STANDPUNTEN

Wat BVNL betreft voeren we, ook overdag, de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur weer in.

Het aantal antisemitische incidenten stijgt in Nederland. Er zijn tegen Joden gerichte incidenten, die variëren van scheldpartijen, bedreigingen en spugen tot fysiek geweld. Joodse instellingen moeten daardoor met camera’s beveiligd worden.
Meer waakzaamheid is geboden om de toenemende Jodenhaat tegen te gaan. Ter bestrijding van antisemitisme moet onderzoek gedaan worden naar de aard en de omvang; breng de incidenten, eventueel samen met het CIDI, in kaart om de autoriteiten te helpen met een doelgerichte aanpak van incidenten. Tenslotte wil BVNL beter samenwerken met de Joodse gemeenschap om de aangiftebereidheid te verhogen en te vergemakkelijken.

Voor sommige mensen is moeten werken tot aan de pensioenleeftijd een hele opgave, anderen vinden het jammer dat zij moeten stoppen. Het aan het werk houden van iedereen tot de pensioendatum kost de samenleving veel geld. BVNL wil een flexibilisering van de pensioenregeling. Mensen met een fysiek zwaar beroep verdienen het om vroeger met pensioen te kunnen. BVNL wil de verhoging van de leeftijdsgrens voor de AOW terugdraaien naar 65 jaar. Voor sommige beroepen kan de AOW worden geflexibiliseerd: wil je met 65 met pensioen, dan kan dat, maar dat heeft wel consequenties voor de hoogte van je AOW, ten opzichte van later stoppen met werken. Daarnaast moet het mogelijk worden om na je 65e een deeltijd-AOW te krijgen, tot het moment dat je volledig met pensioen wilt. Op deze manier blijven gemotiveerde en ervaren werknemers langer behouden voor de arbeidsmarkt. Een win-win voor de economie en voor de Nederlander die niet thuis wil zitten.

De Nederlandse bevolking zal bij ongewijzigd beleid in 2070 22,5 miljoen inwoners tellen. De ongebreidelde bevolkingsgroei door migratie ontwricht Nederland en heeft grote gevolgen voor o.a. de al overspannen woningmarkt, onze verzorgingsstaat, ons landschap (bijvoorbeeld omdat er boeren uitgekocht moeten worden om plaats te maken voor woningen), de sociale cohesie, het politie-apparaat, ons zorgpersoneel en onze leraren (waar we al een tekort aan hebben) en vele andere factoren in onze samenleving. BVNL wil een rem op bevolkingsgroei, door immigratiebeperkende maatregelen. Migranten moeten in de eigen regio worden opgevangen, of, naar Deens en Brits model, in landen zoals Rwanda. Ook zijn wij tegen het EU-plan ter bevordering van arbeidsmigratie uit Noord-Afrika. Wij hebben meer dan genoeg onbenut arbeidspotentieel in Nederland. Bijvoorbeeld de werkloze migrant die hier al woont, de werkloze 55-plusser die wel wil werken, maar geen kans krijgt en de parttimer die graag meer uren wil werken. Er staan in totaal 1,2 miljoen mensen aan de kant, die prima aan de slag kunnen. BVNL wil deze groep gaan activeren, o.a. door de armoedeval op te lossen, zodat werken weer loont. BVNL wil het VN-Vluchtelingenverdrag opzeggen en een asielstop invoeren voor veilige- en derdelanders. Criminele, overlastgevende en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden uitgezet.

Vanaf het studiejaar 2023-2024 wil het kabinet de basisbeurs weer invoeren voor alle studenten in het hoger onderwijs. Als je op kamers woont is dat bedrag hoger dan wanneer je thuis woont. Je hoeft dat geld niet terug te betalen, onder de terechte voorwaarde dat de studie wel binnen tien jaar wordt afgerond. De basisbeurs komt er óók voor studenten die al studeren. BVNL is blij met de terugkeer van de basisbeurs, maar vindt de bedragen (255 euro voor uitwonende studenten en 91 euro voor studenten die thuis wonen) te laag. Deze bedragen moeten verhoogd worden. Hiernaast is de compensatieregeling voor de studenten die in het leenstelsel hebben gezeten ontoereikend ten opzichte van de opgebouwde schulden. Hierdoor wordt het deze groep mensen vrijwel onmogelijk gemaakt om een huis te kopen. Er moet een fatsoenlijke compensatieregeling komen, waarmee tegen een sterk gereduceerd tarief schulden kunnen worden afgelost. Het meenemen van de studieschuld in de hoogte van de hypotheek moet van tafel. De basisbeurs moet voor alle studenten gelijk zijn, dus onafhankelijk van het inkomen van de ouders. De OV-jaarkaart moet voor iedere student gratis beschikbaar zijn.

Jonge kinderen hebben een stevig fundament nodig. De kwaliteit van het basisonderwijs in Nederland holt al jaren achteruit. Steeds meer kinderen komen van de basisschool af met een achterstand. Het basisonderwijs moet daarom weer terug naar de essentie. De focus moet liggen op het aanleren van basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, spellen, rekenen. Op school moet de focus liggen op onderwijzen, minder op opvoeden. Dat is aan de ouders. Wel zetten we in op het bevorderen van zelfredzaamheid. BVNL is van mening dat we veel kunnen leren van onderwijssystemen in het buitenland, zoals Scandinavië. Het aantal (dure) managers en managementlagen moet omlaag, het aantal leraren moet omhoog. Leraren verdienen een structureel hoger salaris. Dit zal tevens helpen het lerarentekort in te perken. Verder is BVNL wars van woke-gekte en het doordrammen van andersoortige maatschappelijke ideologieën op scholen. Digitaal onderwijs mag nooit in de plaats komen van fysiek onderwijs.

Een sterke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. BVNL vindt het belangrijk dat een kleine overheid ons belastinggeld sober, efficiënt en verstandig uitgeeft. Wij pleiten voor afschaffing van het fiscaal toeslagenstelsel, om het zinloos rondpompen van belastinggeld te beperken, de armoedeval op te lossen en te stoppen met nivelleren. Belastingheffing moet eerlijker en eenvoudiger worden. Werken moet weer lonend zijn. Daarom willen wij de marginale belastingdruk nergens hoger hebben dan het toptarief van 49,5%. BVNL wil geen belasting op spaargeld dat op een spaarrekening staat, zolang de rente nog lager is dan de heffing op vermogen. Dit geldt bijvoorbeeld als je in box 3 spaart voor je pensioen, of voor spaargeld tot een bepaald maximum. We vergroten de weerbaarheid van bedrijven, door de fiscale prikkel om zoveel mogelijk te lenen af te bouwen. Tenslotte wil BVNL het aanhouden van eigen vermogen in de onderneming stimuleren via een aftrekmogelijkheid voor eigen vermogen.

De binnenvaart is een belangrijk onderdeel van onze transportsector en voor Nederland van grote waarde. Via de Rijn en andere grote rivieren worden vanuit Rotterdam dagelijks vele ladingen per schip naar Europese landen vervoerd. De binnenvaart verzorgt maar liefst 25% van ons binnenlands transport. Deze wijze van vervoer is veilig en zorgt voor minder files op de weg. Een bijkomend voordeel is dat de laadcapaciteit van een binnenvaartschip vele malen groter is dan die van een vrachtwagen. Daarom vindt BVNL dat ondernemers in de binnenvaart volop de ruimte moeten krijgen. Wij pleiten voor een transparanter marktordening, met meer onderhandelingskracht voor de schipper en hogere tarieven, die meer in verhouding staan tot de investeringen die schippers doen.

