Onderwijsinstellingen moeten buitenlandse studenten kunnen weren om kwaliteit te waarborgen

De instroom van buitenlandse studenten in Nederland is zo groot dat de kwaliteit van het onderwijs daardoor onder druk komt te staan. Het onderwijs heeft het al moeilijk en daarom wil BVNL dat instellingen wettelijk mandaat krijgen om studenten van over de grens te onvoorwaardelijk te weigeren.

Instroom schiet zijn doel voorbij
Uit een enquête van het Interstatelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond en het Erasmus Student Network blijkt dat het onderwijssysteem in Nederland overbelast raakt door de grote hoeveelheid studenten uit het buitenland die jaarlijks in Nederland komt studeren. Niet alleen de studenten zelf ervaren problemen, omdat zij te weinig ondersteuning en begeleiding krijgen, ook de kwaliteit van het onderwijs lijdt onder de druk die het faciliteren van al deze nieuwkomers met zich meebrengt. Bovendien schiet het binnenhalen van buitenlandse studenten op deze manier zijn doel voorbij: het geboden onderwijs wordt slechter, de studenten worden minder adequaat opgeleid en missen daardoor kennis en ervaring, met als resultaat dat de Nederlandse samenleving, het bedrijfsleven en de (kennis)economie niet profiteren van de investeringen die zijn gedaan ten behoeve van de buitenlandse studenten. De kosten-baten analyse is dus negatief.

Universiteiten riepen buitenlandse studenten deze zomer al op niet naar Nederland te komen als zij geen woonruimte konden vinden. Maar echt hard weigeren mag op dit moment wettelijk niet. Wanneer een student aan de toelatingseisen voor een opleiding voldoet en/of hij of zij wordt ingeloot als het een opleiding met een numerus fixus betreft, dan is de student gerechtigd om naar Nederland te komen om de opleiding te volgen. Veel studenten laten zich die kans (logischerwijs) niet ontnemen en dus stromen de onderwijsinstellingen ieder jaar weer verder vol.

Onderwijs is het fundament
De kwaliteit van het onderwijs in Nederland holt al jaren achteruit. Door de aanhoudende lerarentekorten, de grote uitval, de coronacrisis, de steeds verdergaande overheidsbemoeienis met het curriculum en de aanhoudende bevolkingsgroei door immigratie, verslechtert de kennis van onze scholieren en studenten in rap tempo. Steeds meer kinderen en jongeren komen met achterstanden van school. In plaats van deze complicerende factoren aan te pakken, worden de eisen die aan ons onderwijs gesteld worden naar beneden bijgesteld. Dit is geen oplossing voor het probleem, maar slechts symptoombestrijding en bovendien schadelijk voor de toekomst van Nederland. Gedegen onderwijs is het fundament waarop jonge mensen hun leven bouwen en waarop de samenleving draait. De kwaliteit van ons onderwijs moet dan ook gewaarborgd worden. BVNL wil daarom dat onderwijsinstellingen de wettelijke mogelijkheid krijgen om studenten uit het buitenland te weigeren. Ook als zij wel aan de toelatingseisen van de opleiding voldoen. Minder (arbeidsintensieve) studenten, betekent meer tijd en meer geld om te besteden aan de kerntaak van een onderwijsinstelling: het overbrengen van kennis en het klaarstomen van jonge mensen voor de maatschappij. Het adequaat opleiden van onze eigen jongeren moet prioriteit nummer één van ons onderwijssysteem zijn. Het is de plicht van de overheid om hen hoogkwalitatief onderwijs bieden, zodat zij straks onze maatschappij en onze economie kunnen dragen. Zij zijn onze toekomst. Zij zíjn het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.