BVNL komt met plan van aanpak om provincies seniorvriendelijk te maken

BVNL maakt zich grote zorgen over de snelle vergrijzing van Nederland. In 2040 is volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. Dat heeft consequenties voor vele beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld wonen, vervoer en (ouderen)zorg. Om ouderenbeleid een speerpunt te laten zijn in provinciaal beleid, pleit BVNL ervoor om in elke provincie een gedeputeerde verantwoordelijk te maken voor deze portefeuille.

“Ouderen die ons land met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd, worden keihard vergeten. BVNL komt daarom met een heel palet aan maatregelen, die wij na de Provinciale Statenverkiezingen in de twaalf provincies willen gaan invoeren. Zo moeten we stoppen met het wegbezuinigen van spoedeisende hulpafdelingen, specialistische hulp en hele ziekenhuizen. BVNL wil eenzaamheid, een sluipmoordenaar onder ouderen, op provinciaal niveau stroomlijnen. Nu wordt er op allerlei plekken van alles gedaan, maar dat leidt tot versnippering van goed bedoelde initiatieven.

Terugkeer bejaardenhuizen
 BVNL heeft recent opiniemaker Maurice de Hond onder 2.800 respondenten laten peilen of het realiseren van nieuwe bejaardenhuizen een goed idee is. Op de vraag of men voor het heropenen van en/of het realiseren van nieuwe bejaardentehuizen is, waardoor ouderen minder eenzaam zijn en er woningen vrijkomen ten behoeve van jongeren, antwoordde 87% van de respondenten ‘ja’. 

“Dat is precies waar we, naast immigratiebeperkende maatregelen, op in moeten zetten. We geven ouderen niet langer de schuld van de woningnood, maar we geven ze een woning”, aldus Van Haga, die ook pleit voor meer maatwerk. “In plaats van louter en alleen eengezinswoningen, zouden bouwers zich meer moeten richten op neutrale levensloopbestendige woningtypen, los van een typering naar leefvorm. Door in één straat verschillende woningmaten te bouwen, of een woonblok te menen, draag je bij aan het mengen van generaties. Zo kunnen junioren en senioren elkaar ontmoeten en hoeft de één niet te vertrekken voor de ander. Ouderen zijn namelijk niet het probleem maar de oplossing.”

65 plus, gratis met metro, tram en bus
BVNL vindt het belangrijk het sociale verkeer van senioren te bevorderen. Van Haga: “Het wegnemen van financiële drempels moet ouderen letterlijk doen bewegen om er meer op uit te gaan. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat gemeenten met gratis OV erin slaagden om ouderen uit hun sociale isolement te halen. Bovendien zullen ouderen met gratis OV minder vaak de auto pakken, wat een positief effect kan hebben op het doen afnemen van files. 65 plus dus gratis met metro, tram en bus.” BVNL wil dit provinciebreed uitrollen. “Een aantal provincies bestaan uit één vervoersregio. Het is daardoor makkelijker om afspraken te maken met vervoerders binnen de provinciegrenzen.”

Financering van de plannen 
BVNL wil haar ouderenplan betalen uit de potten geld die klaarliggen voor het uitvoeren van de ridicule klimaat- en stikstofplannen, die door het kabinet Rutte/Kaag over de provincies worden uitgerold. “Het miljarden euro’s vretende stikstofbeleid draait boeren de nek om en legt de bouw van de broodnodige woningen helemaal stil. Met het doorgeslagen energiebeleid wordt ons landschap vervuild met torenhoge windmolens en velden vol met zonnepanelen. Op 15 maart kan Nederland ervoor zorgen dat boeren kunnen blijven boeren, de woningbouw weer op gang komt en de menselijke maat, waarbij we omkijken naar onze ouderen, terugkeert,” aldus Van Haga.

Plan van Aanpak creëren seniorvriendelijke provincies 

‘Omdat onze ouderen ertoe doen’
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in haar bevolkingsprognose 2022-2070 gesteld dat in 2040 een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder is. Het aandeel 65-plussers in de bevolking stijgt van 20 procent eind 2022 naar 25 procent rond 2040. Het aantal 80-plussers verdubbelt naar verwachting de komende twintig jaar, van 0,9 miljoen eind 2022 naar 1,7 miljoen in 2043. Daarna loopt het aantal volgens de prognose verder op tot een maximum van 2,1 miljoen rond 2054. BVNL vindt het haar plicht om zorg te dragen voor de generatie die Nederland na de Tweede Wereldoorlog heeft opgebouwd. Ook op provinciaal niveau. Daarom komen wij met een Plan van Aanpak om alle twaalf provincies van Nederland seniorvriendelijk te maken. In iedere provincie moet een gedeputeerde verantwoordelijk worden voor ouderenbeleid. 

BVNL wil: 

 • In elke provincie een gedeputeerde ouderenbeleid.

Spoedeisende hulp en ziekenhuizen
Het ziekenhuislandschap verandert snel. Schaalvergroting, fusies en bezuinigingen zijn aan de orde van de dag.  

Zulke maatregelen zijn niet in het belang van patiënten en cijfers wijzen uit dat zorgkosten bij ziekenhuisfusies niet dalen. Het wegbezuinigen van goed werkende, specialistische afdelingen is een directe aanval op de leefbaarheid. Met de gezondheid en veiligheid van mensen mag nooit worden gesold. 

BVNL wil: 

 • Spoedeisende hulp afdelingen en ziekenhuizen behouden en daar waar het kan heropenen; 
 • Specialistische afdelingen behouden en uitbreiden.