Zolang de erf- en schenkbelasting bestaat, moet de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) worden verbeterd, om voor familiebedrijven een gelijker speelveld te creëren ten opzichte van andere Europese landen. Dat is van belang voor de continuïteit van deze bedrijven, voor de werkgelegenheid en de concurrentiekracht van Nederland. BVNL wil de erf- en schenkbelasting afschaffen.

BVNL vindt dat geld in Box 3, waarover al talloze malen belasting is betaald, ontzien moet worden. Als er al belasting geheven moet worden in Box 3, alleen tegen forfaitaire rendementen, die aansluiten bij de werkelijke marktcondities. Dit is eerlijk en uitvoerbaar.

BVNL ziet burgerschap als één van de belangrijkste voorwaarden voor een sterke samenleving. We kunnen niet samenleven zonder een gedeeld besef van rechten en plichten en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen om je heen. Burgerschap wordt gevoed door een sterke verbinding met de Nederlandse kernwaarden, zoals gedefinieerd in onze Grondwet. Historisch besef, de beleving van onze Nederlandse tradities en het respect voor wat onze voorouders met elkaar hebben opgebouwd, bevorderen saamhorigheid en nationale identiteit. Symbolen als de Nederlandse vlag en het volkslied verbinden. In het onderwijs treden we streng op tegen scholen die via het onderwijs onverdraagzaamheid, antidemocratische ideeën, of een afkeer van de Nederlandse samenleving doorgeven. Burgerschap, democratie en rechtsstaat worden voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een apart onderdeel van het eindexamen. Dat vraagt ook om extra aandacht voor dit thema in de opleiding en bijscholing van leraren.

De bijstand moet een vangnet zijn voor wie het echt nodig heeft. Het is belangrijk dat onze samenleving dat vangnet biedt. BVNL wil wel dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en weer op eigen benen komen te staan. Er zitten teveel mensen langdurig in de bijstand. Door werk te laten lonen, willen we hen weer aan de slag helpen. Een belastingvrije som van 20.000 euro gaat voor een grote toename van het aantal werkenden zorgen. BVNL wil dat alle uitkeringsgerechtigden actief worden benaderd voor een persoonlijk plan. Wie stelselmatig werk weigert, moet gekort kunnen worden op zijn/haar uitkering. Wie vanuit een uitkering begint met werken, moet er veel meer op vooruitgaan. Daarom zorgen we dat meer bijverdienen zonder de bijstand te verliezen wordt gefaciliteerd. De armoedeval moet opgelost worden. BVNL wil de bijstand voorlopig niet meer indexeren, maar juist het minimumloon verhogen naar 14 euro per uur, om het verschil tussen werken en bijstand te vergroten.

Coffeeshops zitten al decennialang in een vreemde spagaat. Softdrugs verkopen mag, softdrugs inkopen of telen mag niet. Hierdoor zijn coffeeshophouders overgeleverd aan het criminele circuit. BVNL vindt dat alle coffeeshops in Nederland legaal moeten kunnen inkopen, leveren en verkopen, waarbij de softdrugs op kwaliteit wordt getest. Regulering van de productie en verkoop met behulp van een stelsel van vergunningen met controles haalt de coffeeshops uit de gedoogzone en neemt het criminele circuit de wind uit de zeilen. Hiernaast wordt het justitieel apparaat ontlast van de vele softdrugs-gerelateerde vergrijpen die het systeem verstoppen.

Met het coronabeleid werden onze grondrechten keer op keer geschonden. Met het coronatoegangsbewijs werd diep en ongerechtvaardigd ingegrepen in de lichamelijke integriteit van een persoon en dat mag niet. Net zoals het onrechtmatig is om iemand op basis van andere discriminatoire gronden de toegang tot een restaurant, bioscoop of theater te weigeren. BVNL wil dat de coronamaatregelen nooit meer terugkomen. De wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) moet worden teruggedraaid. Alle schade die de overheid heeft aangericht aan bedrijven als gevolg van de lockdowns moet worden gecompenseerd. Vrijheden en grondrechten mogen nooit meer zo eenvoudig aan de kant worden geschoven. Preventie van ziektes en leefstijlverbetering moeten prioriteit krijgen en de zorgcapaciteit in Nederland moet structureel worden opgeschaald.

Veel mensen hebben het gevoel dat de samenleving het steeds vaker verliest van de georganiseerde criminaliteit, internetcriminelen en jonge veelplegers. Dat is het gevolg van het feit dat er jaren is bezuinigd op politie, justitie en de rechterlijke macht. Burgemeesters waarschuwen voor ondermijning van het lokaal bestuur. BVNL wil een daadkrachtige aanpak van misdaad, maar tegelijkertijd stevig opkomen voor de rechtsstaat en voor slachtoffers. Wij willen crimineel geld afpakken en inzetten op een intensivering van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. We moeten voorkomen dat jongeren het verkeerde pad op gaan. Daarom hechten wij groot belang aan de terugkeer van de wijkagent in de wijken en criminaliteitspreventie. Bij overlast of wangedrag moeten ouders eerder worden geconfronteerd met het gedrag van hun kinderen.

Cultuur is van en voor de samenleving. De overheid is er alleen om cultuur te stimuleren. Niet door subsidies waar allerlei woke-voorwaarden aan worden verbonden, maar door belastingaftrek (binnen het vlakstelsel) en dus op initiatief van mensen of bedrijven, zodat het aanbod op de vraag aansluit. BVNL vindt dat kunst en cultuur bijdraagt aan ons welzijn en daarom toegankelijk moet zijn voor iedereen. Kunst moet tentoongesteld worden en niet worden verstopt in stoffige depots. Als iets het niet waard is om te laten zien, dan is het tijd om er afscheid van te nemen. Dat zorgt ook voor budget om nieuwe werken aan te kopen.

De cultuursector mag nooit meer door de overheid gesloten worden zonder zeer zwaarwegende redenen.

De krijgsmacht is afgelopen decennia volstrekt uitgehold. BVNL is blij dat het kabinet van plan is de defensie-uitgaven fors te verhogen en de NAVO-norm van twee procent te halen. Wij zijn voor samenwerking met andere EU-landen, maar willen geen Europees leger en geen Europese bemoeienis bij onze krijgsmacht. Militairen moeten fors meer salaris krijgen en de Nederlandse Staat moet op alle fronten in staat zijn zich zelfstandig te verdedigen. De NAVO-norm van twee procent is de ondergrens en Nederland moet zo spoedig mogelijk weer een autonome krijgsmacht hebben.

De aanhoudende bevolkingsgroei als gevolg van immigratie moet worden tegengegaan. Deze demografische ontwikkeling ontwricht Nederland.

De samenleving vindt het welzijn van dieren terecht belangrijk. BVNL wil daarom hogere straffen voor dierenmishandeling, met daarbij een levenslang verbod op het houden van dieren voor daders. Daarnaast wil BVNL dat er haast wordt gemaakt met het afronden van de lijst met dieren die geschikt zijn als huisdier. Dieren die niet op die lijst staan mogen niet als huisdier worden gehouden, vervoerd of verhandeld. Om misstanden in slachthuizen sneller aan te kunnen pakken, wil BVNL cameratoezicht.

We leven in een digitale wereld. Enerzijds maakt de digitale revolutie veel zaken makkelijker, anderzijds zijn er ook gevaren. BVNL is tegen een opgelegde (Europese) digitale identiteit en het verplichte gebruik van QR-codes en digitale wallets, waarin uw hele doopceel wordt gelicht. Dat gaat onherroepelijk leiden tot een controlemaatschappij naar Chinees voorbeeld, waar wij pertinent tegen zijn. Cybercrime moet streng worden aangepakt en de bescherming van de (online) privacy van burgers is van groot belang. Ook de overheid dient deze in acht te nemen. Monitoring van (kritische) burgers zonder aanleiding is uit den boze. Tenslotte zetten we in op het verbeteren van de ICT bij de overheid.

