg en de Erasmusweg. Dat kruispunt gaat op de schop en moet op de juiste hoogte worden gemaakt, zodat het water eronderdoor kan.” 

Waterberging 
Een andere motie die BVNL binnen wist te slepen is om gebieden aan te duiden waar, vanwege waterberging, niet gebouwd mag worden. 

“Verstedelijking zorgt voor meer bebouwing en bestrating. Hierdoor is er minder grond beschikbaar, waardoor water weg kan zakken. Overtollig water kan niet meer wegstromen door rioleringen en gemalen. Hierdoor neemt de kans op natte voeten en (aanzienlijke) waterschade fors toe en dat is volstrekt onwenselijk. Daarom is het goed dat het waterschap gebieden gaat aanwijzen voor waterberging.”

Motie: Erasmusvaart uit de ijskast 
Constaterende dat het Hoogheemraadschap van Delfland het plan voor de aanleg van de Erasmusvaart vanwege een centenkwestie in de ijskast heeft gestopt, 
Overwegende dat: 
– de meerwaarde van de Erasmusvaart veel breder is dan enkel waterberging, afvoer en het vasthouden van water. Te weten: recreatie, natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit, economie en een aantrekkelijker Den Haag Zuidwest, 
– het Deltares-rapport deze meerwaarde onderschrijft en concludeert dat de andere opties voor waterberging, afvoer en vasthouden van water weinig tot geen meerwaarde creëren, 
– er geen integrale afweging van het wel/niet aanleggen van de Erasmusvaart kan plaatsvinden met enkel de discussie over het afvoeren, vasthouden en bergen van water. 

Verzoekt het college 
– om samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Westland, de gemeente Den Haag en waar mogelijk ook het Rijk de Erasmusvaart opnieuw op de politieke agenda te zetten door te kijken naar recreatie, natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit, economie en een aantrekkelijker Den Haag Zuidwest,
– en de VV hierover te informeren, 

En gaat over tot de orde dag, 

Motie: Maak beleid op verstedelijking 
– constaterende, dat: in Zuid-Holland de bouw van 235.000 woningen gepland staat tot 2030,
– overwegende, dat: dit grote gevolgen kan hebben voor de waterberging. 

Verzoekt het college,
– om gebieden aan te duiden waar, vanwege waterberging, niet gebouwd mag worden, 
– de VV over de uitkomsten te informeren, 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.