Veiligheid ouderen en de kwetsbare medemens
Met name senioren vormen een gemakkelijk doelwit voor oplichters. Door het stijgen van de leeftijd reageert het brein van ouderen minder sterk op signalen die erop wijzen dat iemand onbetrouwbaar is. Misleidende verkooptrucs, internetcriminaliteit, beroving en mishandeling treft vooral deze kwetsbare groep. 

BVNL wil: 

 • Een brede maatschappelijke discussie op gang brengen met betrekking tot oplichting en misbruik van ouderen en aandacht hebben voor betere veiligheidsmaatregelen, zowel thuis als in openbare ruimtes; 
 • Betere veiligheidsmaatregelen bij geldmaten en betaalsystemen om ‘meekijken’ door geboefte te voorkomen. (voor deze doelgroep moet contant geld beschikbaar blijven).

De gemeenschap toegankelijker maken 
Mensen met een handicap willen, net als iedereen, zo zelfstandig mogelijk hun leven leiden en zich vrijelijk in het openbaar bewegen. Helaas kunnen velen, door allerhande knelpunten, niet meedoen aan allerlei maatschappelijke activiteiten. 

BVNL wil: 

 • Knelpunten beter in kaart brengen waar mensen met een handicap zoal tegenaan lopen; 
 • Voldoende bankjes, drinkwatervoorzieningen, pin- en brievenbusvoorzieningen en voldoende toiletten in de openbare ruimte. 

65 plus gratis met metro, tram en bus
Het openbaar vervoer is de laatste jaren flink duurder geworden. De portemonnee van met name senioren is, door bijvoorbeeld hogere prijzen voor energie, huren, zorg en boodschappen, fors geslonken. Door onder andere decentralisatie van de gezondheidszorg en andere voorzieningen moeten grotere afstanden worden overbrugd die een extra aanslag vormen op de vaak toch al zo lege portemonnee. Minder mobiel zijn, is meer eenzaamheid als gevolg van een sociaal isolement. 

BVNL wil: 

 • 65 plus gratis met metro, tram en bus; 
 • Meer inspanningen om provinciebreed een voorziening in het leven te roepen met als doel gratis ziekenhuisvervoer mogelijk te maken, ook voor partnerbezoek. 

Ouderenzorg
Nederland wordt grijzer. De zorg- en welzijnsmarkt moet vernieuwen om eenzame ouderen beter te kunnen ondersteunen, te coachen en te activeren. BVNL wil eenzaamheid onder ouderen op provinciaal niveau stroomlijnen, omdat je daarmee een veel krachtiger en meer eenduidige aanpak kunt bewerkstelligen. Het overheidsbeleid is gericht op zelfredzaamheid bij ouderen, doch veel ouderen vinden het steeds moeilijker om aan te haken bij het digitale tijdperk en de stroomversnelling waarin nieuwe ontwikkelingen zijn terechtgekomen. Alsof het allemaal niet lastig genoeg is, krijgen ze vroeg of laat te maken met beperkingen, of geraken ze in een isolement wanneer bijvoorbeeld een partner overlijdt. Een kwetsbare gezondheid mag een waardevol leven niet in de weg staan. 

BVNL wil: 

 • Eén portaal voor hulpinstanties. Mensen weten uit de wirwar van telefoonnummers vaak niet waar ze naartoe moeten bellen;
 • Een integraal actieprogramma opstellen om eenzaamheid onder ouderen te herkennen en tegen te gaan. BVNL denkt op deze manier een krachtiger aanpak te kunnen realiseren die minder versnipperd is, meer middelen tot zijn beschikking heeft en daarmee tot meer effect leidt om de sluipmoordenaar eenzaamheid aan te pakken; 
 • Binnen de zorg mee aandacht vragen voor het sociale aspect. Hulpbehoevenden hebben recht op normaal menselijk contact en daar hoort een praatje of een kopje koffie bij; 
 • Aandringen op vaste gezichten voor cliënten van thuiszorgorganisaties; 
 • Een focus op zorgtaken, met minimale aandacht voor bureaucratie. 

Terugkeer bejaardenhuizen
BVNL is voor wooncomplexen en zorgboerderijen waar mensen samen of alleen in een warme gemeenschap worden opgenomen met de zorg en voorzieningen die nodig zijn in de nabijheid. Dat niet iedereen deze stap wil maken en in de eigen vertrouwde omgeving wil blijven, is heel begrijpelijk. Daarin moet de overheid bereid zijn te faciliteren. Denk aan het geschikt maken voor specifieke zorg, zoals het verplaatsen van een slaapkamer naar beneden, een veilige douche, een traplift, of het verwijderen van drempels. 

BVNL wil: 

 • Direct werk maken van het heropenen van en/of het realiseren van nieuwe bejaardentehuizen; 
 • Vaart maken met de ontwikkeling van innovatieve woonvormen voor ouderen: levensloopbestendig, duurzaam en bij voorkeur met zorgfunctie; 
 • Een ruimer beleid als het gaat om het permanent wonen in een recreatiewoning.

Infrastructuur en vervoer 

De (economische) ontwikkeling van het platteland, waar de afstanden tot voorzieningen soms heel groot zijn, mag niet verder achterop raken. Op veel plaatsen worden bushaltes opgeheven of verdwijnen (delen van) bus- en/of tramlijnen. Dit terwijl de prijzen voor het openbaar vervoer alleen maar stijgen. 

BVNL wil: 

 • Afstanden tot bus- en/of tramhaltes kleiner maken om tegemoet te komen aan mensen met een mobiele beperking; 
 • Voldoende parkeermogelijkheden bij gezondheidsinstellingen met maximaal kostendekkende tarieven; 
 • Goede bus-, tram-, en treinverbindingen behouden en meer investeren in streekvervoer op maat;
 • Kleinere stations intact houden als sluiting tegen de wens van de gemeenschap ingaat; 
 • De auto blijvend faciliteren.

  

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.