Discriminatie op basis van afkomst, geloof, geslacht, gender, seksuele voorkeur, medische status, of wat voor ander kenmerk dan ook, is ontoelaatbaar. Nederland is een tolerant land, met ruimte en respect voor iedereen. Tegelijkertijd moet iedereen elkaar in zijn of haar waarde laten en elkaar niets opdringen. BVNL verzet zich tegen de doorgeslagen diversiteitscultus en de steeds verdergaande cancelcultuur. Er is plaats voor iedereen, maar we hoeven niet met minderheden te dwepen. Positieve discriminatie is ook discriminatie en moet op grond van dezelfde wet worden voorkomen.

Druggerelateerde criminaliteit, zoals productie en handel, moeten we hard bestrijden. Maar alleen inzetten op repressie is een weinig realistisch drugsbeleid. BVNL wil de markt voor softdrugs zoveel mogelijk reguleren en softdrugs uiteindelijk legaliseren. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is hierbij nodig. We willen de gezondheidsrisico’s van drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving vergroten. Ook moet het voorkomen van schade voor het milieu meer aandacht krijgen. BVNL wil de knellende internationale drugsverdragen moderniseren.

De economie is de kurk waar onze samenleving op drijft. Om belangrijke zaken als zorg en veiligheid te kunnen betalen, is een sterke economie cruciaal. Ondernemers moeten alle vrijheid krijgen om hun zaak op te bouwen en uit te breiden. Niet alleen om hun eigen geld te verdienen, maar ook om iets terug te doen voor de samenleving en banen te creëren. Deze banen zorgen ervoor dat mensen zichzelf kunnen bedruipen. BVNL wil dat de overheid de economie ondersteunt door minder regels en lagere lasten. Ook hameren wij erop dat middeninkomens erop vooruitgaan, om de koopkracht te bevorderen. Ondernemers moeten weer kunnen ondernemen, zonder dat zij alle risico’s van zieke werknemers moeten dragen. Daarom willen wij een revolutionaire wijziging van het belastingstelsel (vlaktax) invoeren, gecombineerd met een vereenvoudiging van het arbeidsrecht en een herwaardering van ons sociaal vangnet. Twee jaar doorbetalen bij ziekte wordt teruggebracht naar maximaal een jaar en bij voorkeur helemaal afgeschaft.

BVNL wil het eigenwoningforfait afschaffen voor mensen die geen hypotheek hebben. Vroeger stond dit bekend als de Wet Hillen. Deze wet moet weer wordt ingevoerd. De eigen woning moet een veilige haven zijn, in plaats van een melkkoe voor de overheid. BVNL wil eigen woningbezit stimuleren.

BVNL gelooft in een verstandige energiemix, waarmee we altijd kunnen vertrouwen op schone energie. BVNL is er niet van overtuigd dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering. Klimaatverandering vindt immers al plaats zolang de aarde bestaat. BVNL ziet de voordelen van een energietransitie: duurzame energie is schoner, het stinkt niet, er is geen uitstoot van fijnstof en we worden minder afhankelijk van dubieuze regimes. Daarbij zijn we tegen grootschalige wind- en zonneparken en het verwijderen van onze gasleidingen. De gasproductie uit Groningen moet op een veilige en verantwoorde manier doorgaan. Daken moeten benut worden voor zonnepanelen. Kernenergie is een onmisbaar onderdeel van de energiemix. De markt voor duurzame energie is volop in ontwikkeling. Ondernemers en onderzoekers verdienen alle ruimte om hun bijdrage te leveren. Daarom wil BVNL meer aandacht voor innovatie, zodat we nog betere technieken kunnen ontwikkelen. Voor de huidige opzet van de energietransitie is onvoldoende gekeken naar ons energiestelsel. Dit leidt er onherroepelijk toe dat ons energiestelsel vastloopt.

BVNL wil de erf- en schenkbelasting afschaffen. Het is oneerlijk dat mensen die een erfenis ontvangen daarover nog een keer belasting moeten betalen, aangezien er over dat geld al vaak en veel belasting is betaald. Daarnaast ziet BVNL het afschaffen van de erf- en schenkbelasting als een tegemoetkoming voor mensen met hogere inkomens, die waarschijnlijk te maken krijgen met hogere belasting in Box 1.

De EU dient zich per direct om te vormen tot een democratische bestuurslaag. BVNL is tegen het afgeven van nationale bevoegdheden aan Brussel. De soevereiniteit ligt bij de Nederlandse burgers. BVNL maakt alleen afspraken met andere landen als dit nuttig is en zolang dit aansluit bij de democratische wensen van onze inwoners. Het al of niet uittreden uit de EU (Nexit) en de voorwaarden daarvoor is een vraag die onze bevolking middels een referendum moet beantwoorden. BVNL staat open voor de invoering van een Noord- en Zuid-Europese munt (met ruimte voor regionale of lokale munteenheden). Nederland hoeft niet het beste jongetje van de klas te zijn. Zolang wij in de EU zitten moet Nederland maximaal gebruik maken van uitzonderingen die voor elke lidstaat beschikbaar zijn. Het Nederlands belang dient te allen tijde voorop te staan bij ons buitenlandbeleid.

BVNL is voor de euthanasiewet. Dankzij deze wet kunnen mensen die ondraaglijk lijden zelf het einde van hun leven bepalen. Zo zorgen we ervoor dat het laatste moment van het leven voor veel mensen waardig is.

BVNL pleit ervoor dat elke Bevrijdingsdag (5 mei) een wettelijke, jaarlijkse vrije dag wordt en dit in alle CAO’s geregeld wordt. Stilstaan bij onze zwaar bevochten vrijheid moet weer een vanzelfsprekendheid worden.

Jaarlijks vinden er in Nederland tienduizenden gevallen van uitkeringsfraude plaats. Dat is onverteerbaar voor alle mensen die zich wel aan de regels houden en door het betalen van premies de uitkeringen bij elkaar sparen. Fraude is diefstal van de gemeenschap. BVNL wil misbruik van sociale voorzieningen keihard aanpakken.

De overheid heeft de morele plicht om energie betaalbaar te houden, maar ook om de Groningers ruimhartig te compenseren voor de jarenlang geleden schade. Omdat de energieprijs voor veel Nederlanders onbetaalbaar wordt, moet de gaswinning in Groningen op een veilige manier doorgaan. We moeten aardgas blijven produceren op een verantwoord productieniveau, van bijvoorbeeld 12 miljard m3 per jaar, gecombineerd met water- of stikstofinjectie, zodat het risico op trillingen wordt geminimaliseerd. Om Groningen te compenseren dient er een Gronings Gasfonds ingesteld te worden. Bovendien delen de Groningers mee in de opbrengsten en worden de opbrengsten die toevallen aan het Rijk niet meer verjubeld, maar komen in een Gasfonds terecht, naar Noors model, zodat de komende generaties ook profiteren van deze inkomsten.

Door keiharde bezuinigingen staat de geestelijke gezondheidszorg ernstig onder druk. Dat leidt tot  onacceptabel lange wachtlijsten, schrijnende situaties voor cliënten en meer personen met verward gedrag op straat. Het terugdraaien van de bezuinigen, betere samenwerking tussen instellingen en maatschappelijke partners, meer aandacht voor de financiering van patiënten die complexe zorg nodig hebben en meer opleidingsplaatsen kunnen we de druk verlichten. BVNL wil de wachtlijsten in de GGZ-zorg verkorten.

