Stop de asielstroom, versober de opvang

Het kabinet gaat door op het ingeslagen pad met het credo van de staatssecretaris: ‘hoe meer asielzoekers, hoe beter.’ BVNL blijft wijzen op de onhoudbaarheid van de ongebreidelde bevolkingsgroei. Er zijn legio oplossingen voor de asielcrisis en het is in het belang van Nederland dat er zo snel mogelijk immigratiebeperkende maatregelen worden genomen.

BVNL kwam in het vorige asieldebat met verschillende maatregelen om de immigratie een halt toe te roepen:

  • een asielstop;
  • een maximum aantal asielzoekers door een asielquotum;
  • een asieldeal met een land als Rwanda;
  • het in ere herstellen van het Dublin-verdrag;
  • inzetten op uitzetting van illegalen en veiligelanders;
  • opzeggen van het VN-vluchtelingenverdrag uit 1951

Half Nederland onder een brug
Op dit moment zitten er maar liefst 17.640 statushouders in ons land in een AZC. Het aantal statushouders is verdubbeld naar 20.000 per half jaar. Al deze mensen hebben een woning nodig en door de voorrangsregels die hen ten deel vallen lopen de wachttijden voor sociale huurwoningen voor Nederlandse woningzoekenden zienderogen op. De flex,- en containerwoningen schieten als paddenstoelen uit de grond, maar voor studenten, starters en gezinnen is er geen dak boven het hoofd. Als er geen asielbeperkende maatregelen worden genomen, slaapt half Nederland straks op zolder bij pa en ma, of onder een brug. BVNL wil weten: is er eigenlijk een grens aan het aantal asielzoekers per jaar?

Het kabinet lijkt blind voor de ontwrichtende gevolgen van massale volksverhuizing richting ons land. Nederlanders voelen zich niet langer thuis in eigen land, de kosten en de criminaliteit lopen de spuigaten uit en de Nederlandse burger mag diep in de buidel tasten om dat allemaal te betalen. De demografische transitie is een feit.

Geen luxe-opvang
BVNL wil dat AZC’s die overlast geven, zoals in Budel waar de bevolking al jaren wordt geteisterd door asielzoekers die zich misdagen, worden gesloten. Wij pleiten voor sobere opvang, in plaats van luxe vakanties op cruiseschepen, terwijl de Nederlandse bevolking de eindjes nauwelijks meer aan elkaar geknoopt krijgt. De eindeloze facilitering van asielzoekers ten koste van de Nederlandse burgers moet stoppen. In het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.