Farmers Defense Force: vertrek Rutte IV is enige akkoord dat gesloten kan worden

Onderhandelingen over het Landbouwakkoord zijn op niets uit gelopen. Ondertussen moeten op 1 juli de plannen van de provincies voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) worden ingeleverd. Was er dus eigenlijk wel een Landbouwakkoord nodig, of wordt het decimeren van de agrarische sector nu gewoon via een handige omweg doorgezet? Farmers Defense Force maakt een statement:

Strijders, wanneer je – zoals LTO – constateert dat: 

 • het concept-Landbouwakkoord: een sfeer ademt waarin doelen en verplichtingen voor de agrarische sector in beton gegoten zijn, inclusief de consequenties die volgen als agrariërs deze doelen niet halen en de overheid zich zelf slechts beperkt tot “goede intenties.
 • het kabinet gedurende het overleg tal van nieuwe, sturende eisen stelde zoals een GVE- of graslandnorm, voer-, teelt-, gewas- en managementeisen.
 • een robuust verdienmodel voor boeren ontbreekt in het concept Landbouwakkoord omdat het Kabinet weigert zicht te geven op een gelijk speelveld
 • een alternatief voor de KDW in de wet en de vergunningverlening ontbreekt,
 • PAS-melders en interimmers nog steeds geen zicht hebben op legalisatie
 • En bovenal: ER GEEN DRAAGVLAK IS VOOR DIT AKKOORD ONDER BOEREN, ER GEEN DRAAGVLAK IS VOOR DE SOLISTISCHE WERKWIJZE VAN LTO!

Dan ga je niet meer aan tafel. Dan vertrek je tot de samenstelling van deze boevenbende gewijzigd is.

Vanaf het begin hebben Piet Adema en Rutte 4 aangaande dit ‘Landbouwakkoord’, ons allen proberen te  misleiden. Kon er alleen worden ‘onderhandeld’ bínnen het coalitieakkoord. Oftewel: tekenen bij het kruisje! Daarom wees FDF vanaf het begin de uitnodiging af.

Dat  Landbouwakkoord  betekende vanaf de eerste dag, niets meer of minder dan koude sanering: krimp van de veehouderij – plan D66. 

Partijen werden aan tafel gelokt met fraai omschreven doelen:

 • Uitvoering punten uit rapport Remkes
 • Langjarig perspectief voor de landbouwsector
 • Een beter verdienmodel
 • Werken aan herstel van vertrouwen in Den Haag
 • KDW uit de wet
 • Legaliseren Pas melders en interimmers
 • Vergunningverlening weer op gang brengen

Geen van deze doelen hebben echter ooit op de agenda gestaan! Dat Rutte 4 vanaf dag 1 geen enkele serieuze stap richting de boeren hebben willen zetten, betekent  dat ze dat in deze samenstelling ook niet gaan doen. Dit kabinet heeft geen vertrouwen in doelsturing, houdt vast aan kalenderlandbouw en wil alles bepalen op het boerenerf. Zonder daar maar iets tegenover te stellen.

De boeren van Nederland echter, weigeren hun doodvonnis te laten tekenen en hebben dit krachtig uitgedragen. Schitterend strijders! Een boodschap die zowel Rutte 4 als LTO goed moet begrijpen!
Partijen die roepen dat het kabinet nu zelf de regie neemt,
 zeggen wij: denken jullie dat we achterlijk zijn? Dat we niet zien hoe het werkt? En, hebben ze ooit anders gedaan? Denk aan het Klimaatakkoord: gesloten tussen Den Haag en de “keten” in 2019, maar in 2022 al verzwaard voor de boeren. Eenzijdig. Rutte 1,2,3 of 4 heeft nooit meer geleverd dan leugens en bedrog. Garanties bij afspraken met deze boevenbende? NUL!

Dat het één groot toneelstuk is geweest om de aandacht af te leiden, blijkt: de herverdeling van boereneigendom – landje-pik – staat immers ook op de agenda van het NPLG. De provinciale programma’s daarvoor moeten voor 1 juli worden ingeleverd. Anders komt er geen geld van Van der Wal. En provinciale bestuurders gaan daar momenteel klakkeloos mee akkoord. Dus is er na 1 juli nog wel een Landbouwakkoord nodig? Alles straks netjes geregeld, met goedkeuring en handtekening van de provincies, kunnen Rutte 4 en LTO de handen in onschuld wassen.

Alleen kunnen de provincies zich dan wel klaar maken voor hard verzet vanuit de boeren. Wij laten ons niet onze bedrijven afnemen! En zullen elke weg bewandelen om onze rechten te waarborgen. 

Duurzaam
De framing door media en politici over de landbouwsector gedurende dit hele proces, gedurende deze hele Kabinetsperiode, is weerzinwekkend geweest. Over hoe de landbouw werkt, wat de landbouw betekent, maar ook over wat de landbouw al heeft geleverd aan reducties.

De Nederlandse landbouwsector is leidend in de wereld als het gaat om ecologische duurzaamheid, als het gaat om innovaties en vooruitstrevendheid. Elke opgedrongen krimp van de veehouderij in Nederland, betekent verplaatsing van voedselproductie naar het buitenland wat schade oplevert aan de klimaat- en natuurdoelen. Omdat in geen enkel ander land zo duurzaam voedsel geproduceerd wordt als door de Nederlandse boeren. Elke opgedrongen krimp betekent bovendien een enorme aderlating voor de werkgelegenheid en de Nederlandse economie. Sterker nog: de landbouw was in 2022 de enige sector waar de arbeidsproductiviteit toenam, met maar liefst 14,6%!

De Nederlandse landbouwsector produceert voedsel en schone lucht. Zuurstof. Als enige sector. Daar moet je zuinig op zijn!

Hoe nu verder?
Dit kabinet is zó verrot, dat slechts het opstappen van Rutte 4, de verbetering kan brengen die noodzakelijk is! Er is geen vertrouwen in Rutte 4. Terecht. De enige optie waarvoor wij direct tekenen is het vertrek van deze coalitie. Om verdere schade aan de economie en de leefomgeving te voorkomen.

Het FDF-Bestuur
21 juni 2023

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.