De afgelopen jaren hebben ons laten zien dat het met de collectieve gezondheid slecht gesteld is. De druk op de zorg door welvaartsziekten is enorm en de coronacrisis heeft ons laten zien dat de marges voor het opvangen van een gezondheidscrisis nihil zijn. BVNL wil daarom stevig inzetten op preventie en leefstijlverbetering. Het BTW-tarief op gezond voedsel moet omlaag, sportscholen mogen nooit meer dicht en kinderen moeten meer bewegingsonderwijs krijgen. Voorkomen is beter dan genezen. De decentralisatie van de zorg moet grotendeels worden teruggedraaid, zodat zorgcowboys en perverse financiële belangen en verdienmodellen in de zorg verdwijnen.

Eén van de redenen dat Nederland zo in trek is bij asielzoekers is het feit dat vrijwel iedereen na verloop van tijd een Nederlands paspoort ontvangt. Hiermee wordt toegang verkregen tot alle voorzieningen die ons land rijk is. Niet alleen asielzoekers weten dit, ook de mensenhandelaren die bijhouden in welk land een economische vluchteling de grootste kans van slagen heeft. Nederland moet niet alleen restrictief worden in haar asielbeleid, maar ook stoppen met het uitdelen van paspoorten aan mensen die daar geen recht op hebben. BVNL wil de invoering van een ‘green card’ systeem. Hiermee krijgen statushouders na de verblijfsvergunning niet langer een paspoort, maar een green card. Met deze green card kan worden gewerkt en geleefd, maar het geeft geen recht op allerlei voorzieningen, zoals een uitkering. Pas wanneer iemand 10 jaar in Nederland werkzaam is, goed is geïntegreerd en de taal spreekt, kan een Nederlands paspoort worden aangevraagd, waarmee men tevens recht krijgt op bepaalde voorzieningen.

BVNL wil het hoger onderwijs toegankelijker maken door gelijke kansen voor iedereen te creëren die zijn of haar talenten wil benutten. Daarom wil BVNL de drempel om een opleiding te volgen verlagen door meer opleidingsplaatsen te creëren en de numerus fixus voor veel studies af te schaffen. We kiezen voor terugkeer van de basisbeurs, voor de nominale duur van de bachelor- en masterfase. De invoering mag niet ten koste gaan van de extra onderwijsmiddelen voor het hoger onderwijs. De OV- studentenkaart blijft behouden, maar dan gratis en op elke dag van de week.

BVNL wil dat de hypotheekrenteaftrek behouden blijft. Dit bevordert bezitsvorming. De huizenmarkt vormt een belangrijke drijfveer voor onze economie: het geeft werk aan aannemers, installateurs, inrichting, keuken- en badkamerzaken enzovoort. De spin-off van een gezonde huizenmarkt door het stimuleren van woningbezit is daarmee enorm. De EU wil via coronasubsidies Nederland overhalen en liefst dwingen, de hypotheekrente af te schaffen. Het economisch verlies daarvan is veel groter dan de subsidie. BVNL is hier dan ook tegen.

We willen minder files. Mede daarom zetten we in op het remmen van de bevolkingsgroei als gevolg van immigratie. Voor onze economie is het heel belangrijk dat Nederland in beweging blijft. Daarom blijven we nieuwe wegen aanleggen. Dat zorgt niet alleen voor minder files, maar levert ook meer banen op in de bouwsector. Daarnaast zijn we voorstander van het aanjagen van het openbaar vervoer. We willen daarbij meer overstappunten, waar allerlei vormen van vervoer samenkomen. BVNL zet in op meer betaalbare internationale treinverbindingen, waarbij we de reistijden en het reiscomfort verbeteren en zorgen dat deze treinen vaker rijden.

Creativiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden van de Nederlandse economie. Dat geldt voor zowel de traditionele maakindustrie, als voor de creatieve industrie. BVNL vindt het daarom onverkwikkelijk dat investeringen in innovatie al jarenlang achterlopen bij landen als Zweden, Denemarken en Duitsland. We willen investeren in fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek en publiek-private samenwerking bij universiteiten en hogescholen, met focus op bèta en techniek. We leggen ook een sterkere focus op het topsectorenbeleid en het MKB.

BVNL verwacht van nieuwkomers dat ze meedoen, de taal leren en aan het werk gaan. De Nederlandse waarden en vrijheden moeten worden gerespecteerd. Wie niet zijn best doet om in te burgeren krijgt een boete en wordt, indien van toepassing, gekort op de uitkering. Een baan is de beste manier om te integreren. Daarom geven wij asielzoekers geen uitkering, maar sober leefgeld. Recht op een uitkering krijgen zij pas na tenminste 10 gewerkte arbeidsjaren. Ook maken we een einde aan de voorkeursbehandeling die asielstatushouders krijgen bij het toekennen van sociale huurwoningen, terwijl Nederlanders geen kans meer maken op zo’n woning. Asielstatushouders gaan daarom eerst naar een kleinschalige integratielocatie. Pas als ze succesvol integreren, kunnen ze verhuizen. Zo wordt inspanning beloond. Migranten die een eigen inkomen verdienen kunnen na 10 jaar een permanente verblijfsvergunning krijgen. Pas als ze ook goed Nederlands spreken, is het mogelijk om Nederlander te worden.

Er wordt in Nederland veel arbeidspotentieel verspild. Jongeren moeten veel beter worden voorbereid op het werkende leven en een sterkere stimulans krijgen om te gaan werken. Economische kennis en een grote mate van zelfstandigheid zijn daarvoor van groot belang. Werken moet lonen, dus BVNL pleit voor een verhoging van het minimumloon. Dit zal jonge mensen stimuleren te gaan werken en zorgt voor een hogere en consistente arbeidsparticipatie in het algemeen. De door ons gewenste maatschappelijke dienstplicht biedt ter voorkoming van jeugdwerkloosheid ook perspectief.

De problemen in de Jeugdzorg zijn groot. Al jaren worstelt deze sector met personeelstekorten en steeds schrijnender gevallen van jongeren met complexe problemen. Ouders en kinderen komen in de kou te staan, zorgprofessionals raken opgebrand en gedesillusioneerd door de stroperige en rigide bureaucratische protocollen. De wantoestanden door protocollaire fouten moeten een halt worden toegeroepen. Een radicale herziening van deze sector is nodig, zowel voor de zorgvragers, als voor de zorgverleners. De te ver doorgeschoten decentralisering draaien we terug, want hierdoor is het aantal zorginstellingen verdubbeld en de bureaucratie alleen maar toegenomen. De perverse financiële prikkels moeten verdwijnen. Preventie speelt een grote rol bij het verminderen van de instroom van kinderen en jongeren in de Jeugdzorg.

BVNL vindt dat schone kernenergie een prominente plek in het energiebeleid moet krijgen. De centrale in Borssele moet langer openblijven en er moet vaart gemaakt worden met de bouw van tenminste twee nieuwe kerncentrales.

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen een bijdrage leveren aan de economie. Werkende ouders moet daarom gefaciliteerd worden en de arbeidsparticipatie van vrouwen moet worden gestimuleerd. Goede, uitgebreide kinderopvang is hierbij een belangrijke factor. Ouders moeten met een gerust hart hun kinderen op de opvang kunnen achterlaten, tegen betaalbare tarieven. We houden dan ook een vinger aan de pols bij het kabinet-Rutte IV, dat ons heeft beloofd om de kinderopvang nagenoeg gratis te maken voor alle werkende ouders en de toeslag direct uit te keren aan de kinderopvanginstellingen en gastouderbureaus. Kinderopvang moet flexibel kunnen worden ingezet en aangepast aan het moderne werken.

