BVNL zoekt nieuwe bestuursleden!

BVNL gaat een nieuwe fase in. Daarom breiden wij ons bestuur uit en zijn we op zoek naar een algemeen bestuurslid en een penningmeester, die samen met ons de toekomst van onze partij en vereniging willen vormgeven.

Hoe word je bestuurlid bij BVNL?
BVNL heeft in de statuten staan dat het bestuur uit een oneven aantal (minimaal vijf) leden bestaat. Op dit moment kent het bestuur drie leden. Met deze vacaturestelling worden twee nieuwe bestuursleden gezocht ter aanvulling van het huidige bestuur. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur zal er één bestuurslid worden gezocht met aanvullende specifieke kenmerken van een penningmeester. Het andere bestuurslid dient de specifieke kenmerken te hebben van een algemeen bestuurslid.

Het landelijk bestuur gaat over de meest zwaarwegende onderwerpen, zoals de kandidatenlijsten, het verkiezingsprogramma en de financien. Deze onderwerpen worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is het hoogste orgaan binnen de partij en stelt alle hiervoor genoemde stukken vast. De ALV benoemt ook de nieuwe bestuursleden van de partij, op basis van een niet-bindende voordracht door het zittende bestuur.

Na de benoeming door de ALV, benoemt het nieuw samengestelde bestuur uit zijn midden de voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige bestuursleden worden algemene bestuursleden genoemd.

Welke taken heeft het bestuur van BVNL?
De belangrijkste verantwoordelijkheid van bestuursleden, is het goed laten functioneren van de partij als organisatie. Daarbij zijn de volgende taken leidend:

❖ Het werken aan een herkenbaar en duidelijk profiel van BVNL;
❖ De organisatie van de partij (landelijk, regionaal en lokaal);
❖ Dagelijkse leiding bij alle politieke en organisatorische activiteiten van de partij; 
❖ Het opstellen van strategische plannen en kaders voor de lange termijn;
❖  Het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën voor campagnes;
❖  Het bewaken van de rol van het bestuur en de rol van de politieke fracties;
❖  Zorgen dat de landelijke, regionale en lokale fracties hun politieke taken goed kunnen uitvoeren en worden ondersteund bij decentrale verkiezingen;
❖  Zorgen dat alle taken goed belegd zijn binnen het bestuur en in de organisatie, zoals bijvoorbeeld communicatie, marketing, persvoorlichting, ledenwerving en het continu zoeken naar politiek talent;
❖  Uitschrijven, voorbereiden en leiden van bestuurs- en ledenvergaderingen;
❖  Het instellen van (tijdelijke) commissies, zoals de kascommissie en selectiecommissie;
❖  Het aanstellen van vertrouwenspersonen;
❖  Het opstellen van een jaarplan en een financiële begroting;
❖  De aanvraag van en het aanleveren van informatie voor de vaststelling van de partijsubsidies op basis van de Wet Financiering Politieke Partijen;
❖  Zorg dragen dat procedures en afspraken binnen de partij helder vastliggen (via statuten, huishoudelijk reglement en kandidaatstelling) en goed worden nageleefd;
❖  Zorgen voor een goede en gestroomlijnde organisatie tijdens campagnes;
❖  Opstellen van kandidatenlijsten en zorg dragen voor een verkiezingsprogramma, zodat deze kunnen worden voorgelegd aan de ALV;
❖  Het bestuur van BVNL zorgt ervoor dat alle bestuursleden, fractieleden, fractie- en partijmedewerkers, actieve leden en vrijwilligers integer handelen en vervult hierin een voorbeeldfunctie;
❖  Het bestuur van BVNL heeft een sterk verbindende rol, zowel binnen als buiten de partijen zorgt ervoor dat communicatie (in en extern) goed verloopt;
❖  Het organiseren en faciliteren van gedachtewisseling, debat en verdieping binnen de partij, in samenwerking met het Wetenschappelijk Bureau van BVNL (Da Vinci);
❖  Het nemen van beslissingen in spoedeisende zaken waar de statuten en reglementen niet in voorzien.

Politieke ervaring is geen voorwaarde
Hoewel het kan helpen bij het vervullen van de functie als bestuurslid, stellen wij politieke ervaring niet als harde eis, omdat BVNL gelooft in expertise en levenservaring bij onze bestuursleden. Naast bovenstaande eisen, zien we bij de selectie wel graag een breed aantoonbaar zakelijk en/of politiek netwerk terug in het persoonlijk profiel. Het is een vereiste dat een bestuurslid zelf geen politieke ambitie heeft.

Specifieke Kenmerken Algemeen Bestuurslid
Het Algemeen Bestuurslid is breed inzetbaar op verschillende bestuurlijke portefeuilles zoals bijvoorbeeld ledenwerving, digitalisering, fondsenwerving en ontwikkeling van regionale afdelingen.

Aanvullende Kenmerken Penningmeester
De Penningmeester van BVNL is verantwoordelijk voor de begroting, financiele rapportages en de jaarrekening. Daarom is het belangrijk dat hij of zij beschikt over een financieel-/ bedrijfseconomische opleiding, aangevuld met relevante werkervaring. De kerntaak van de Penningmeester is het financieel gezond maken en houden van de partij.

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?
Geïnteresseerden kunnen een motivatiebrief en CV sturen naar bestuurslid@bvnl.nl, ter attentie van de selectiecommissie. Graag ontvangen wij deze uiterlijk 31 december 2023. Een door het bestuur ingestelde commissie zal de brievenselectie en de eerste sollicitatiegesprekken met kandidaten voeren. Deze zullen plaatsvinden in de week van 15 en 22 januari. Het afondend gesprek met het bestuur zal zijn op maandag 28 januari 2024. In februari 2024 zullen de door het bestuur gekozen kandidaten voorgelegd worden aan de ALV.

Meer informatie over deze vacatures vind je hier.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.