Belang van Bergen op Zoom

Wij zijn een klassiek liberale partij. Dat betekent dat vrijheid altijd bovenaan staat. De gemeente dient niet te veel taken op zich te nemen. In veel gevallen is dat ook niet nodig omdat de burger het probleem vaak zelf beter kan oplossen. Zo zal een meer flexibele bestemming van panden in de binnenstad tot vanzelf tot gevolg hebben dat transformatie door de eigenaren worden gerealiseerd.
De taken die de gemeente wel uitvoert dienen kwalitatief goed en kostenefficiënter te geschieden. Belang van Bergen op Zoom streeft dus naar een kleine maar effectieve gemeentelijk apparaat.
Het is juist aan de gemeente om aan oplossingen van de burger ruimte en vertrouwen te geven. Waar nodig biedt de gemeente ondersteuning. 
Belang van Bergen op Zoom streeft naar een bestuur dat vooral streeft naar oplossingen die structureel en op de de lange termijn houdbaar zijn. Te vaak is hedentendage de waan van de dag bepalend voor beleidsbesluiten. 
Een structureel en lange termijn beleid begint met een gedegen lange termijn visie. De huidige toekomstvisie die door de gemeenteraad is vastgesteld is daartoe een eerste aanzet maar moet worden aangepast.
Belang van Bergen op Zoom wil een toekomstvisie die concreter is en die meer (haalbare) ambities toont, scherpere keuzes maakt en daarmee een duidelijkere richting geeft aan de toekomst. Ook moeten er stringente afspraken worden gemaakt voor de financiële huishouding op lange termijn om het financiële debacle waarin de gemeente zich thans bevindt, in de toekomst te voorkomen.