BVNL wil graag goed zorgen voor het milieu en onze leefomgeving. Wij zijn voor een schone, toekomstbestendige energievoorziening, met gebruik van de juiste technieken. Aan de hysterische klimaathoax zonder kennis van zaken doen wij niet mee. Nederland moet niet koste wat het kost van het gas af, maar inzetten op veilige en verantwoorde gaswinning uit eigen bodem en werk maken van kernenergie. Er worden geen boeren van hun eigen land gejaagd voor een stikstofcrisis die niet bestaat en van een CO2 budget, een vlieg- en vleestaks willen wij niets weten. BVNL is wars van paniekzaaierij van klimaatbureaucraten. Wij zijn niet overtuigd dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering, die er is immers al zolang de aarde bestaat.

BVNL is tegen de Klimaatwet en wil deze terugdraaien.

Het leven wordt alsmaar duurder. Vele Nederlanders voelen de stijgende energieprijzen en de inflatie in hun portemonnee. Huishoudens komen steeds vaker in financieel zwaar weer. BVNL pleit in deze moeilijke tijden voor ruime koopkrachtcompensatie, door permanente belasting- en accijnsverlagingen. Werken moet lonen en de burger mag niet opdraaien voor financieel wanbeleid van het kabinet. Daarom zijn wij voor de vlaktax.

BVNL vindt het onaanvaardbaar dat 2,5 miljoen mensen in ons land laaggeletterd zijn. Het zet mensen op achterstand, bijvoorbeeld bij het vinden van werk, en leidt tot een tweedeling in de samenleving. BVNL wil dit probleem terugdringen met taalprogramma’s en laagdrempelige hulpverlening via gemeenten en op de werkvloer. De dalende leesvaardigheid onder scholieren is een van de grootste opgaven voor het onderwijs in de komende jaren. BVNL wil het leesonderwijs versterken, o.a. door een onderwijsbreed leesoffensief.

Dit kabinet wil hardwerkende boeren en tuinders van hun eigen grond verjagen. Dat is onaanvaardbaar. Wij zijn tegen onteigening en het gedwongen uitkopen van boeren. Wij willen een beschermde status voor vitale landbouwgronden, om de toekomst van het platteland en de voedselzekerheid veilig te stellen. Ook moeten we af van de door de overheid gecreëerde stikstofhoax, door de aanwijzing van Natura2000-gebieden ongedaan te maken. Hiermee vervallen meteen alle juridische stikstofbelemmeringen. BVNL zet zich in voor een betere en eerlijke prijs voor de boer. Wij willen kortere ketens van het land naar het bord. Daarom stimuleren wij lokale coöperaties van boeren, winkeliers en consumenten om regionale producten op de markt te brengen en zo bij te dragen aan een sterke, lokale economie. De opheffing van de productschappen draaien wij terug, omdat dit de positie van boeren en tuinders heeft verzwakt. Water, droogte en het voorkomen van verzilting van landbouwgronden vormen, net als bodemdaling, grote strategische uitdagingen voor de komende jaren. BVNL wil dat het boerenbelang daarbij, bijvoorbeeld via de Waterschappen, goed wordt behartigd.

De Nederlandse luchtvaart zorgt voor honderdduizenden banen. Als toegangspoort naar West-Europa is Schiphol cruciaal voor onze economie. De mainportfunctie lokt verschillende bedrijven naar ons land. Er mag daarom geen vliegtaks komen. BVNL vindt dat Schiphol en de rest van de luchtvaartsector moeten kunnen blijven groeien. De luchthavens in Eindhoven, Rotterdam-Den Haag en Lelystad moeten kunnen uitbreiden.

Maar liefst 3,5 miljoen mensen in Nederland zijn mantelzorger, waarvan driekwart dit dagelijks, langdurig en intensief doet. BVNL vindt dat er betere ondersteuning voor mantelzorgers moet komen via cao’s, meer en eenvoudiger aanbod van respijtzorg en meer aandacht voor scholieren en studenten die mantelzorg bieden.  

BVNL vindt het vakmanschap en de technische vaardigheden die jongeren leren op het MBO onmisbaar. Het grote tekort aan stageplaatsen vraagt om gerichte samenwerking van het onderwijs, brancheorganisaties en het MKB. Aandachtspunt voor het MBO is ook dat het onderwijsaanbod passend is bij de behoefte in de regio, waarbij het opleidingsaanbod goed aansluit bij de vraag.

De kracht van onze economie is het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het MKB is goed voor maar liefst 70% van de werkgelegenheid in ons land en is de belangrijkste speler op het gebied van innovatie. Momenteel wordt het MKB niet op de juiste waarde geschat en gaat de aandacht uit naar de grote belangen bij multinationals. BVNL steunt het MKB en wil het aantrekkelijker maken voor deze ondernemers om te groeien. Dat kan door te snijden in de werkgeverslasten op arbeid: dit maakt het aantrekkelijker om personeel aan te nemen, maar ook om salarisverhogingen van vertrouwde werknemers te realiseren. BVNL wil ook de regeldruk verminderen. Onnodige regels belemmeren ondernemers, terwijl zij juist ruimte nodig hebben.

BVNL pleit voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Dit zal jonge mensen stimuleren te gaan werken en zorgt voor een hogere en consistente arbeidsparticipatie in het algemeen. BVNL wil de bijstand voorlopig niet meer indexeren, maar kiest ervoor om het minimumloon te verhogen om het verschil tussen werken en bijstand te vergroten.

Nu onze natuurgebieden, mede door bevolkingsgroei, onder druk komen te staan, is het belangrijk om in te zetten op het beschermen van belangrijke open ruimtes zoals het Groene Hart, de Waddenzee en de Veluwe. BVNL spant zich in voor herstel en behoud van de Nederlandse natuur. De aanwijzing van een gebied tot Natura2000-gebied is daarvoor niet nodig. Bij de uitvoering van het Deltaprogramma zal BVNL de nadruk leggen op het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland.

BVNL wil goed zorgen voor de natuur, maar pleit voor het schrappen van de Natura2000-status van natuurgebieden, zodat boeren kunnen blijven boeren en er weer snel vergunningen voor o.a. woningbouw kunnen worden afgegeven. De Natura 2000-regels zijn opgelegd door de Europese Commissie en slecht voor Nederland.

Wij veroordelen de Russische inval scherp. Maar zowel het Russische, als het Oekraïense volk wil deze oorlog niet. De ingestelde sancties treffen, naast onze eigen economie, vooral de Russische burgers. BVNL is voor de-escaleren en tegen militaire inmenging en wil inzetten op diplomatieke onderhandelingen, richting vrede. Op de lange termijn verzwakken de sancties bovendien de positie van Europa ten opzichte van andere mogendheden.

De ondermijning van de samenleving door georganiseerde criminaliteit vormt een ernstige en directe bedreiging voor de openbare orde en de rechtsstaat. Met een Deltaplan Ondermijning gaan we die strijd aan. We versterken de strafrechtketen van politie, justitie en de rechterlijke macht en verbeteren de samenwerking tussen diensten, overheden en bedrijven.

Onderwijs is ontzettend belangrijk. Er moeten voldoende leerkrachten zijn, zodat leerlingen goed onderwijs kunnen krijgen. De klassen moeten kleiner worden, bij voorkeur niet groter dan 25 leerlingen. De leerkrachten moeten beter betaald worden en de administratieve lasten moeten omlaag. Bedreigingen en intimidatie van mensen die werkzaam zijn in het onderwijs moeten keihard worden aangepakt. Het basisonderwijs moet zich richten op de kernvakken zoals rekenen, lezen, schrijven en spellen en het ontwikkelen van sociale basisvaardigheden.  Er moet voldoende ruimte zijn voor sport en muziek. Vroegtijdige seksuele vorming is onwenselijk en voor ideologisch gedreven indoctrinatie is geen plaats. Opvoeden is aan de ouders, niet aan het onderwijs.

Op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is  Nederland wat BVNL betreft al enige tijd achterhaald bezig (‘wij weten wat goed voor u is’). BVNL kiest voor samenwerking met andere landen op basis van gelijkwaardigheid. Het wegnemen van handelsbarrières en het inzetten op eerlijke beprijzing is daar de praktische vertaling van. We stimuleren de opbouw en voortzetting van vriendschappelijke banden met landen die vrijheid omhelzen. We stoppen met ontwikkelingshulp.

BVNL is voorstander van het aanjagen van het openbaar vervoer. We willen daarbij meer overstappunten, waar allerlei vormen van vervoer samenkomen. BVNL zet in op meer betaalbare internationale treinverbindingen, waarbij we de reistijden en het reiscomfort verbeteren en zorgen dat deze treinen vaker rijden. Notoire zwartrijders en overlastgevers krijgen een OV-verbod. We onderzoeken de mogelijkheid van gratis openbaar vervoer.

De vergrijzing van de bevolking heeft grote gevolgen voor onze samenleving. BVNL vindt het onbegrijpelijk dat daar geen rekening mee gehouden is. Bejaardencentra zijn gesloten en er is enorm bezuinigd op (thuis)zorg. Wij willen bejaardenhuizen heropenen, pensioenen indexeren en goede zorg garanderen. Eenzaamheidsbestrijding moet een speerpunt zijn in het zorg- en welzijnsbeleid. Voorlichting en vroegtijdige signalering van dementie vindt BVNL belangrijk, evenals een goed aanbod van dagbesteding. BVNL vindt dat er meer variatie nodig is in het aanbod van woonvormen voor ouderen: bijvoorbeeld door hofjes en kleinschalige appartementencomplexen. Er mag niet verder bezuinigd worden op de ouderenzorg en zorgmedewerkers zoals wijkverpleegkundigen en verzorgenden moeten beter beloond worden.

Goede ouderenzorg is een kwestie van beschaving. Daarom moeten de bezuinigingen op ouderenzorg worden teruggedraaid, o.a. door de bejaardencentra, met goed opgeleid personeel, te heropenen.

De overheid moet klein en dienstbaar zijn, in plaats van bepalend en controlerend. We verkleinen het ambtenarenapparaat met in ieder geval 20 procent en draaien onnodige, bureaucratische processen terug.

De OV-jaarkaart moet voor iedere student gratis beschikbaar zijn, zeven dagen per week.

Kinderen die speciale zorg nodig hebben op onderwijsgebied zijn geen speelbal van bestuurders die graag over hun kwetsbare ruggen willen bezuinigen. Het Passend Onderwijs is een mislukking en heeft meer kwaad dan goed gedaan. Kinderen met speciale behoeften en hun ouders moeten onderwijs op maat krijgen. Dit zorgt voor betere maatschappelijke integratie en participatie op de langere termijn.

BVNL kiest voor een pensioenstelsel met meer keuzevrijheid voor de deelnemer, waardoor die zelf beslist in welke branches de pensioenpremie wordt belegd. Pensioenen zijn (ook in een eventueel nieuw stelsel) welvaartsvast. De rekenrente wordt aangepast en het in de loop der jaren opgelopen koopkrachtverlies wordt gecompenseerd.

Jarenlang is er bezuinigd op het politieapparaat. Gevolg: een gigantisch tekort aan agenten. Daarom wil BVNL de opleidingscapaciteit uitbreiden, met een tweede politieacademie. Wij willen daarnaast de wijkagent terug op straat, zodat er snel kan worden opgetreden bij inbraken, ruzies en andere vormen van overlast en criminaliteit, die de leefbaarheid verstoren.

De publieke omroep wordt betaald van belastinggeld. BVNL wil stoppen met deze subsidie. Dat betekent dat de publieke omroep zich richt op programma’s die passen bij de kerntaken: het brengen van nieuws en educatie en, bij nationale gelegenheden, sport en cultuur. De NPO zorgt zelf voor budget via reclame-inkomsten. Er hoeven niet meer dan twee publieke tv-zenders en drie radiozenders te zijn. Publieke omroepen dienen immers niet te concurreren met commerciële media. 

Onze petitie tegen het discriminatoire coronabeleid behaalde bijna 267.000 handtekeningen. Na de lockdown kwam de QR-code, die in strijd was met onze Grondwet. De QR-code vroeg om een vaccinatie- en/of testbewijs en greep daarmee diep in op de lichamelijke integriteit van een persoon. Dat mag niet. Niemand mag op discriminatoire gronden de toegang tot een restaurant, bioscoop, theater, of welke publieke voorziening dan ook worden ontzegd. Een QR-code ten behoeve hiervan is dus uit den boze.

BVNL wil de democratische rechtsstaat beschermen en weerbaar maken tegen radicale, antidemocratische organisaties. Wat ons betreft worden de verbodsbepalingen voor radicale organisaties, die als doel hebben de democratische rechtsstaat omver te werpen, uitgebreid.

Haatpredikers zetten we uit en geradicaliseerde terugkeerders worden geweerd. Mocht dat niet lukken, dan worden zij vastgezet. Uitreizen en in vreemde krijgsdienst treden moet automatisch leiden tot het verliezen van het Nederlanderschap.

BVNL wil iedereen toegang tot goede en betaalbare rechtshulp bieden. De stap naar de rechter moet voor iedereen mogelijk zijn, door de drempels van eigen bijdragen en griffierechten op een acceptabel niveau te houden. Er mag geen prikkel zijn om vrijwel gratis te procederen. De opgelegde straf wordt direct ten uitvoer gebracht, in plaats van na jaren. BVNL wil de gerechtelijke procedures verkorten en de doorloopsnelheid van zaken aanzienlijk verhogen.

De macht ligt bij het volk. Zo zou dat althans moeten zijn, in een goed functionerende democratie. Op dit moment heeft de burger veel te weinig inspraak in de besluitvorming en het bestuur van Nederland. BVNL wil daar verandering in brengen door middel van een veel directer democratie. Het correctief referendum moet worden ingevoerd, zonder opkomstdrempel. De burger heeft een noodrem nodig en is zelf heel goed in staat om te beslissen wat goed voor hem/haar is. Ook moet de burger kunnen stemmen voor de burgemeester van zijn/haar gemeente en de Commissaris van de Koning in de provincie.

Schiphol en de luchtvaartsector vormen een belangrijke banenmotor. De sector brengt, naast miljarden aan inkomsten, een internationaal netwerk met zich mee, waarvan Nederland als handelsland profiteert. BVNL vindt dat Schiphol en de rest van de luchtvaartsector moeten kunnen blijven groeien. De KLM moet niet in de hoek worden gezet, maar losgemaakt worden van Air France en weer onze eigen, nationale vliegtuigmaatschappij worden.

De polarisatie in de maatschappij is de laatste jaren steeds groter geworden. Burgers komen steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar te staan en geweldsincidenten nemen toe. Vooral in de steden is er steeds minder sociale cohesie. BVNL vindt een harmonieuze samenleving belangrijk. Daarvoor is het essentieel dat burgers zich gehoord, gezien en serieus genomen voelen. Door elkaar, maar zeker ook door de overheid. BVNL luistert naar de burger en maakt werk van onderling begrip en respect.

Vrijheid is de allergrootste verworvenheid in de democratische wereld. Deze moet met hand en tand verdedigd worden. Burgers moeten zoveel mogelijk autonoom kunnen beslissen over hun eigen leven en hebben daarin een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. De overheid moet klein en dienstbaar zijn, in plaats van bepalend en controlerend.

Waar zouden we zijn zonder de trein? BVNL zet in op meer betaalbare, internationale treinverbindingen, waarbij we de reistijden en het reiscomfort verbeteren en zorgen dat deze treinen vaker rijden.

BVNL vindt het een goede zaak dat er in ons land een behoorlijk budget bestaat voor het stimuleren van sport, sportverenigingen en sport voor mensen met een beperking. Ook steunt BVNL het versterken van het Nederlandse topsportklimaat en het binnenhalen van grote, internationale sportevenementen. Sport op school verdient extra uren en aandacht.

BVNL is voor het schrappen van de voorrangspositie van statushouders op een sociale huurwoning. Alle woningzoekenden moeten, zeker gezien de enorm lange wachtlijsten, gelijk worden behandeld.

Nederland heeft zichzelf volledig op slot gezet door absurd stikstofbeleid, dat gebaseerd is op de strengste normen binnen Europa en op een rekenmodel dat een bewezen onbetrouwbaarheid van 100% heeft. De stikstofcrisis is een op papier gecreëerde crisis, waarvoor het kabinet een exorbitante 25 miljard heeft uitgetrokken. In werkelijkheid is er in veel gebieden een stikstoftekort. Het gevolg van dit beleid is dat er geen huizen en wegen gebouwd kunnen worden. Om ‘stikstofruimte’ te creëren ziet het kabinet maar één oplossong: het – al dan niet gedwongen – uitkopen van boeren. Hierdoor verdwijnt er werkgelegenheid en wordt Nederland in haar voedselvoorziening afhankelijk van het buitenland. Een slechte zaak in een tijd van toenemende schaarste, waardoor de voedselvoorziening precair wordt. Bovendien is de Nederlandse agrarische sector de meest geavanceerde ter wereld, ook qua stikstofbeheersing. BVNL wil de stikstofplannen per direct van tafel. De stikstofnorm moet worden verhoogd en het opkopen van boerenbedrijven moet stoppen.

BVNL blijft alert op de risico’s van aanslagen en terrorisme. Dat vraagt om een integrale aanpak van strafrechtelijke vervolging, bestuursrechtelijke maatregelen en vroegtijdige signalering van radicalisering in jihadi-gezinnen, of extreme groeperingen. Terroristen die zijn uitgereisd voor terreurdaden verliezen automatisch hun Nederlanderschap en mogen niet meer terugkeren. Haatzaaien en groepsbeledigingen worden sneller en strenger bestraft. Ook het verheerlijken van geweld en terrorisme wordt strafbaar.

Onze Nederlandse tradities zijn belangrijk en moeten behouden blijven. Helaas komen deze steeds meer in het gedrang. BVNL heeft respect voor de normen en waarden van andere culturen in onze samenleving, maar is van mening dat de Nederlandse gebruiken en tradities daar niet voor hoeven wijken. Dit is en blijft Nederland. Met alles wat daar bij hoort. De Nederlandse cultuur moet niet verloochend worden.

Van de veertigduizend kinderen die niet thuis opgroeien is een deel gedwongen uithuisgeplaatst. Daar is veel kritiek op, zeker nu blijkt dat de toeslagenaffaire tot duizenden uithuisplaatsingen heeft geleid. BVNL dringt aan op het herbeoordelen van alle uithuisplaatsingen en wil dat kinderen zo snel mogelijk met hun ouders worden herenigd, als dat verantwoord mogelijk is. Het percentage uithuisgeplaatste kinderen ligt in Nederland erg hoog. Dit is het gevolg van perverse (financiële) prikkels in het systeem, waardoor kwetsbare kinderen een verdienmodel zijn geworden. De focus in de Jeugdzorg moet komen te liggen op het bij de ouders houden van de kinderen en de perverse financiële prikkels moeten verdwijnen. 

Het Rijksvaccinatieprogramma heeft in hoge mate bijgedragen aan het verbeteren van de volksgezondheid. BVNL is voorstander van vaccineren, mits dit medisch zinvol en vrijwillig is. De integriteit van het lichaam moet te allen tijde gewaarborgd worden. Ouders moeten zelf kunnen beslissen over het vaccineren van hun kinderen en de overheid mag zich nooit bedienen van drang en dwang om burgers tot vaccinatie te doen overgaan. Wel of niet gevaccineerd zijn, tegen welk virus dan ook, zou nooit voorwaarde mogen zijn voor deelname aan de maatschappij en/of toegang tot publieke voorzieningen. Dit uitgangspunt wordt vastgelegd in de Grondwet. Daarnaast moet de overheid open en transparant zijn over de mogelijke bijwerkingen die (nieuwe) vaccins kunnen veroorzaken.

BVNL vindt het ongehoord dat Nederlands’ trots, de veehouderij, steeds verder in een hoek wordt gedreven. Inkrimpen van de veestapel, het onteigenen van gronden en de steeds beklemmender regelgeving jagen onze boeren de vernieling in. BVNL staat voor de veehouderij en komt op voor de belangen van gezins- en familiebedrijven. Daarom gaan wij landbouwgronden beschermen door de aanwijzing tot Natura2000-gebieden ongedaan te maken en geven wij de boer een eerlijke prijs voor zijn product. De aanval op onze boeren, veroordelen wij scherp. De Nederlandse boeren zijn de meest duurzame en innovatieve ter wereld en wij moeten hen koesteren. Het stikstofprobleem is een bureaucratisch probleem, dat zo snel mogelijk van tafel moet.

De veiligheid in Nederland staat onder druk. De moord op een advocaat en een misdaadverslaggever, Nederland als narcostaat en de toename van het aantal steekincidenten onder jongeren, illustreren dat. De ondermijning van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit vormt een ernstige en directe bedreiging voor de openbare orde en de rechtsstaat. BVNL wil orde op zaken stellen door de strafrechtketen van politie, justitie en de rechterlijke macht te versterken en de samenwerking tussen diensten, overheden en bedrijven te verbeteren. Straffen moeten worden verhoogd. Criminele vermogens en bezittingen worden consequent en zichtbaar afgepakt, waarbij een deel van de opbrengsten wordt geïnvesteerd in wijken waar criminelen hun vermogen hebben verdiend, of slachtoffers hebben gemaakt. Vanzelfsprekend alles binnen de grenzen van de rechtsstaat. Voor een deel van de jongeren is de straat een harde leerschool. Door problemen thuis, of op school, belanden ze al jong op het verkeerde pad. Voor deze groep is straf alleen niet genoeg, maar is heropvoeding en vroeg ingrijpen nodig om verdere problemen te voorkomen.

BVNL maakt zich zorgen over het toenemende aantal verkeersdoden,- en gewonden. Het wordt hoog tijd dat stevig wordt ingezet op handhaving en het vergroten van de pakkans van verkeershufters, door meer staandehoudingen te verrichten. Wij willen een strengere handhaving op slecht gedrag in het verkeer. Onveilige knelpunten waar veel ongelukken gebeuren moeten worden aangepakt.

Als we onze welvaart ook in de toekomst willen behouden, moeten we zorgen dat iedereen mee kan blijven doen: zowel mensen met veel vermogen, als mensen die minder hebben. Maak werken daarom lonend. De vermogensongelijkheid is in Nederland niet groot, als je de pensioenen meerekent. We moeten stoppen met de jaloerse stigmatisering van mensen die hun hele leven hard gewerkt hebben en daardoor vermogen hebben opgebouwd. Nederlanders hebben de behoefte aan een stabiel fiscaal regime en een betrouwbare overheid. Daar ontbreekt het op dit moment aan.

Met de uitbreiding van windmolenparken en natuurgebieden neemt het aantal gebruikers op de Noordzee steeds verder toe. De belangen van de Nederlandse vissersvloot worden, ook in het Noordzeeakkoord, nauwelijks nog behartigd. Zowel bij het behoud van voldoende visgronden, als bij het stimuleren van innovatie en verduurzaming worden de vissers vergeten. BVNL vindt het wél belangrijk dat Nederland een eigen visserijsector met voldoende bestaansmogelijkheden heeft. Daarom moeten wij korte metten maken met de steeds strengere, Europese eisen.

BVNL wil het VN-Vluchtelingenverdrag opzeggen en zelf bepalen wie wij kunnen helpen en wie niet.

Mensen die tot de conclusie komen dat hun leven voltooid is, moeten zelf kunnen bepalen hoe en wanneer zij willen sterven. In eerste instantie moet worden ingezet op bestrijding van eenzaamheid en andere oorzaken van een doodswens. BVNL vindt dat het verstrekken van een ‘laatstewilpil’ onder strikte voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid mogelijk moet worden. Er moet in ieder geval worden getoetst of het verzoek van hulp bij zelfdoding vrijwillig, weloverwogen en duurzaam is.

Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. De opwekking van waterstof met elektriciteit kost veel energie, maar bij 700 graden is het mogelijk waterstof direct uit water te maken, met behulp van een katalytische reactie. De combinatie van een kerncentrale met een waterstoffabriek is daarmee een efficiënte oplossing voor de productie van waterstof. Ons gasleidingnet, het beste en meest vertakte gasnet ter wereld, is met een aantal aanpassingen geschikt te maken voor de transport van waterstof. Er kan begonnen worden met het aansluiten van de industrie als grootste energiegebruiker, maar er zijn ook al CV-ketels die op waterstof draaien. 

We willen minder files. Files kosten tijd, geld en zorgen voor veel frustratie. Mede daarom zet BVNL in op het remmen van de bevolkingsgroei als gevolg van immigratie. Voor onze economie is het heel belangrijk dat Nederland in beweging blijft. Daarom blijven we nieuwe wegen aanleggen. Dat zorgt niet alleen voor minder files, maar levert ook meer banen op in de bouwsector. Nederland moet weer doorstromen.

BVNL is van mening dat een volkslied verbindt; het markeert belangrijke momenten waarop we samen vieren, samen gedenken, of samen rouwen. Als kinderen het Wilhelmus niet meer leren op school, verliest het volkslied aan betekenis. Dat zou ontzettend zonde zijn. Daarom wil BVNL dat kinderen op school het Wilhelmus leren.

BVNL is tegen grote windmolen- en zonneparken. Op zee zijn windmolenparken een bedreiging voor de al in zwaar weer verkerende visserij. Op land veroorzaken windmolens (geluids)overlast. Naast vervuiling van het landschap leggen windmolen- en zonneparken een extra claim op de al schaarse ruimte in ons land. Zonnepanelen op daken zijn prima. Dan produceren en consumeren wij lokaal en hoeft de elektrische infrastructuur niet te worden aangepast. Bovendien wordt er geen kostbare landbouwgrond opgeofferd.

Openheid is belangrijk voor het vertrouwen tussen de overheid en de burger. Via de Wet open overheid (Woo) – de oude Wob – moet de overheid desgevraagd openheid van zaken geven. BVNL vindt het onaanvaardbaar dat zulke verzoeken niet worden ingewilligd en dat veel informatie wordt zwartgelakt. Desnoods dient wetgeving op dit punt zodanig te worden gewijzigd dat weigering tot openheid van zaken een crimineel strafbaar feit is. Het opschorten van de Woo tijdens de coronacrisis was onnodig en getuigt van machtsmisbruik door de overheid. Het betalen van boetes, in plaats van het uitvoeren van een gerechtelijk vonnis dat bepaalt dat de overheid openheid van zaken moet geven, is onacceptabel en moet leiden tot het vertrek van de verantwoordelijke bewindspersonen.

Voor veel mensen wordt het steeds moeilijker om een geschikt en betaalbaar huis te vinden. Daar heeft BVNL een aantal duidelijke oplossingen voor: ten eerste nemen we immigratiebeperkende maatregelen, om de ongebreidelde bevolkingsgroei veroorzaakt door migratie te stoppen. Daarnaast moeten we bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Om dat te bewerkstelligen stoppen we met het absurde en schadelijke stikstofbeleid. Daarvoor moeten we af van de strenge normen die wij onszelf hebben opgelegd, de verstikkende Europese regels en de daarmee samenhangende aanwijzing van natuurgebieden in Nederland als Natura2000-gebieden. Hierdoor zullen er geen juridische stikstofbeperkingen meer zijn en kan Nederland van het bouwslot. Er moet gebouwd worden waar dat binnenstedelijk kan en in het snippergroen rondom de grote steden. Tenslotte willen we betere doorstroming stimuleren, zodat er meer woningen vrijkomen, bijvoorbeeld door het heropenen van bejaardencentra, waar onze ouderen goede zorg krijgen. Daarnaast moeten we obstakels wegnemen die leiden tot minder woonruimte. Zo moet het splitsen van woningen mogelijk zijn, als dat de leefbaarheid niet aantast, en moet woningdelen worden toegejuicht. Als bestemmingsplannen worden aangepast, kan er meer in de hoogte gebouwd worden. Bovendien zorgt dat er ook voor dat er geen boeren meer onteigend hoeven te worden.   

Het Rijk moet structurele financiële middelen ter beschikking stellen aan gemeenten, onder meer voor het uitvoeren van gedecentraliseerde taken, zoals de Wmo en de Jeugdzorg. Gemeenten dienen te worden gestimuleerd om te leren van andere gemeenten die de Wmo en Jeugdzorg wél op orde hebben. BVNL vindt hulp bij het huishouden bij hen die dat niet zelf meer kunnen, dagbesteding voor ouderen met dementie, of voor mensen met een verstandelijke beperking, een vanzelfsprekendheid.

BVNL wil de positie van ZZP’ers versterken. Zij worden daarom het eerste jaar vrijgesteld van de vermogenstoets, als zij een beroep doen op de bijstand. Ook komt er een betaalbare basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid, waarbij verzekeraars verplicht zijn iedere ZZP’er te accepteren.

De zorg in Nederland is de afgelopen jaren stelselmatig uitgekleed. Dit heeft geresulteerd in een verschraling van de sector, die in geval van calamiteiten geen slagkracht meer heeft. De afgelopen twee jaar hebben wij gezien tot welke problemen en wantoestanden dat leidt. BVNL wil een herziening van het zorgstelsel. Zorgprofessionals moeten beter beloond en opgeleid worden, de administratieve last moet drastisch worden verminderd en de capaciteit moet permanent worden opgeschaald. Niet de zorgverzekeraars en het winstoogmerk, maar het waarborgen en verbeteren van de volksgezondheid moeten leidend zijn.

De straffen voor mensen die zich schuldig maken aan zedenmisdrijven zijn in Nederland veel te laag en wij hebben niet genoeg zicht op deze personen. BVNL maakt zich zorgen over het gemak waarmee mensen in onze samenleving (seksueel) misbruik kunnen maken van onschuldige kinderen en de ruimte en coulance die aan (potentiele) misbruikers wordt geboden. Daarnaast is de kans op recidive bij mensen die eerder veroordeeld werden voor een zedenmisdrijf en de mogelijkheid die zij daarvoor krijgen veel te groot. Te vaak worden kinderen en vrouwen slachtoffer van vreselijke misdrijven die voorkomen hadden kunnen worden door een hogere strafmaat en intensiever monitoring van personen die een zedenmisdrijf hebben gepleegd. BVNL wil de straffen voor zedendelinquenten aanzienlijk verhogen en pleit voor het levenslang volgen van deze personen, wanneer zij hun straf hebben uitgezeten. Ook moeten zij een uitreisverbod krijgen zolang zij nog in hun proeftijd zitten, zodat zij zich niet buiten Nederland alsnog schuldig maken aan zedenmisdrijven. Bescherming van onze kinderen en het waarborgen van hun veiligheid is van het grootste belang.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.